IBPP2/4512-507/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 .
IBPP2/4512-507/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. klub sportowy
 4. podmiot niezarejestrowany
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 maja 2015r. (data wpływu 29 maja 2015r.), uzupełnionym pismem z 10 czerwca 2015r. (data wpływu 15 czerwca 2015r.) oraz pismem z 9 lipca 2015r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: ”.........” zrealizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu .maja 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z czerwca 2015r. (data wpływu czerwca 2015r.) oraz pismem z lipca 2015r. (data wpływu lipca 2015r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. ”......” zrealizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Klub Sportowy X jest wpisany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w .... pod numerem .... Klub Sportowy świadczy usługi oznaczone symbolem PKD 9312Z - jako działalność klubów sportowych, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, oraz nie składa deklaracji VAT.

Celem statutowym Klubu Sportowego jest:

 • planowanie i organizowanie życia sportowego
 • angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

Klub Sportowy X realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz młodzieży studiującej i pracującej,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach wszystkich szczebli,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

Dnia ... czerwca 2013 Klub Sportowy X realizując cele statutowe, złożył za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na realizację operacji pn. "......" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych, strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (tzn. Mały Projekt). Dnia ... marca 2014r. została podpisana umowa na realizację ww. operacji. Celami operacji było podniesienie jakości życia, mieszkańców poprzez promowanie zdrowego trybu życia organizując cykl szkoleń z zakresu piłki nożnej i narciarstwa alpejskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gmin ........

W wyniku realizacji ww. operacji Klub Sportowy nie osiągnął żadnego przychodu. Efekty, zrealizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały zajęcia treningowe z zakresu piłki nożnej i narciarstwa alpejskiego, w związku z tym korzystano z usług trenerów piłki nożnej i instruktorów narciarstwa alpejskiego, opiekuna, dodatkowo poniesiono wydatki za transport uczestników projektu, wynajem hali sportowej, wypożyczenie sprzętu narciarskiego oraz zakup ski-pasów. Za zakupione usługi sprzedawcy wystawili faktury VAT bądź rachunki, które zostały zapłacone. Poniesione koszty kwalifikują się do refundacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z koniecznością załączenia do wniosku o płatność (składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) interpretacji indywidualnej, dotyczącej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia takiego wniosku.

W piśmie z 10 czerwca 2015r. Wnioskodawca wskazał, że projekt pn. "......" był realizowany w okresie od lutego 2014r. do lutego 2015r. Wydatki związane z ww. projektem były potwierdzane fakturami VAT i wystawiane były na Klub Sportowy X. Zajęcia sportowe były ogólnodostępne i nie były pobierane za nie opłaty.

Pismem z 9 lipca 2015r. Wnioskodawca poinformował, że wnosi o usunięcie zapisów w części D wniosku i wydanie interpretacji na Wnioskodawcę, jak również, że pod stwierdzeniem użytym w pytaniu „odzyskać podatek VAT” rozumie możliwość odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy Klub Sportowy X może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pn. "..........." w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i objętego PROW na lata 2007-2013 (tzw. Mały projekt) ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Klub Sportowy X nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, gdyż nie jest podatnikiem VAT czynnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Art. 96 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "..............." w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i objętego PROW na lata 2007-2013 (tzw. Mały projekt). Zajęcia sportowe były ogólnodostępne i nie były pobierane za nie opłaty. Wszystkie wydatki były potwierdzone fakturami VAT i wystawiane były na Klub Sportowy X. Projekt był realizowany w okresie od lutego 2014r. do lutego 2015r. Efekty, zrealizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty, zrealizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym Wniskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. "............." zrealizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydania interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.