IBPP2/4512-58/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...” jednocześnie wykorzystujący dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X
IBPP2/4512-58/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. parafia
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) oraz pismem z 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...” jednocześnie wykorzystujący dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) oraz pismem z 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...” jednocześnie wykorzystujący dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie uzupełniającym z 16 lutego 2015 r.):

Parafia Rzymskokatolicka (Wnioskodawca) otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X, w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” dla projektu pn. „...”. Projekt ten jest realizowany przez Wnioskodawcę.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w postaci XIX-wiecznego kościoła w S.. Przedmiotem projektu jest remont hełmu (dachu) i wnętrza wieży, zwiększenie bezpieczeństwa budowli poprzez wykonanie instalacji odgromowej, a także założone zostaną żaluzje w oknach Kościoła w S.. Podjęte działania mają na celu zapobiegnięcie degradacji zabytkowego obiektu, przy jednoczesnym przyczynieniu się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi poprzez poprawę estetyki centralnej części miejscowości. Dzięki tym działaniom pośrednio wpłynie to także na wzrost atrakcyjność S. jako miejsca zamieszkania.

Z założenia Wnioskodawca prowadzi działalność, która nie jest nastawiona na zysk, dlatego też efekty remontu wieży zabytkowego kościoła położonego w S. nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Zarówno kościół jak i wieża będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym mieszkańcom i turystom, w związku z powyższym nie będzie to stanowić przychodu dla Wnioskodawcy.

Wyremontowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT. Usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca otrzymuje faktury VAT wystawione na niego. Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 19 lutego 2015 r.):

Czy Wnioskodawca, jako podmiot realizujący ww. zadania jednocześnie wykorzystujący dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X, nie będący czynnym podatnikiem VAT ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrot...

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 19 lutego 2015 r.).

Art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Wnioskodawca jako podatnik stoi na stanowisku, że w przypadku ww. projektu, dotyczącego remontu wieży zabytkowego kościoła położonego w S., współfinansowanego ze środków unijnych nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrotu ze względu na fakt, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub

w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X., w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” dla projektu pn. „...”. Projekt ten jest realizowany przez Wnioskodawcę. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w postaci XIX-wiecznego kościoła w S.. Przedmiotem projektu jest remont hełmu (dachu) i wnętrza wieży, zwiększenie bezpieczeństwa budowli poprzez wykonanie instalacji odgromowej, a także założone zostaną żaluzje w oknach Kościoła w S.. Podjęte działania mają na celu zapobiegnięcie degradacji zabytkowego obiektu, przy jednoczesnym przyczynieniu się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi poprzez poprawę estetyki centralnej części miejscowości. Dzięki tym działaniom pośrednio wpłynie to także na wzrost atrakcyjność S. jako miejsca zamieszkania. Z założenia Wnioskodawca prowadzi działalność, która nie jest nastawiona na zysk, dlatego też efekty remontu wieży zabytkowego kościoła położonego w S. nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Zarówno kościół jak i wieża będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym mieszkańcom i turystom, w związku z powyższym nie będzie to stanowić przychodu dla Wnioskodawcy. Wyremontowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT. Usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca otrzymuje faktury VAT wystawione na niego. Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie X., w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, wyremontowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT, usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższej sytuacji.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnik podatku VAT, a wyremontowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT, a usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego lub wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.