IBPP2/4512-563/16-1/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2016 r. (data wpływu 21 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług
w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający
z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu
pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto R. będzie realizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt: „...”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem R. w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 29.09.2015 r. Zgodnie z zapisami projektu Liderem będzie Miasto R., a Miasto R. będzie partnerem. Każdy z partnerów obowiązany został do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację projektu.

Faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane osobno na Partnera i Lidera (Miasto R.) i płacone przez nich w zakresie własnych wydatków/budżetów. Po zakończeniu inwestycji majątek oraz produkty powstałe

w trakcie realizacji projektu będą stanowiły własność stron dokonujących płatności. Celem projektu „...” zaplanowanego do realizacji przez Miasto R. i R., jest zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości, takich jak:

 • dostęp do zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli - w tym i przedsiębiorców,
 • aplikacje front - office o zwiększonej funkcjonalności udostępnianych mieszkańcom R. i R. - poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowania serwisów do europejskiego standardu dostępności WCAG 2.0 (standard budowy serwisów internetowych dostępnych dla wszystkich).

Ostatecznym celem projektu jest świadczenie przez Wnioskodawców e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości. W wyniku realizacji projektu Urząd Miasta R. udostępni Miastu R. usługę wewnątrz administracyjną (usługę WMS) oraz do systemu informacji przestrzennej powiatu i regionalnego systemu informacji przestrzennej ORSIP. Projekt umożliwi także uruchomione nowych kanałów komunikacji z odbiorcami usług, tj.:

 • kanał skierowany do wszystkich podmiotów i osób zainteresowanych dostępem do publicznych zbiorów i usług danych przestrzennych za pomocą urządzeń typu desktop,
 • kanał skierowany do wszystkich podmiotów i osób zainteresowanych dostępem do publicznych zbiorów i usług danych przestrzennych w dowolnym miejscu za pomocą urządzeń mobilnych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii,
 • kanał skierowany do wszystkich podmiotów (mieszkańców i przedsiębiorców) zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Miasta R. wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online,
 • kanał skierowany do mieszkańców i przedsiębiorców pragnących partycypować w tworzeniu budżetu obywatelskiego oraz w konsultacjach społecznych.

We wszystkich w/w kanałach świadczenia e-usług zastosowane interfejsy graficzne będą przyjazne dla użytkownika (użytkownik będzie mógł m.in. wybrać preferowany przez siebie jeden z kilku zdefiniowanych w systemie kolorów oraz wielkość czcionki).

W wyniku realizacji projektu Miasto R. zdigitalizuje i udostępni nieodpłatnie informacje sektora publicznego, w tym dokumenty źródłowe z zakresu istniejących
i planowanych utrudnień w ruchu drogowym, wykazów terenów inwestycyjnych na obszarze miasta, obwodów szkolnych, zharmonizowanych opracowań planistycznych MPZP, archiwum zdjęć z obszaru miasta.

W ramach projektu w Urzędzie Miasta R. uruchomione będą dwa systemy teleinformatyczne:

 • portal e-Urząd - zapewniający selektywny i kontrolowany dostęp do systemu ze strony mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie wglądu we własne zobowiązania wobec gminy, obsługą płatności online za te zobowiązania oraz integracją z platformami elektronicznej komunikacji z urzędem e-PUAP i SEKAP;
 • portal komunikacji społecznej - obejmujący swym działaniem serwis obsługi budżetu obywatelskiego w powiązaniu z mapą.

W wyniku realizacji projektu Urząd Miasta R. udostępni on-line informacje sektora publicznego interesariuszom usług publicznych. Zrealizowane zostanie to poprzez dwa nowe kanały komunikacji elektronicznej:

 • system e-Urząd, w szczególności dedykowany portal zapewniający selektywny i kontrolowany dostęp do systemu ze strony mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie wglądu we własne zobowiązania wobec gminy, obsługę płatności online za te zobowiązania oraz integrację z platformami elektronicznej komunikacji z urzędem e- PUAP i SEKAP,
 • portal komunikacji społecznej - obejmujący swym działaniem serwis obsługi budżetu obywatelskiego w powiązaniu z mapą.

Planuje się również udostępnione przez Urząd Miasta R. za pomocą portalu komunikacji społecznej on-line usługę publiczną o stopniu dojrzałości 3, czyli tzw. dwustronna interakcja polegająca na usłudze zgłaszania i obsługi propozycji do budżetu obywatelskiego poprzez portal komunikacji społecznej.

