IBPP2/4512-493/16-3/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT na wykonanie projektu w oparciu o istniejący projekt przedłożony przez zleceniodawcę poprzez modernizację projektu dla potrzeć zleceniodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 sierpnia 2016r. (data wpływu 21 września 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie projektu w oparciu o istniejący projekt przedłożony przez zleceniodawcę poprzez modernizację projektu dla potrzeć zleceniodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie projektu w oparciu o istniejący projekt przedłożony przez zleceniodawcę poprzez modernizację projektu dla potrzeć zleceniodawcy.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 19 sierpnia 2016r. (data wpływu 21 września 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 września 2016r. znak: IBPP2/4512-493/16-1/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważający rodzaj wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności mieści się pod nr PKD 71.11.Z, czyli jest to działalność w zakresie architektury. Grupowanie to obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

 • projektowaniem budowlanym,
 • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

W ramach wykonywanej działalności:

 1. Wnioskodawca zawiera ze zleceniodawcą umowę, której przedmiotem jest opracowanie indywidualnego koncepcyjnego projektu architektonicznego i przeniesienie praw autorskich do niego. Wnioskodawca wykonuje koncepcyjny projekt architektoniczny, który jest wynikiem swojego intelektu i posiada indywidualny charakter różniący go od innych projektów spotykanych na rynku, co spełnia przesłanki określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na fakturze dokumentującej sprzedaż ww. projektu zamierza zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% do całości wynagrodzenia, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca zawiera ze zleceniodawcą umowę, której przedmiotem jest opracowanie indywidualnego projektu architektonicznego i przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego. Projekt wykonuje w oparciu o istniejący projekt przedłożony przez zleceniodawcę. Dokonując jego modernizacji i adaptacji na potrzeby zleceniodawcy, wprowadzając do projektu kapitalne zmiany co do funkcjonalności, wyglądu lub konstrukcji budynku - nadaje projektowi indywidualny charakter. Dokonane zmiany są wytworem jego intelektu i nadają projektowi indywidualnego charakteru. Na fakturze dokumentującej sprzedaż ww. projektu Wnioskodawca zamierza zastosować stawkę 8%, do całości wynagrodzenia, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Wnioskodawca zawiera ze zleceniodawcą umowę, której przedmiotem jest opracowanie projektu architektonicznego, stanowiącego odwzorowanie stanu istniejącego budynku w postaci dokumentacji technicznej w formie elektronicznej lub papierowej i przeniesienie majątkowych praw autorskich do niego. Na fakturze dokumentującej sprzedaż ww. projektu zamierza zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 4. Wnioskodawca zawiera ze zleceniodawcą umowę dotyczącą opracowania indywidualnego projektu architektonicznego w celu przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejącego budynku. Wnioskodawca wykonuje projekt architektoniczny zawierający niezbędne zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne i estetyczne budynku. Projekt jest wytworem jego intelektu i ma indywidualny charakter. Wnioskodawca przenosi na zleceniodawcę prawa autorskie do niego. Na fakturze dokumentującej sprzedaż ww. projektu zamierza zastosować stawkę podatku VAT 8%.
 5. Wnioskodawca zawiera ze zleceniodawcą umowę, której przedmiotem jest opracowanie indywidualnego projektu budowlanego zawierającego dodatkowo projekty branżowe wykonane przez odrębne podmioty i przeniesienie majątkowych praw autorskich do niego. Wnioskodawca samodzielnie wykonuje projekt architektoniczny, natomiast twórcy projektów branżowych będących jego podwykonawcami wykonują projekty branżowe, stanowiące element całości dokumentacji projektowej, do której prawa autorskie są przenoszone na zlecającego. Podwykonawcy wystawiają na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT wskazując stawkę VAT 23%. Wnioskodawca wykonuje projekt architektoniczny, którego elementem są projekty branżowe. Jest on wytworem jego intelektu architekta i posiada indywidualny charakter różniący go od innych projektów spotykanych na rynku. Na fakturze dokumentującej sprzedaż tego projektu budowlanego zawierającego projekty branżowe Wnioskodawca zamierza zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% za wynagrodzenie za wykonanie projektu architektonicznego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niego.

Dodatkowo z pisma będącego uzupełnieniem wniosku wynika, że:

