IBPP2/4512-649/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
IBPP2/4512-649/15/AZinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. gmina
  4. inwestycje
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. podatnik czynny
  7. projekt
  8. turystyka
  9. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z ... lipca 2015r. (data wpływu ... lipca 2015r.), uzupełnionym pismem z ... września 2015r. (data wpływu ... września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ”......” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... lipca 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z ... września 2015r. (data wpływu ... września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu PN:”...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina P. jako podatnik od towarów i usług zrealizowała wspólnie z Gminą i Miastem K. i Gminą Ż. na podstawie umowy partnerskiej projekt „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zwarta została pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007–2013 a Gminą i Miastem K. – liderem projektu działającym w imieniu i na rzecz Gminy P. oraz Gminy Ż.. Inwestorem projektu była Gmina i Miasto K. – Urząd Gminy i Miasta K. jednostka pomocnicza służącą do wykonywania zadań i obsługi techniczno- organizacyjnej Gminy oraz Partnerzy projektu. Projekt realizowany był na terenie do którego Gmina P. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz jego utrzymania w okresie trwałości. Po zakończeniu realizacji inwestycji szlak konny przyczynia się do rozwoju turystyki konnej oraz rekreacji, wzmacnia i rozszerza ofertę turystyczną o znaczeniu regionalnym. Data rzeczowego zakończenia projektu to .... maja 2015r.

Zakres projektu obejmował budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej do uprawiania turystyki konnej, w tym wytyczenie szlaków konnych, budowa miejsc postojowych dla turystów na koniach oraz unikalnego w województwie śląskim toru z przeszkodami ...... Projekt realizowany był na terenie trzech gmin: Gmina i Miasto K., Gmina P. oraz Gmina Ż.. Każda z Gmin jest właścicielem i ponosi odpowiedzialność za infrastrukturę powstałą na jej terenie. Dominującym elementem projektu były prace budowlane związane z budową miejsc postojowych oraz toru . Na terenie Gminy P. projekt realizowany był w miejscowościach: P., M., Ch., D. i Ż.. Na terenie Gminy P. wykonano prace budowlane oraz znakowanie szlaku. Szlak konny, który został wybudowany na terenie Gminy P. stanowi środek trwały Gminy. Gmina P. figuruje jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT w zakresie obejmującym teren Gminy P.. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy i tym samym nie generuje żadnych przychodów – nie powstała też sprzedaż opodatkowana od towarów i usług.

Natomiast w piśmie z ... września 2015r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy w następującym zakresie:

Projekt pod nazwą „..” był realizowany w okresie ... stycznia 2014 do ... czerwca 2015r. Gmina P. w chwili przystąpienia do projektu nie zamierzała wykorzystywać powstałego obiektu do celów działalności gospodarczej.

Część projektu obiektu przebiegająca przez Gminę P. znajduje się na terenach, których właścicielem jest Gmina P.. Powstały w ramach projektu obiekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt realizuje zadania własne gminy na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 594) z zakresu : (10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; (18) promocja gminy.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy Gmina P. ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie:

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym);

- promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w okresie .. stycznia 2014r. do .. czerwca 2015r. zrealizował wspólnie z Gminą i Miastem K. i Gminą Ż. na podstawie umowy partnerskiej projekt „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego, tzn. po jej realizacji Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał z tego tytułu żadnych przychodów. Gmina P. w chwili przystąpienia do projektu nie zamierzała wykorzystywać powstałego obiektu do celów działalności gospodarczej Wydatki związane z realizacją ww. projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Powstałe w ramach ww. projektu mienie nie jest wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Część projektu obiektu przebiegająca przez Gminę P. znajduje się na terenach, których właścicielem jest Gmina P.. Powstały w ramach projektu obiekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt realizuje zadania własne gminy na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z zakresu: (10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; (18) promocja gminy.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu p.n.: ”...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej.

Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca, nabywając towary i usługi celem realizacji inwestycji, nie zamierza wykorzystywać przedmiotu ww. projektu dla celów działalności gospodarczej, to nie nabywał ich do działalności gospodarczej, jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy Wnioskodawca jako organ władzy publicznej realizując zadania własne do realizacji których został powołany nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że nie zostały spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wydana interpretacja traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.