Dodatkowo Urząd Miasta R., poprzez projekt udostępni nieodpłatną usługę e-Urząd on-line zawierający usługi publiczne o stopniu dojrzałości 4 - transakcja. Wdrożone usługi obejmować będą możliwość dokonania przez mieszkańców i przedsiębiorców płatności za zobowiązania wobec gminy z tytułu:

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych,
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wdrożone rozwiązania umożliwią świadczenie nieodpłatnych usług o stopniu dojrzałości 5 - personalizacja poprzez powiadamianie płatników w/w podatków i opłat o istotnych zdarzeniach związanych z danym płatnikiem (np. upłynięcie terminu płatności i powstanie zaległości podatkowej) poprzez e-mail, SMS, inne (o ile płatnik wyrazi zgodę na świadczenie mu tego typu usług).

W wyniku realizacji projektu, poprzez geoportal, Miasto R. udostępni on-line nowe dokumenty zawierające informacje sektora publicznego, będą to:

 • istniejące i planowane utrudnienia w ruchu drogowym,
 • wykaz terenów inwestycyjnych na obszarze miasta,
 • obwody szkolne,
 • zharmonizowane opracowania planistyczne,
 • archiwum zdjęć z obszaru miasta.

Projekt przewiduje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania podstawowego, zakup dedykowanego oprogramowania e-Urząd, zakup oprogramowania portalu komunikacji społecznej zintegrowanego z mapą, zakup dedykowanego oprogramowania GIS i CAD, opracowanie baz danych do zasilenia systemu, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania dziedzinowego.

Efekty realizacji projektu, w postaci dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych usług elektronicznych online będzie nieodpłatne. A ponadto realizacja projektu: „...” jest związana z wykonywaniem zadań publicznych określonych w art. 7 ust, 1 pkt 1, 2, 3,4, 8, 10, 12, 17, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, również tymi, które są wykonywane jako zadania własne gminy. W wyniku realizacji projektu Miasto R. nie będzie osiągało żadnego przychodu. Miasto nabywając towary i usługi celem realizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej.

Miasto jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Termin realizacji projektu przewiduje się na lata 2016-2017. W roku 2015 została opracowana dokumentacja aplikacyjna. Na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu jako nabywca wskazane jest Miasto R. Do tej pory nie odliczono podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miasto R. ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu: „...”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Miasto R. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących prac i usług związanych z realizacją projektu: „...” z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się podatników władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w tym zwłaszcza w art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie”) wnioskujemy, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą.

Z treści przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Działania podjęte podczas realizacji projektu: „R. i R. w przestrzeni cyfrowej” nie stanowią czynności zmierzających do wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, gdyż wszystkie powstałe usługi publiczne będą udostępniane nieodpłatnie. Zakupione towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Miasto R. nie będzie osiągało żadnego przychodu. Zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wskazane art. 7 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt: „...”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem R. w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 29.09.2015 r. Zgodnie z zapisami projektu Liderem będzie Miasto R., a Miasto R. będzie partnerem. Każdy z partnerów obowiązany został do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację projektu.

Faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane osobno na Partnera i Lidera (Miasto R.) i płacone przez nich w zakresie własnych wydatków/budżetów. Po zakończeniu inwestycji majątek oraz produkty powstałe w trakcie realizacji projektu będą stanowiły własność stron dokonujących płatności. W przesłanym wniosku szczegółowo opisano cele projektu oraz planowane efekty jego realizacji. Projekt przewiduje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania podstawowego, zakup dedykowanego oprogramowania e-Urząd, zakup oprogramowania portalu komunikacji społecznej zintegrowanego z mapą, zakup dedykowanego oprogramowania GIS i CAD, opracowanie baz danych do zasilenia systemu, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania dziedzinowego. Realizacja projektu: „...” jest związana z wykonywaniem zadań publicznych określonych w art. 7 ust, 1 pkt 1, 2, 3,4, 8, 10, 12, 17, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, również tymi, które są wykonywane jako zadania własne gminy. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnego przychodu, a nabywając towary i usługi celem realizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Termin realizacji projektu przewiduje się na lata 2016-2017. W roku 2015 została opracowana dokumentacja aplikacyjna. Na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu jako nabywca wskazane jest Wnioskodawca. Do tej pory nie odliczono podatku VAT.

Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Realizowane w ramach projektu zadania należą do zadań własnych Gminy. W takim ujęciu Gmina (Wnioskodawca) bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż wykonanie przedmiotowego projektu nastąpi w ramach realizacji zadań nałożonych na nią odrębnymi przepisami prawa.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że nabycie tych towarów i usług nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu: „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy tj. możliwości obniżenia przez Wnioskodawcę kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu pn. „R. i R.w przestrzeni cyfrowej”. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.