IBPP2/4512-574/16-2/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu pod nazwą „...”
IBPP2/4512-574/16-2/RSzinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. gmina
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. zadania publiczne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 16 września 2016r. znak: ... (data wpływu 23 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu pod nazwą „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu pod nazwą „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2016r. znak: ... (data wpływu 23 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 września 2016 r. znak: IBPP2/4512-574/16-2/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione ww. pismem z 16 września 2016 r.:

Miejska Biblioteka Publiczna w R. (Wnioskodawca) będzie realizowała projekt dofinansowany w 84,5% ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 RPO WSL 2014-2020) pod nazwą „...”, polegający na przeprowadzeniu kompleksowych działań mających na celu unowocześnienie pracy biblioteki i dostosowania jej działalności do standardów europejskich. W ramach projektu zostanie uruchomiona wirtualna wypożyczalnia zasobów bibliotecznych w Bibliotece Centralnej oraz w 12 filiach w R.. Ponadto, zostaną zautomatyzowane procesy wewnątrzbiblioteczne poprzez uzupełnienie systemu PROLIB o kluczowe moduły. Biblioteka rozpocznie również proces digitalizacji zasobów kulturalnych, archiwizowania ich i udostępniania w formie cyfrowej zainteresowanym użytkownikom. Zachowana zostanie przy tym procesie zasada „Dobrych praktyk” - nie powielanie tego, co już jest poddane digitalizacji i upublicznione w sieci. Dodatkowo, w ramach digitalizacji zaplanowano wprowadzenie streamingu utworów audiowizualnych - uzupełnienie działań leżących w sferze informacyjnej i edukacyjnej biblioteki poprzez utworzenie bazy lokalnych działań artystycznych i społecznych.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt elektroniczny oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje) oraz szkolenia celem obsługi zakupionego sprzętu.

W wyniku realizacji projektu usługi biblioteki będą świadczone nieodpłatnie.

Miejska Biblioteka Publiczna w R. posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. Zatem nie jest zakładem budżetowym, ani jednostka budżetową.

Miejska Biblioteka Publiczna w R. jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem ... w UM R., dla której Miasto R. jest organizatorem. Wnioskodawca jest więc samorządową instytucją kultury, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą „...” nie będą w przyszłości wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę (tj. Miejską Biblioteką Publiczną w R.).

Efekty realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Efekty te będą natomiast wykorzystywane na potrzeby usług kulturalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę, które są zwolnione z podatku VAT.

Po zakończeniu realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna w R. nie będzie świadczyła usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Miejska Biblioteka Publiczna w R. ma status podatnika VAT „zwolnionego”,

Wnioskodawca w przeważającej części świadczy bowiem usługi kulturalne zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca osiąga przychody opodatkowane podatkiem VAT, jednak ze względu na obroty z tych czynności nieprzekraczające kwoty 150 000 zł, z tytułu tych czynności Wnioskodawca także jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane ww. pismem uzupełniającym z 16 września 2016 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane ww. pismem uzupełniającym z 16 września 2016 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT od zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Biblioteka w wyniku realizacji projektu będzie świadczyć usługi nieodpłatnie, więc nie występują przy świadczeniu usług czynności opodatkowane. W związku z brakiem czynności opodatkowanych, nie wystąpi więc możliwość odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z samorządową instytucją kultury, zatem zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), określającej zasady tworzenia i działania instytucji kultury.

W myśl art. 1 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W art. 2 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazano, że formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Do działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Stosownie do art. 9 ust. 2 wyżej powołanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru (art. 14 ust. 3 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. Nie jest zakładem budżetowym, ani jednostka budżetową. Miejska Biblioteka Publiczna w R. jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem ... w UM R., dla której Miasto R. jest organizatorem. Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ma status podatnika VAT „zwolnionego”. Wnioskodawca w przeważającej części świadczy usługi kulturalne zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca osiąga przychody opodatkowane podatkiem VAT, jednak ze względu na obroty z tych czynności nieprzekraczające kwoty 150 000 zł, z tytułu tych czynności Wnioskodawca jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie realizował projekt dofinansowany w 84,5% ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 RPO WSL 2014-2020) pod nazwą „...”, polegający na przeprowadzeniu kompleksowych działań mających na celu unowocześnienie pracy biblioteki i dostosowania jej działalności do standardów europejskich. W wyniku realizacji projektu usługi biblioteki będą świadczone nieodpłatnie. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą w przyszłości wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę (tj. Miejską Biblioteką Publiczną w R.). Efekty realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Efekty te będą natomiast wykorzystywane na potrzeby usług kulturalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę, które są zwolnione z podatku VAT. Po zakończeniu realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna w R. nie będzie świadczyła usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie kwestii, czy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizacji ww. projektu.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” dofinansowanego ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą w przyszłości wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca - efekty projektu będą wykorzystywane na potrzeby usług kulturalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę, które są zwolnione z podatku VAT. Po zakończeniu realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna w R. nie będzie świadczyła usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Zatem, Wnioskodawca nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją przedmiotowego projektu. co wynika wprost z przywołanego wcześniej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Ponadto podkreślić należy, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania, a zatem nie rozstrzyga poprawności zaklasyfikowania przedmiotowych usług kulturalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę, jako usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kwestii zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 tej ustawy. Powyższe informacje przyjęto jako element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.