IBPP2/4512-77/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach programu „Małe Projekty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
IBPP2/4512-77/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach programu „Małe Projekty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach programu „Małe Projekty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie uzupełniającym z 9 marca 2015 r.):

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się Edukacją Pierwszej Pomocy. Obecnie na mocy Umowy przyznania pomocy nr ... zawartej z Samorządem Województwa X, realizuje projekt w ramach programu „Małe Projekty”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt ten, ma na celu przeszkolenie dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wieku 7-12 lat w szkołach z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz przeszkolenie osób dorosłych z wolnego naboru. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT - ubiega się o refundację kosztów projektu w kwocie brutto. Warunkiem zaliczenia należnego podatku VAT do kosztów kwalifikowanych jest dostarczenie do końca miesiąca marca 2015 r., podczas rozliczania projektu, Indywidualnej Interpretacji prawa podatkowego od organu upoważnionego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2009r. poz. 749, z późn. zm.) w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

W piśmie z 9 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił poz. 68 – dotyczącą przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego:

Termin realizacji projektu kończy się z dniem 31 marca 2015 r.

Wydatki poniesione w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu zostały udokumentowane Fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi otrzymane w ramach realizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Uczestnicy realizujący projekt korzystają z zajęć nieodpłatnie.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie uzupełniającym z 9 marca 2015 r.):

Czy realizując ww. projekt Wnioskodawca ma możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT...

Wnioskodawca w piśmie z 9 marca 2015 r. doprecyzował pojęcie „odzyskania zapłaconego podatku VAT”. Pod pojęciem „odzyskania zapłaconego podatku VAT” należy rozumieć możliwość odliczenia podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie uzupełniającym z 9 marca 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wyżej wymienionego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis ten (tj. art. 88 ustawy) określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się Edukacją Pierwszej Pomocy. Obecnie na mocy Umowy przyznania pomocy nr ... zawartej z Samorządem Województwa X., realizuje projekt w ramach programu „Małe Projekty”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt ten, ma na celu przeszkolenie dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wieku 7-12 lat w szkołach z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz przeszkolenie osób dorosłych z wolnego naboru. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT - ubiega się o refundację kosztów projektu w kwocie brutto.

Termin realizacji projektu kończy się z dniem 31 marca 2015 r.

Wydatki poniesione w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu zostały udokumentowane Fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi otrzymane w ramach realizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Uczestnicy realizujący projekt korzystają z zajęć nieodpłatnie.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu w ramach programu „Małe Projekty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że zakupione towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP2/4512-6/15/RSz | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/4512-201/15/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.