IBPP2/4512-51/16/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację II etapu projektu pn. „..."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 14 kwietnia 2016 r. znak: WFB..2016 (data wpływu 20 kwietnia 2016r.) oraz pismem z 28 kwietnia 2016 r. znak: WFB..2016 (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację II etapu projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację II etapu projektu pn. „...”.

Wniosek ten uzupełniony został pismem z 14 kwietnia 2016 r. znak: WFB..2016 (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 kwietnia 2016 r. oraz pismem z 28 kwietnia 2016 r. znak: WFB..2016 (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w ww. pismach):

Gmina będzie realizowała II etap projektu pn. „...”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Funduszu Spójności). Pierwszy etap tj. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej był realizowany w 2015 roku, w którym podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Gmina L. uznała ten zakup, w świetle obowiązujących wówczas przepisów jako zakup nie wykorzystywany w żadnym zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakres inwestycji obejmuje jeden kontrakt na roboty. Zakres Projektu został określony tak, że po jego zakończeniu oczyszczalnia w L. będzie przygotowana na przyjęcie 100% ścieków sanitarnych (dopływających i dowożonych) i na odwodnienie całości powstających w wyniku procesów osadów ściekowych. Głównym celem projektu jest osiągnięcie wymiernych korzyści społeczno-ekonomicznych tj. korzyści wynikających z poprawy jakości wód powierzchniowych oraz z poprawy warunków do uprawiania rekreacji na terenie Lublińca.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w L.

Zakres działań modernizacyjnych i naprawczych dla oczyszczalni obejmuje m.in.: zabudowę stacji zlewnej, modernizację budynku krat, pompowni, stopnia biologicznego, zabudowę nowego prefabrykowanego podwójnego piaskownika, uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw, remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont istniejącej pompowni osadów, połączony z wymianą wybranych jednostek pompowych, budowę i nowego, wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu, budowę układu odbioru, i oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu, przebudowę jednego z istniejących otwartych basenów fermentacyjnych do roli komory magazynowej osadu przefermentowanego. W wyniku realizacji inwestycji powstanie infrastruktura w postaci zmodernizowanego i powiększonego obiektu oczyszczalni ścieków.

W projekcie założono następujący wariant funkcjonowania w/w infrastruktury:

 • wytworzony majątek będzie własnością Gminy,
 • po przyjęciu na majątek gminy zostanie on przekazany w ramach trwałego zarządu do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L., zorganizowanego w formie zakładu budżetowego Gminy L., odpowiedzialnego za zarządzanie całością spraw gospodarki wodno-ściekowej w mieście,
 • zakład budżetowy jako zarządca będzie eksploatował wytworzony majątek i wykonywał odpłatne usługi usuwania i oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy L.

Reasumując należy stwierdzić, że w związku z realizacją ww. projektu Gmina będzie dokonywała zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Po zakończeniu projektu jego efekty będą generowały sprzedaż opodatkowaną w zakładzie budżetowym Gminy.

Towary i usługi zakupione przez Gminę w celu realizacji ww. projektu będą wykorzystywane w pełnym zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt będzie realizowany przez Gminę w ramach zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 3.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L. jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT tj. zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, składającym deklarację VAT-7.
 2. Wytworzony w wyniku realizacji projektu majątek zostanie przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L. (ZGKLiC) nieodpłatnie w trwały zarząd.
 3. Na świadczenie usług usuwania i oczyszczania ścieków zawierane są umowy z mieszkańcami Gminy L. oraz z przedsiębiorcami z terenu gminy. Stroną (usługodawcą) zawieranych umów jest ZGKLiC w L., reprezentowany przez Dyrektora Zakładu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta L.
 4. Na fakturach wystawianych z tytułu wykonywania usług usuwania i oczyszczania ścieków świadczonych przez oczyszczalnię ścieków sprzedawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L.
 5. Do końca 2016 roku Wnioskodawca w swoich rozliczeniach uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych w ZGKLiC w L. W/w projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap tj. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej był realizowany w 2015 roku, w którym podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wnioskodawca uznał ten zakup, w świetle obowiązujących wówczas przepisów jako zakup nie wykorzystywany w żadnym zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Natomiast II etap w/w projektu planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Pierwszy zakup w ramach niniejszego projektu nastąpi w 2017 roku, kiedy to Gmina nie będzie stosowała odrębności rozliczeń w podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (w ostatecznym brzmieniu zgodnym z pismem z 28 kwietnia 2016 r.):

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację II etapu projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy w brzmieniu zgodnym z pismem z 28 kwietnia 2016 r.:

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją II etapu w/w projektu.