 1. Wykonując projekty architektoniczne, o których mowa w pkt 1-5 wniosku, Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy, twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu. Na każdym wykonanym przez Wnioskodawcę projekcie widnieje jego imię i nazwisko.
 2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Sporządzane przez Wnioskodawcę projekty są utworami, ze względu na swą niepowtarzalność. Są tworzone na indywidualne zamówienie i są wynikiem intelektu Wnioskodawcy.
 3. Za sporządzaną dokumentację projektową Wnioskodawca jest wynagradzany w formie honorarium (faktura).
 4. Zgodnie z rozumieniem ustawy o prawie autorskim należy domniemywać, że autorzy projektów branżowych powinni być uważani za twórców, gdyż są osobami, których nazwisko jako opracowujących uwidocznione jest na stronach tytułowych każdego egzemplarza projektu. 
 5. Podwykonawcy przekazują Wnioskodawcy przysługujące prawa autorskie do przekazywanych projektów branżowych.
 6. Projekty branżowe wykonywane są przez podwykonawców i obejmują projekt w branży konstrukcyjnej, projekt branży elektrycznej i projekt branży sanitarnej.
 7. Projekty branżowe są niezbędne do wykonania umowy i stanowią niezbędną część projektu. Projekt jako całość musi składać się ze wszystkich wymienionych całości. Jedynie w przypadku małych obiektów, typu budynki jednorodzinne i małe obiekty może występować przypadek niedołączenia projektów od podwykonawców branżowych.

Występują dwa rodzaje umów:

 • zawarte przez Wnioskodawcę umowy obejmujące zwykle wielobranżową dokumentację projektową obejmujące swym zakresem kompleksowe opracowanie wielobranżowe zawierające w sobie projekt architektoniczny i projekty branżowe,
 • umowy na opracowanie koncepcji architektonicznych, programów funkcjonalno-użytkowych dla obiektów, stanowiące jedynie autorskie opracowanie Wnioskodawcy.

a) Wnioskodawca jest w stanie wydzielić na podstawie faktur od podwykonawców część dokumentacji projektowej przypadającej na opracowanie branżowe. Natomiast świadczenie stanowi całość dokumentacji i wystawiana jest za nie jedna zbiorcza faktura na koniec umowy. Czasem etapem wstępnym jest koncepcja architektoniczna, która stanowi odrębne opracowanie.

i) Wnioskodawca nie wprowadza innowacji do przekazanych projektów branżowych. Dostarczone projekty dołączane są jako całość do opracowanej dokumentacji architektonicznej. Opracowane projekty branżowe stanowią tożsamą, nierozłączną część dokumentacji projektowej rozpatrywanej jako całość, ich opracowanie zawarte jest w umowie zawartej przez Wnioskodawcę i nie mogą być one dostarczane bezpośrednio przez ich wykonawców.

j) Zgodnie z umowami cena ustalana jest za wykonanie całości dokumentacji projektowej. Czasami występuje rozbicie na część koncepcyjną i pozostałą część kompleksową wielobranżową dokumentację budowlaną lub budowlano-wykonawczą.

k) Na fakturze ujęta jest sprzedaż dokumentacji projektowej jako całości.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku zaistnienia zdarzeń, opisanych w pkt 2, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, opracowywane przez Wnioskodawcę projekty architektoniczne wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. podatek od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 181 do ww. ustawy. Art. 41 ust. 2 powołanej ustawy wskazuje wyraźnie, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%. Powyższe unormowanie odsyła wprost do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której nazwisko podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób. Tworzone przez Wnioskodawcę projekty spełniają definicję utworów, gdyż są niepowtarzalne, innowacyjne i oryginalne. Są rezultatem długotrwałej pracy Wnioskodawcy i tworem jego intelektu. Wnioskodawca jest twórcą projektów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ujawnia swe imię i nazwisko na każdym projekcie. Za wykonany projekt wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest określona w umowie.

We wszystkich przypadkach opisanych w pkt 1-5 opracowywane przez Wnioskodawcę projekty spełniają definicję utworu, a Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu ustawy prawa autorskie i prawa pokrewne. Według Wnioskodawcy nie ma znaczenia czy wykonywany przez niego projekt jest sporządzany od podstaw (pkt 1), czy też w oparciu o projekt typowy (pkt 2), ponieważ wszystkie modyfikacje projektu prowadzą do jego zmiany, modernizacji lub adaptacji i staje się on przez to nowym, odrębnym wytworem intelektu. Według Wnioskodawcy opracowanie indywidualnego projektu architektonicznego w celu przebudowy lub rozbudowy już istniejącego budynku (pkt 4), wykonane w oparciu o istniejący projekt również stanowi adaptację cudzego utworu, ponieważ dokonane w projekcie bazowym zmiany i modyfikacje prowadzą do jego modyfikacji, przez co nabywa on zupełnie nowych i niepowtarzalnych cech.

Również, jeśli chodzi o projekt architektoniczny, którego przedmiotem jest inwentaryzacja architektoniczna (pkt 3) jest on utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Inwentaryzacja architektoniczna, pomimo faktu, że stanowi odzwierciedlenie stanu istniejącego budynku w postaci dokumentacji technicznej, jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, gdyż wskutek pracy Wnioskodawcy powstaje zupełnie nowy utwór, będący wytworem jego intelektu. Co więcej, projekt ten nie jest powielaniem projektu, na podstawie którego został wzniesiony budynek, ale jest osobnym i niezależnym tworem, stanowiącym zobrazowanie aktualnego stanu tego budynku wraz ze wszelkimi zmianami powstałymi na skutek przeprowadzanych remontów.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on też prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży projektu architektonicznego zawierającego projekty branżowe wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do niego. Wnioskodawca samodzielnie bowiem wykonuje projekt architektoniczny, natomiast inne podmioty wykonują projekty branżowe, które stanowią jedynie element całości dokumentacji projektowej. Projekt ten nie jest wyłącznie wynikiem połączenia projektów branżowych, ale jest sporządzany od podstaw samodzielnie, czyli jest wytworem jego intelektu, stanowiącym przejaw działalności twórczej i posiadającym indywidualny charakter. Jest też niezależny od projektów branżowych, które stanowią jedynie jego uzupełnienie.

