IBPP2/4512-83/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w ramach projektu „...”
IBPP2/4512-83/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w ramach projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w ramach projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie W. (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) działa na rzecz wspierania wdrażania i rozwoju najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie opomiarowania mediów takich jak woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, itp.

Obecnie realizuje projekt „...” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Głównym celem klastra jest utworzenie i rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży opomiarowania mediów oraz ośrodkami B+R, instytucjami otoczenia biznesu dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. X..

Cel ten jest zrealizowany poprzez następujące działania:

 1. MODELOWANIE ROZWOJU S. POPRZEZ TRANSFER INNOWACYJNEJ WIEDZY I TECHNOLOGII - w tym:
  • stworzenie Centrum Przetwarzania Danych Pomiarowych,
  • badania branżowe,
  • przeprowadzenie pilotaży w celu wdrożenia oferty klastra,
  • warsztaty brainstorm,
  • konferencje tematyczne.
 2. PROMOCJA KLASTRA,
 3. PROMOCJA PROJEKTU,
 4. ZARZĄDZANIE KLASTREM I JEGO FUNKCJONOWANIE.

W związku z realizacją tych działań stowarzyszenie nabyło towary i usługi, tj. wynajem pomieszczeń za biuro projektu, w tym zakup wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji, wynagrodzenia prelegentów, zakup cateringu i wynajem sal, realizacja badań, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem, zakup technologii informatycznych do tworzenia centrum przetwarzania danych pomiarowych.

W piśmie z 12 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zaistniałego stanu faktycznego w następującym zakresie:

Okres realizacji projektu: „...: 25.02.2013 r. - 31.10.2014 r. - data zakończenia rzeczowej realizacji zadań projektu.

Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji w/w projektu nie są i nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Stowarzyszenie widnieje jako nabywca.

Wskaźniki przyjęte w projekcie - efekty realizacji projektu nie będą generowały przychodu dla Stowarzyszenia. Uczestnicy projektu korzystali z towarów i usług bezpłatnie (materiały konferencyjne, catering, udział w konferencjach).

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 2 marca 2015 r.).

Stowarzyszenie nie ma możliwości podatkowej odliczania podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca działa na rzecz wspierania wdrażania i rozwoju najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie opomiarowania mediów takich jak woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, itp. Obecnie realizuje projekt „...”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”. Głównym celem klastra jest utworzenie i rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży opomiarowania mediów oraz ośrodkami B+R, instytucjami otoczenia biznesu dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. X..

Cel ten jest zrealizowany poprzez następujące działania:

 1. MODELOWANIE ROZWOJU S. POPRZEZ TRANSFER INNOWACYJNEJ WIEDZY I TECHNOLOGII - w tym:
  • stworzenie Centrum Przetwarzania Danych Pomiarowych,
  • badania branżowe,
  • przeprowadzenie pilotaży w celu wdrożenia oferty klastra,
  • warsztaty brainstorm,
  • konferencje tematyczne.
 2. PROMOCJA KLASTRA,
 3. PROMOCJA PROJEKTU,
 4. ZARZĄDZANIE KLASTREM I JEGO FUNKCJONOWANIE.

W związku z realizacją tych działań stowarzyszenie nabyło towary i usługi, tj. wynajem pomieszczeń za biuro projektu, w tym zakup wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji, wynagrodzenia prelegentów, zakup cateringu i wynajem sal, realizacja badań, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem, zakup technologii informatycznych do tworzenia centrum przetwarzania danych pomiarowych.Okres realizacji projektu: „...”: 25.02.2013 r. - 31.10.2014 r. - data zakończenia rzeczowej realizacji zadań projektu.

Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji w/w projektu nie są i nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Stowarzyszenie widnieje jako nabywca.

Wskaźniki przyjęte w projekcie - efekty realizacji projektu nie będą generowały przychodu dla Stowarzyszenia. Uczestnicy projektu korzystali z towarów i usług bezpłatnie (materiały konferencyjne, catering, udział w konferencjach).

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu „...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu nabyte na potrzeby realizacji w/w projektu nie są i nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej przepisów Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług, wynikającego z faktur dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu „...”.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Podjęte rozstrzygnięcie odnosi się ściśle do zakresu objętego zapytaniem Wnioskodawcy, a przedstawiona ocena prawidłowości stanowiska wniosku odnosi się wyłącznie do tego stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego we wniosku. Stąd też wszelkie kwestie zawarte w opisie sprawy, które nie zostały objęte zakresem pytania Wnioskodawcy, nie są przedmiotem niniejszej interpretacji.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.