IBPP2/4512-575/15/AB | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „...”.
IBPP2/4512-575/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 sierpnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-575/15/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Zarząd Województwa uchwałą nr ... z dnia 19 maja 2015 r. przyjął zaktualizowaną listę rankingową uwzględniającą punktację projektu Gminy pn. „ ...” do dofinansowania w ramach RPO ... 2007-2013. Gmina jest na etapie podpisania umowy - o dofinansowanie, jednocześnie zaistniała konieczność zwrócenia się z zapytaniem o możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu przez Gminę (Beneficjenta).

Projekt zakłada wykonanie w systemie pod klucz kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 70-tych XX wieku obiektu dydaktycznego, wraz z modernizacją instalacji co. oraz c.w.u.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina, która będzie prowadzić obsługę wniosku o dofinansowanie (Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich), natomiast podmiotem realizującym projekt jest P Zarząd Edukacji - jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w P, jako jednostka właściwa w zakresie przeprowadzenia inwestycji (Dział inwestycji i remontów) i odpowiedzialna za wdrażanie projektu (w tym rozliczenia z Wykonawcą robót). P Zarząd Edukacji, ul. Z.

Faktury są i będą wystawiane na P Zarząd Edukacji i Gminę P. P Zarząd Edukacji jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w P/Gminy. Pieniądze na zapłatę faktur pochodzą z budżetu Gminy P.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty wytworzone w ramach realizacji projektu nie posłużą wykonywaniu działalności opodatkowanej Wnioskodawcy.

Gmina jako Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na duży koszt inwestycji i brak środków własnych na wykonanie całości zaplanowanej inwestycji, Beneficjent podzielił inwestycje w miarę swoich możliwości na II etapy, przy czym: Etap I inwestycji został już zrealizowany (2014 r.) przez realizatora inwestycji do wysokości posiadanych przez niego środków finansowych, natomiast wykonanie II etapu uzależnione było od otrzymania dofinansowania. Wkład własny, stanowiący różnicę miedzy pozostałą do realizacji wartością inwestycji a refundacją niezbędny do realizacji etapu II zostanie zabezpieczony w budżecie Gminy P.

Beneficjent - Gmina P, zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr ..., zachowa trwałość projektu przez okres 5 lat od daty jego zakończenia, zgodnie z określonym w umowie o dofinansowanie terminem zakończenia realizacji projektu. Projekt nie będzie poddany znaczącej modyfikacji mającej wpływ na charakter projektu lub warunki jego realizacji.

Właścicielem powstałego majątku będzie Beneficjent, który będzie odpowiedzialny za eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem i zarządzanie tym majątkiem po zakończeniu projektu.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec września 2015r. Beneficjent może pozyskać max. 85% dotacji kosztów kwalifikowanych projektu. Pierwszy wydatek został poniesiony w 2011 r. (wykonanie studium wykonalności). Realizacja faktyczna projektu rozpoczęła się w 2014 i zostanie zakończona w 2015 r.

Zmodernizowany w ramach projektu obiekt będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizacja przez Gminę P projektu pn. „ ...” daje gminie możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem wnioskodawcy Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu. Wystawiane faktury są i będą w całości kosztem gminy P wraz z podatkiem (od towarów i usług) a otrzymane dofinansowanie będzie stanowić refundację poniesionych kosztów. P Zarząd Edukacji jako jednostka organizacyjna Gminy odpowiada za wdrożenie i rozliczenia z Wykonawcami robót. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Gminy P.

Podsumowując, powyższa inwestycja wykonywana będzie w ramach zadań własnych Gminy, towary i usługi nabywane w ramach przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem przez wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

  • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;
  • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ...”. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Faktury są i będą wystawiane na P Zarząd Edukacji i Gminę P. P Zarząd Edukacji jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w P/Gminy. Pieniądze na zapłatę faktur pochodzą z budżetu Gminy. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty wytworzone w ramach realizacji projektu nie posłużą wykonywaniu działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. Właścicielem powstałego majątku będzie Beneficjent, który będzie odpowiedzialny za eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem i zarządzanie tym majątkiem po zakończeniu projektu. Zakończenie projektu planowane jest na koniec września 2015r. Beneficjent może pozyskać max. 85% dotacji kosztów kwalifikowanych projektu. Pierwszy wydatek został poniesiony w 2011 r. (wykonanie studium wykonalności). Realizacja faktyczna projektu rozpoczęła się w 2014 i zostanie zakończona w 2015 r. Zmodernizowany w ramach projektu obiekt będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy w przedmiotowej sprawie, należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie są spełnione.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty wytworzone w ramach realizacji projektu nie posłużą wykonywaniu działalności opodatkowanej Wnioskodawcy.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Reasumując Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „ ...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-444/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/4512-402/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-575/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.