IBPP2/4512-682/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu „...” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013
IBPP2/4512-682/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 25 września 2015 r. znak: ... (data wpływu 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu „...” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 25 września 2015 r. znak: ... (data wpływu 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu „...” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina K. (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 projektu „...” przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Domu Kultury i Zespołu Szkół w S.. W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres prac:

Budynek szkoły Roboty budowlane: wymiana stolarki okiennej, docieplenie fundamentów, docieplenie cokołów, docieplenie ścian zewnętrznych, prace towarzyszące, opaska betonowa, docieplenie stropodachów instalacja odgromowa, rusztowania. Instalacje sanitarne: instalacja CO ogrzewania demontaż, roboty budowlane, instalacja CO Ogrzewania montażowe, Kotłownia demontaż, roboty budowlane, technologia kotłowni

Budynek Domu Kultury Roboty budowlane: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie fundamentów, docieplenie cokołów, docieplenie ścian zewnętrznych, opaska betonowa, prace towarzyszące, docieplenie stropadachów, prace dodatkowe wewnętrzne, instalacja odgromowa, rusztowania

Instalacja Sanitarna: instalacja CO ogrzewanie demontaże, roboty budowlane, instalacja CO ogrzewanie: montaże, kotłownia demontaże, roboty budowlane, technologia kotłowni. Wszystkie nakład w ramach ww. umowy o dofinansowanie ponosi Gmina K. jako beneficjent dofinansowania. Oba budynki objęte zadaniem inwestycyjnym termomodernizacji są własnością Gminy K.. Budynki te stanowią przedmiot umowy użyczenia, na mocy której Gmina K. oddała je do bezpłatnego korzystania odpowiednio samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w S.) oraz gminnej jednostce budżetowej (Zespół Szkół w S.). Wskazane obiekty nie są wykorzystywane przez Gminę K. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bowiem zarządzającym obiektami jest odpowiednio Dom Kultury w S. oraz Zespół Szkół w S., stanowiące odrębne od Gminy podmioty.

W piśmie z 25 września 2015 r. Wnioskodawca w uzupełnieniu do przedstawionego stanu faktycznego wskazał, że:

  • zakupy dokonane w związku z realizacją w/w projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca,
  • wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu „...” nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
  • Gmina od początku realizacji inwestycji zamierzała wykorzystywać nabyte towary i usługi ponoszone za kompleksową termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu,
  • efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
  • realizacja projektu nie wykracza poza zadania własne Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.0.594 t.j.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak wskazał Wnioskodawca, poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi Gminy K..

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis ten (tj. art. 88 ustawy) określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powołanych przepisów wynika, ze organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 projektu „...” przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Domu Kultury w S. i Zespołu Szkół w S.. W ramach inwestycji zostanie wykonany zakres prac opisany we wniosku. Wszystkie nakłady w ramach ww. umowy o dofinansowanie ponosi Gmina K. jako beneficjent dofinansowania. Oba budynki objęte zadaniem inwestycyjnym termomodernizacji są własnością Gminy K.. Budynki te stanowią przedmiot umowy użyczenia, na mocy której Gmina K. oddała je do bezpłatnego korzystania odpowiednio samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w S.) oraz gminnej jednostce budżetowej (Zespół Szkół w S.). Wskazane obiekty nie są wykorzystywane przez Gminę K. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bowiem zarządzającym obiektami jest odpowiednio Dom Kultury w S. oraz Zespół Szkół w S., stanowiące odrębne od Gminy podmioty. Zakupy dokonane w związku z realizacją w/w projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca. Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu „...” nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina od początku realizacji inwestycji zamierzała wykorzystywać nabyte towary i usługi ponoszone za kompleksową termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja projektu nie wykracza poza zadania własne Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy wskazać, iż najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na gruncie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że Gmina, dokonując zakupów celem realizacji ww. projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie zostaną spełnione warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy.

Ponadto, rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć również na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy, a efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej przepisów, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn.: „...”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-545/15-2/JSz | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-825/15/EA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.