Wynika to z faktu, iż został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), tj. związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Ponadto, projekt generuje dochody, które będą stanowić sprzedaż opodatkowaną. Potwierdza to wydany w dniu 29 września 2015r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok w sprawie możliwości uznania gminnych jednostek budżetowych za odrębnych od gminy podatników VAT (sprawa C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów). Zgodnie z przedmiotowym wyrokiem, gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku VAT odrębnie od Gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. Powyższe oznacza, że wszelkie czynności dokonywane przez te jednostki organizacyjne powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

Reasumując, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją w/w projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi korzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarcza wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 ww. ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zaznaczyć należy, że przypisana gminie – jako jednostce samorządu terytorialnego – samodzielność działania ma znaczenie z uwagi na cytowaną wyżej definicję podatnika podatku od towarów i usług. Wynika z niej bowiem, że tylko podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą może być z tytułu tej działalności uznany za podatnika.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Powyższe przepisy wskazują, że niezależnie od częstotliwości wykonania danej czynności, czynność ta podlega opodatkowaniu jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek. Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa „samodzielnie” należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wspólnotowych w oderwaniu od skutków konwencjonalnych na gruncie prawa cywilnego i przepisów samorządowych.

Jednym z kryteriów jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

Wobec powyższego, za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.), gospodarka komunalna, może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Zauważyć trzeba, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

W świetle art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe.

Zgodnie z art. 14 pkt 3 ww. ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz – mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

 1. dotacje przedmiotowe;
 2. dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 4 ustawy, w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował II etap projektu pn. "....", w ramach Programu Operacyjnego i Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w L.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie infrastruktura w postaci zmodernizowanego i powiększonego obiektu oczyszczalni ścieków.

W projekcie założono następujący wariant funkcjonowania w/w infrastruktury:

 • wytworzony majątek będzie własnością Gminy,
 • po przyjęciu na majątek Gminy zostanie on przekazany nieodpłatnie w ramach trwałego zarządu do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L., zorganizowanego w formie zakładu budżetowego Gminy L., odpowiedzialnego za zarządzanie całością spraw gospodarki wodno-ściekowej w mieście,
 • zakład budżetowy jako zarządca będzie eksploatował wytworzony majątek i wykonywał odpłatne usługi usuwania i oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy L.

W związku z realizacją ww. projektu Gmina będzie dokonywała zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Zakład Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L. jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT tj. zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, składającym deklarację VAT-7. Zakład Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L. jako usługodawca, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta L. zawiera umowy z mieszkańcami Gminy L. oraz z przedsiębiorcami z terenu gminy na świadczenie usług usuwania i oczyszczania ścieków. Na fakturach wystawianych z tytułu wykonywania usług usuwania i oczyszczania ścieków świadczonych przez oczyszczalnię ścieków sprzedawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L.

W opisanej sytuacji Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację projektu inwestycyjnego.

Jak już wskazano, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na podstawie przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że właścicielem wytworzonej infrastruktury będzie Wnioskodawca, jednakże powstałą czyszczalnię będzie użytkował inny, odrębny od Wnioskodawcy podatnik podatku VAT. tj. zakład budżetowy. Po zakończeniu inwestycji powstała oczyszczalnia zostanie bowiem nieodpłatnie przekazana do użytkowania zakładowi budżetowemu. Zatem efekty inwestycji będą wykorzystywane do świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Lokalowej i Ciepłownictwa w L. Przy użyciu przekazanej infrastruktury Zakład ten będzie realizował sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, tj. świadczył usługi w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Tym samym, świadczone przez zakład budżetowy usługi stanowić będą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku VAT do końca 2016 r. będzie uwzględniał fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Zakład. Zgodnie jednakże z informacją zawartą we wniosku, Wnioskodawca planuje dokonać pierwszych zakupów, w ramach realizacji II etapu projektu który jest przedmiotem zapytania, w 2017 r., a więc w okresie kiedy to jak wynika z opisu zawartego we wniosku Wnioskodawca nie będzie uwzględniał w swoich rozliczeniach odrębności rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT dokonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Lokalowej i Ciepłownictwa w L.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

W dniu 26 października 2015 r. zapadła uchwała NSA, sygn. akt I FPS 4/15, w której NSA wskazał, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem ww. warunków – nie jest wystarczająco samodzielny.

Zgodnie z powyższym oraz komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do czasu obowiązkowej centralizacji nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

Przenosząc powołane przepisy prawa, jak również wnioski płynące z orzeczenia C-276/14 na grunt niniejszej sprawy, w ocenie tut. organu w przypadku dokonania zakupów celem realizacji przedmiotowego projektu, po przeprowadzeniu scentralizowania rozliczeń w zakresie podatku VAT przez Gminę L. (Wnioskodawcę), będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację II etapu w/w projektu.

Tak więc Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację II etapu projektu pn. "..." pod warunkiem, że Gmina, zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. wyroku dokona łącznych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony, powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe, w tym również Zakładu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w L.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dniu dokonywania oceny. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie zmiany nastąpią w prawie podatkowym w 2017 r., w którym rozpocznie się realizacja opisanego we wniosku II etapu projektu oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Wobec tego niniejsza interpretacja traci ważność, w przypadku zamiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego pytania, w szczególności nie odnosi się ona do działań podejmowanych w ramach realizacji I etapu ww. projektu gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak również Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie swojego stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.