Dokonując wykładni poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy podatek od towarów i usług, należy zauważyć, że z obniżonej stawki 8% może skorzystać twórca, czyli osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której nazwisko podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu. Przedmiotem zaś prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zdaniem Wnioskodawcy, opracowywane przez Wnioskodawcę projekty architektoniczne, są utworem w rozumieniu ww. ustawy, które są wynikiem intelektu architekta. Każdy zaś projekt jest innowacyjny, niepowtarzalny i oryginalny. Wykonane przez Wnioskodawcę projekty architektoniczne stanowią niewątpliwie uzewnętrzniony rezultat jego działalności twórczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko potwierdzają również liczne interpretacje, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 grudnia 2013r. (IPPP1/443-1039/13-2/AP), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26-04-2013r. (IBPP3/443-110/13/AZ), czy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12-09-2013r. ( III SA/Gl 1016/13).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego odnoszące się do kwestii przedstawionej w pkt 2 opisu stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.) zwanej dalej również ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 181 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały (bez względu na symbol PKWiU) usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Na podstawie ust. 2 pkt 6 powołanego artykułu, przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa z utworu pierwotnego.

Zatem, aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy:

 1. mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),
 2. stanowić przejaw działalności twórczej,
 3. posiadać indywidualny charakter.

W myśl art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Jak wynika z powyższego, twórcą w rozumieniu tej ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Natomiast użyte w art. 1 analizowanej ustawy określenie: przejaw działalności twórczej oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym nowym wytworem intelektu.

Użycie w art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych określenia „utwory” wskazuje, że dla zakwalifikowania określonego rezultatu działalności architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej (np. projektu architektonicznego) jako przedmiotu prawa autorskiego konieczne jest spełnienie przesłanek utworu określonych w art. 1 ust. 1 tej ustawy, tzn. aby był on przejawem działalności twórczej oraz miał indywidualny charakter. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek przysługują twórcy zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Cecha indywidualności przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność.

Należy jednak podkreślić, że nie każdy projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ww. ustawy. Dotyczy to w szczególności projektów będących powieleniem innych projektów, a więc niebędących rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak również projektów typowych, zawierających powtarzalne, nieoryginalne rozwiązania architektoniczne. Projekty takie nie podlegają ochronie autorskoprawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy (zdarzenie nr 2) wynika, że Wnioskodawca zawiera ze zleceniodawcą umowę, której przedmiotem jest opracowanie indywidualnego projektu architektonicznego i przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego. Projekt wykonuje w oparciu o istniejący projekt przedłożony przez zleceniodawcę. Dokonując jego modernizacji i adaptacji na potrzeby zleceniodawcy, wprowadzając do projektu kapitalne zmiany co do funkcjonalności, wyglądu lub konstrukcji budynku - nadaje projektowi indywidualny charakter. Dokonane zmiany są wytworem jego intelektu i nadają projektowi indywidualnego charakteru. Sporządzane przez Wnioskodawcę projekty są utworami, ze względu na swą niepowtarzalność. Są tworzone na indywidualne zamówienie i są wynikiem intelektu Wnioskodawcy. Za sporządzaną dokumentację projektową Wnioskodawca jest wynagradzany w formie honorarium (faktura).

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy w przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 2, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Mając na uwadze przedstawiony wyżej opis stanu faktycznego oraz wskazane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż skoro opisane ww. projekty architektoniczne, które Wnioskodawca wykonuje w oparciu o projekt „typowy” przedłożony przez zleceniodawcę, wykonuje jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przedmiotem umowy jest przekazanie praw autorskich do tych projektów to czynność ta, a w szczególności wynagrodzenie otrzymywane (w formie honorarium) za sporządzenie przedmiotowych projektów architektonicznych, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 181 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do kwestii przedstawionej w pkt 2 opisu stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić, w tym miejscu należy, że kwestia dotycząca uznania Wnioskodawcy za twórcę oraz wykonywanych przez niego czynności do usług wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Tut. organ pragnie zauważyć, iż kwestie objęte pytaniem nr 1 (odnośnie przypadków, które w opisie sprawy zostały oznaczone nr 1, 3-4) oraz pytaniem nr 2, będą przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku opis staniu faktycznego i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.