IBPP2/4512-636/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
IBPP2/4512-636/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. promocja
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 21 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej ani dochodowej. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i tym samym nie ma możliwości odzyskiwania VAT. Stowarzyszenie zostało powołane w celu realizacji programu Leader, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioskodawca wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „D.”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „P.”, Stowarzyszeniem „N.”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „W.”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „B.” oraz Stowarzyszeniem „P.” w okresie listopad 2014 - czerwiec 2015 realizował w ramach działania 421 PROW 2007-2013 projekt współpracy pn. „...”. Celem projektu była promocja obszaru oraz rozwój produktów turystycznych w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów projektu. W ramach projektu stowarzyszenie ponosi koszty związane z wydaniem mapy szlaku, wykorzystywanej i rozpowszechnianej nieodpłatnie wśród mieszkańców i turystów.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi zapytanie, czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. działania nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 21 lipca 2015 r., uzupełniając przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego, Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Stowarzyszenie widnieje jako nabywca.
 2. W/w projekt nie generuje podatku należnego. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. Wydrukowane w ramach projektu mapy są ogólnodostępne i bezpłatne.
 4. Pozycja 61 wniosku: art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczania podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwroty różnicy podatku należnego nie stosuje się również od podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdyż zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku, od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskodawca realizował w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn. „...”. W ramach ww. działania Wnioskodawca ponosi wydatki związane z wydaniem mapy szlaku, wykorzystywanej i rozpowszechnianej nieodpłatnie wśród mieszkańców i turystów.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. działania nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 421.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani dochodowej. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie zostało powołane w celu realizacji programu Leader, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskodawca wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „D.”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „P.”, Stowarzyszeniem „N.”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „W.”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „B.” oraz Stowarzyszeniem „P.” w okresie listopad 2014 - czerwiec 2015 realizował w ramach działania 421 PROW 2007-2013 projekt współpracy pn. „...”. Celem projektu była promocja obszaru oraz rozwój produktów turystycznych w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów projektu. W ramach projektu stowarzyszenie ponosi koszty związane z wydaniem mapy szlaku, wykorzystywanej i rozpowszechnianej nieodpłatnie wśród mieszkańców i turystów. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. działania nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Stowarzyszenie widnieje jako nabywca. W/w projekt nie generuje podatku należnego. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydrukowane w ramach projektu mapy są ogólnodostępne i bezpłatne.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zaistniałego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 421 PROW 2007-2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy towarów i usług, dokonane na potrzeby realizacji projektu, nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, w/w projekt nie generuje podatku należnego. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydrukowane w ramach projektu mapy są ogólnodostępne i bezpłatne.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zatem, Wnioskodawca nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu. co wynika wprost z przywołanego wcześniej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do wymienionych w opisie sprawy Stowarzyszeń realizujących wspólnie przedmiotowy projekt, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.