IBPP2/4512-72/16/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2016r. (data wpływu 2 lutego 2016r.), uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2016 r. znak: FK. 2016 (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 kwietnia 2016r. znak: FK. 2016 (data wpływu 29 kwietnia 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 kwietnia 2016r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 14 lipca 2015 r. zawarto umową pomiędzy Powiatem B. działającym jako Lider Projektu a Gminą C.- będącą Partnerem Projektu, w sprawie: współdziałania przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa x na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Zgłaszany do dofinansowania Projekt obejmował zarówno działania zrealizowane tj. przebudowa skrzyżowania wraz z dojazdami (inwestycja realizowana w latach 2013-2014) jak i przyszłe działania przeznaczone do wykonania przez beneficjentów projektu tj. promocja projektu - poprzez wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjno-pamiątkowej. Gmina CZ. będąca Partnerem Projektu przekazała Powiatowi B. (Liderowi Projektu) pomoc finansową mającą na celu pokrycie wkładu własnego ww. projektu. Gmina uczestnicząc w realizacji Projektu nie dokonywała indywidualnie zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego Projektu na terenie Gminy. Nie otrzymywała i nie będzie otrzymywała jakichkolwiek faktur VAT mogących stanowić podstawę do ewentualnego odliczenia podatku naliczonego i nie figurowała jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT. Realizacja Projektu nie będzie związana z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Otrzymana refundacja kosztów zostanie na mocy ww. umowy podzielona między partnerów zgodnie z poniesionymi przez nich kosztami tj. do 85% wysokości wydatków kwalifikowanych. Przedmiotowe zadanie Powiat B. i Gmina Cz. realizowały przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w B., który sprawował nadzór nad jego realizacją i koordynacją oraz był płatnikiem faktur za realizację przedmiotu umowy.

Nabyte przy realizacji projektu towary i usługi zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zarząd Dróg Powiatowych w B..
Gmina jako partner projektu zobowiązała się do:

  1. przedłożenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego,
  2. utrzymania produktów i rezultatów w okresie trwałości Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Gmina Cz. jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, o czym stanowi art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
  2. Powstała infrastruktura drogowa nie była, nie jest i nie będzie w żaden sposób wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowy projekt nie będzie generował przychodów.
  3. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji projektu jest Powiat B., który pełni jednocześnie nadzór nad jego właściwym użytkowaniem przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych.
  4. Zarząd Dróg Powiatowych w B.jest powiatową jednostką budżetową (utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu w B. z dnia 21 stycznia 1999 r.).
  5. Powstały w wyniku projektu majątek stanowi drogę bezpłatną i ogólnie dostępną.
  6. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Cz. (partnera projektu) była wykorzystana jako pokrycie wkładu własnego i udzielona została w formie dotacji celowej na podstawie umowy pomiędzy Gminą Cz. a Powiatem B.. Dla Gminy CZ. nie wystawiono faktury VAT na przekazaną Powiatowi B. pomoc finansową.
  7. Zgłaszany do dofinansowania projekt obejmował zarówno działania zrealizowane tj. przebudowa skrzyżowania wraz z dojazdami (inwestycja realizowana w latach 2013-2014) jak i działania wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu tj. promocja projektu - zlecenie wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej (2015 r.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina Cz. miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. W związku z powyższym Gmina Cz. nie miała zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 cyt. ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Jak wskazano na wstępie, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako Partner Projektu zawarł umowę z Powiatem B. działającym jako Lider Projektu w sprawie: współdziałania przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa x na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Wnioskodawca przekazał Powiatowi B. pomoc finansową mającą na celu pokrycie wkładu własnego ww. projektu. Wnioskodawca uczestnicząc w realizacji ww. projektu nie dokonywał indywidualnie zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu na terenie Gminy. Nie otrzymywał i nie będzie otrzymywał jakichkolwiek faktur VAT mogących stanowić podstawę do ewentualnego odliczenia podatku naliczonego i nie figurował jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT. Realizacja Projektu nie będzie związana z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowe zadanie było realizowane przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w B. będącym powiatową jednostką budżetową, który sprawował nadzór nad jego realizacją i koordynacją oraz był płatnikiem faktur za realizację przedmiotu umowy.

Nabyte przy realizacji projektu towary i usługi zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zarząd Dróg Powiatowych w B.. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Realizacja projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy o samorządzie gminnym. Powstała infrastruktura drogowa nie była, nie jest i nie będzie w żaden sposób wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowy projekt nie będzie generował przychodów. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji projektu jest Powiat B. który pełni jednocześnie nadzór nad jego właściwym użytkowaniem przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych.

Powstały w wyniku projektu majątek stanowi drogę bezpłatną i ogólnie dostępną. Pomoc finansowa udzielona przez Wnioskodawcę była wykorzystana jako pokrycie wkładu własnego i udzielona została w formie dotacji celowej na podstawie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem B. Dla Wnioskodawcy nie wystawiono faktury VAT na przekazaną Powiatowi B. pomoc finansową.

Inwestycja realizowana była w latach 2013-2015 .

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, wówczas nie ma on możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu pn.: „...”, skoro faktury te zostały wystawione na inny podmiot tj. Powiatowy Zarząd Dróg w B..

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Powiatowego Zarządu Dróg w B., bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki prawno-podatkowe należy rozstrzygać indywidualnie.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.