IBPP2/4512-412/16-1/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn: „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 maja 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „...”.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 sierpnia 2016 r. znak: IBPP2/4512-412-1/16/AZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Miasto K. - Urząd Miasta K. przygotowuje się do realizacji projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 (Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).

Projekt zakłada utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów oraz pełną digitalizację wybranych obiektów muzealnych w celu udostępnienia ich on-line. Digitalizacja muzealiów będzie odbywać się zgodnie z definicją przyjętą przez Międzymuzealną Grupę do Spraw Digitalizacji „...”. Postać cyfrowa zostanie nadana wizerunkom muzealiów oraz ich danym opisowym. Wszystkie pliki zapisywane będą w formatach bezstratnych oraz JPG. Będą to zarówno obiekty 2D jak i 3D. W celu prawidłowego zabezpieczenia materiału cyfrowego zakupiona zostanie macierz dyskowa, przeznaczona wyłącznie do archiwizowania dokumentacji wizualnej. Przedmiotowy projekt dotyczy digitalizacji (ucyfrowienia) a następnie udostępnienia on-line (bezpłatnego) wybranych zasobów Muzeum Historii K.

Udostępnienie i popularyzacja zasobów kultury w Internecie stanowi podstawowy cel projektu digitalizacji. Informacje o obiektach będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Muzeum. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych.

W ramach projektu planuje się zakup wyposażenia pracowni oraz zainstalowanie tj.:

  • sprzęt do digitalizacji eksponatów trójwymiarowych refleksyjnych (np. skaner 3D),
  • sprzęt do digitalizacji eksponatów płaskich refleksyjnych (skaner płaski lub urządzenie digitalizujące w oparciu o aparaty cyfrowe) oraz sprzęt oświetleniowy (lampy, blendy itp.) oraz biurowy (biurka, stoły robocze, krzesła, maty antyrefleksyjne itp.),
  • zakup serwera w celu udostępniania zbiorów on-line oraz dysku sieciowego (macierzy) w celu bezpiecznego archiwizowania plików (repozytorium plików z możliwością rozbudowywania go w przyszłości), przeniesienie serwerowni z portierni do pomieszczenia obok pracowni digitalizacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 370 000,00 zł, wysokość przyznanych środków stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu i wynosi 1 164 500,00 zł.

Planowany termin rzeczowej realizacji projektu: 2016 - 2019.

Wnioskodawcą i beneficjentem przedmiotowego projektu jest Miasto K., które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Realizatorem projektu będzie Muzeum Historii K., które jest instytucją kultury Miasta K., a Dyrektor jednostki na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta K. będzie odpowiedzialny za realizację działań projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu określonym w umowie o dofinansowanie, w tym m.in. przeprowadzania postępowań i udzielenia zamówień publicznych, zatrudnienia pracowników do digitalizacji zbiorów, promocji projektu, monitorowania harmonogramu wdrażania projektu oraz informowania beneficjenta o postępach we wdrażaniu projektu. Ponadto realizator będzie przekładał Beneficjentowi dokumentację księgową związaną z wydatkami poniesionymi w ramach projektu, w celu przygotowania wniosków o płatność.

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie celów i trwałości projektu będzie Miasto K. poprzez realizatora projektu, tj. Muzeum Miasta K., z siedzibą w K. MHK będzie administratorem/zarządcą strony internetowej, na której udostępniane będą zasoby on-line i będzie również odpowiadał za pomiar i monitorowanie wskaźników projektu.

Zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie pracowni digitalizacji i tam będzie na stałe zamontowany. Po zakończeniu projektu sprzęt będzie nadal używany do digitalizacji pozostałych zbiorów, które nie zostały wytypowane do projektu. W przypadku dalszej digitalizacji prace te będą wykonywali pracownicy Muzeum w ramach swoich obowiązków ewentualnie w ramach posiadanych środków przez Muzeum osoby lub osoba uczestnicząca w projekcie zostanie zatrudniona do dalszych prac.

