IBPP2/4512-42/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty)
IBPP2/4512-42/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. promocja
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty)”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie E. (Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) jest osobą prawną, organizacją pożytku publicznego, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS. Wnioskodawca jest zwolniony ustawowo z podatku od towarów i usług określonego w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 177 poz. 1054 ze zm.) i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Z. jako podatnik w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). W listopadzie 2013 roku Wnioskodawca podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty).
W ramach realizacji projektu zrealizowano:

 1. Wydanie książki.
 2. Propagowanie publikacji.
 3. Organizacja promocji książki.

Za wykonane usługi otrzymano oraz opłacono faktury VAT. Książkę, zgodnie z założeniami programu, nieodpłatnie udostępniono bibliotekom szkolnym oraz bibliotekom powiatu, w ramach realizacji ścieżki edukacji regionu, stowarzyszeniom zajmującym się kulturą, parafiom kościelnym znajdującym się na terenie LGD. Podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie oraz Gminę Ł. były także dystrybuowane nieodpłatnie. Cała dystrybucja książki odbywała się nieodpłatnie. Każde przekazanie książek jest potwierdzone protokołem przekazania. Wszystkie te zadania były realizowane w ramach punku 1 i 2 opisanych powyżej.

Promocja książki polegała na zorganizowaniu nieodpłatnej konferencji, na której autorzy oraz Wnioskodawca prezentowali wydaną publikację. Na promocji książki dostępny był także katering. Wszyscy uczestnicy konferencji (osoby zaproszone oraz mieszkańcy terenu LGD Z.) brali w niej udział nieodpłatnie. Wszystkie działania realizowane w ramach promocji książki były wykonywane nieodpłatnie dla osób biorących w niej udział.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje w ramach swojej działalności. Dlatego w ramach projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług. Ponadto, wykazuje się, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym.
 2. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „...” nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 3. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na Stowarzyszenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w ramach realizacji projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W związku z realizacją projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty), Wnioskodawca nie ma prawa od odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis ten (tj. art. 88 ustawy) określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, organizacją pożytku publicznego, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS. Wnioskodawca jest zwolniony ustawowo z podatku od towarów i usług określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Z. jako podatnik w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W listopadzie 2013 roku Wnioskodawca podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty).

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

 1. Wydanie książki.
 2. Propagowanie publikacji.
 3. Organizacja promocji książki.

Za wykonane usługi otrzymano oraz opłacono faktury VAT. Książkę, zgodnie z założeniami programu, nieodpłatnie udostępniono bibliotekom szkolnym oraz bibliotekom powiatu, w ramach realizacji ścieżki edukacji regionu, stowarzyszeniom zajmującym się kulturą, parafiom kościelnym znajdującym się na terenie LGD. Podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie były dystrybuowane nieodpłatnie. Cała dystrybucja książki odbywała się nieodpłatnie. Każde przekazanie książek jest potwierdzone protokołem przekazania. Wszystkie te zadania były realizowane w ramach punku 1 i 2 opisanych powyżej.

Promocja książki polegała na zorganizowaniu nieodpłatnej konferencji, na której autorzy oraz Wnioskodawca prezentowali wydaną publikację. Na promocji książki dostępny był także katering. Wszyscy uczestnicy konferencji (osoby zaproszone oraz mieszkańcy terenu LGD Z.) brali w niej udział nieodpłatnie. Wszystkie działania realizowane w ramach promocji książki były wykonywane nieodpłatnie dla osób biorących w niej udział.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje w ramach swojej działalności. Dlatego w ramach projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „...” nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na Stowarzyszenie.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług na potrzeby realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Podjęte rozstrzygnięcie odnosi się ściśle do zakresu objętego zapytaniem Wnioskodawcy, a przedstawiona ocena prawidłowości stanowiska wniosku odnosi się wyłącznie do tego stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego we wniosku. Stąd też wszelkie kwestie zawarte w opisie sprawy, które nie zostały objęte zakresem pytania Wnioskodawcy, nie są przedmiotem niniejszej interpretacji.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, że wszystkie działania realizowane w ramach promocji książki były wykonywane nieodpłatnie dla osób biorących w niej udział, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją w/w projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego lub wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.