IBPP2/4512-629/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów .
IBPP2/4512-629/15/AZinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. koszt kwalifikowany
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lipca 2015r. (data wpływu 9 lipca 2015r.), uzupełnionym pismem z 16 lipca 2015r. (data wpływu 17 lipca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt.: „.......” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 16 lipca 2015r. (data wpływu 17 lipca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt.: „.........” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

We wniosku z dnia 9 lipca 2015r. został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 16 lipca 2015r.):

OSP złożyła wniosek oraz podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. W kosztach kwalifikowanych operacji znalazł się podatek VAT.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem o kwalifikowalności VAT: „OSP nie jest podatnikiem od towarów i usług i realizując operacje nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została zawarta w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji”.

W związku z powyższym OSP wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, która jest konieczna do rozliczenia projektu i uzupełnienia złożonego wniosku o płatność.

OSP przeznaczyła środki własne oraz pozyskane z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na organizację zawodów sportowo - pożarniczych, remont muru oraz stworzenie na nim osi historycznej, zakup gablot na zdjęcia i stare puchary, wykonanie kącika pamięci historycznej, zakup wyposażenia sali biesiadnej (zastawa stołowa, chłodnia, kuchnia gazowa, zmywarka), organizację jarmarku bożonarodzeniowego, ogólnodostępnej biesiady oraz wykonanie mapy atrakcji turystycznych oraz organizację pieszej wyprawy. Poniesienie powyższych wydatków zostało udokumentowane fakturami VAT i rachunkami, od których OSP nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Realizacja zadania ma na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego mieszkańców Gminy poprzez stworzenie warunków do organizowania imprez kulturalnych w sali biesiadnej, stworzenie miejsc ukazujących dobytek historyczny oraz organizację imprez sportowych i kulturalnych mających za zadanie kultywowanie tradycji i integruję społeczności lokalnej. Projekt także przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej, zachowanie dobytku historycznego oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich - co jest także zgodne z celami działalności OSP. OSP nie figuruje w bazie Urzędu Skarbowego, w rejestrze podatników VAT.

Opisany we wniosku z dnia 9 lipca stan faktyczny został uzupełniony pismem z 16 lipca 2015r. i przedstawia się następująco:

OSP złożyła wniosek oraz podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie małych projektów na realizację projektu pt. „...”. Projekt był realizowany przez OSP od 1 września 2014r. do 31 marca 2015r.

W ramach projektu zostały zakupione następujące towary oraz wykonane usługi: zakupiono artykuły spożywcze do ugotowania grochówki, zakupiono nagrody dla osób biorących udział w zawodach sportowo - pożarniczych, wykonano remont muru, wykonano oś historyczną, zakupiono gabloty na stare zdjęcia i puchary, wykonano kącik pamięci historycznej, zakupiono wyposażenie sali biesiadnej (zastawa stołowa, chłodnia, kuchnia gazowa, zmywarka), zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne do organizacji jarmarku bożonarodzeniowego, zakupiono artykuły spożywcze do organizacji ogólnodostępnej biesiady, wykonano mapę atrakcji turystycznych, zakupiono usługę przewodnictwa oraz zakupiono artykuły spożywcze na ognisko zorganizowane w ramach pieszej wyprawy. Poniesienie powyższych wydatków zostało udokumentowane fakturami VAT i rachunkami, od których OSP nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Faktury i rachunki dokumentujące zakup towarów i usług były wystawione na OSP. Zakupione towary i usługi nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Realizacja zadania ma na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego mieszkańców Gminy Łodygowice poprzez stworzenie warunków do organizowania imprez kulturalnych w sali biesiadnej, stworzenie miejsc ukazujących dobytek historyczny oraz organizację imprez sportowych i kulturalnych mających za zadanie kultywowanie tradycji i integruję społeczności lokalnej. Projekt także przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej, zachowanie dobytku historycznego oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich - co jest także zgodne z celami działalności OSP.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT jako czynny podatnik oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. OSP nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT, zatem nie została spełniona przesłanka dająca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 ustawy. Przepisy tej ustawy stanowią, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie, gdy spełnione są 2 warunki: beneficjent jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z uzupełnieniem opisu stanu faktycznego pismem z 16 lipca 2015r. ostatecznie pytanie przedstawia się następująco:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT jako czynny podatnik oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie ma możliwości odzyskania VAT od zakupów dokonanych przy realizacji projektu.

OSP nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT, zatem nie została spełniona przesłanka dająca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 ustawy. Przepisy tej ustawy stanowią, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie, gdy spełnione są 2 warunki: beneficjent jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pismem z 16 lipca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko w następujący sposób:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Art. 96 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie figuruje w ewidencji podatników VAT jako czynny podatnik, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług . Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie małych projektów” dla małych projektów. Poniesione wydatki w związku z realizacja ww. projektu zostały udokumentowane fakturami VAT i rachunkami. Faktury i rachunki dokumentujące zakup towarów i usług były wystawione na OSP. Zakupione towary i usługi nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2014r. do 31 marca 2015r.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek, wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu pn. „..........” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.