Produkt analizowanego Projektu nie będzie w przyszłości przynosił dochodów i korzyści finansowych. Jego realizacja wiąże się z poniesieniem kosztów, które nie zostaną pokryte przyszłymi przychodami.

Muzeum Historii K. zobowiązuje się do udostępnienia zdigitalizowanych zasobów bezpłatnie i bez ograniczeń, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce graficznej.

Projekt nie będzie generował dochodów ani w Mieście K. ani w Muzeum Historii czyli nie będzie /w okresie 10 lat/ dokonywana sprzedaż z VAT związana z tym projektem, a zakupy dla projektu nie będą związane z inną sprzedażą opodatkowaną miasta oraz Muzeum Historii.

Wnioskodawca informuje, że obecnie rozlicza podatek VAT na dotychczasowych zasadach tzn. nie rozlicza podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Centralizacja w zakresie rozliczania podatku VAT nastąpi od 1.01.2017 r. nie będzie jednak obejmowała instytucji kultury.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Realizacja projektu nie wynika z realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa na organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy. Realizacja projektu należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.)
  2. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać przedmiotu realizowanego projektu dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  3. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
  4. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji projektu będzie Muzeum Historii.
  5. Muzeum Historii jest samorządową instytucją kultury, powołaną przez Gminę K. (art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach). Muzeum jest podatnikiem podatku VAT.
  6. Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu jako nabywca figurować będzie: Muzeum Historii .,.
  7. Budynek, w którym znajdować się będzie pracownia digitalizacji jest budynkiem Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji przedmiotowego projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, iż realizacja projektu nie będzie generowała dochodu dla wnioskodawcy nie będzie mu przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

W świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.) muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Natomiast w zgodnie z art. 4 tejże ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

Działalność gmin w zakresie kultury, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, została uregulowana ww. ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora, natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

Z opisu sprawy wynika, Wnioskodawca Miasto K. przygotowuje się do realizacji projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 (Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).

Projekt zakłada utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów oraz pełną digitalizację wybranych obiektów muzealnych w celu udostępnienia ich on-line.

Wnioskodawcą i beneficjentem przedmiotowego projektu jest Miasto K., które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Realizatorem projektu będzie Muzeum Historii K., które jest instytucją kultury Miasta K., a Dyrektor jednostki na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta K. będzie odpowiedzialny za realizację działań projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu określonym w umowie o dofinansowanie, w tym m.in. przeprowadzania postępowań i udzielenia zamówień publicznych, zatrudnienia pracowników do digitalizacji zbiorów, promocji projektu, monitorowania harmonogramu wdrażania projektu oraz informowania beneficjenta o postępach we wdrażaniu projektu. Ponadto realizator będzie przekładał Beneficjentowi dokumentację księgową związaną z wydatkami poniesionymi w ramach projektu, w celu przygotowania wniosków o płatność.

Zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie pracowni digitalizacji i tam będzie na stałe zamontowany. Po zakończeniu projektu sprzęt będzie nadal używany do digitalizacji pozostałych zbiorów, które nie zostały wytypowane do projektu. Produkt projektu nie będzie w przyszłości przynosił dochodów i korzyści finansowych. Jego realizacja wiąże się z poniesieniem kosztów, które nie zostaną pokryte przyszłymi przychodami.

Muzeum Historii zobowiązuje się do udostępnienia zdigitalizowanych zasobów bezpłatnie i bez ograniczeń, zarówno w stanie surowym jak i po obróbce graficznej.

Projekt nie będzie generował dochodów ani w Mieście K. ani w Muzeum Historii czyli nie będzie /w okresie 10 lat/ dokonywana sprzedaż z VAT związana z tym projektem, a zakupy dla projektu nie będą związane z inną sprzedażą opodatkowaną miasta oraz Muzeum Historii.

Wnioskodawca obecnie rozlicza podatek VAT na dotychczasowych zasadach tzn. nie rozlicza podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Centralizacja w zakresie rozliczania podatku VAT nastąpi od 1.01.2017 r. nie będzie jednak obejmowała instytucji kultury. Realizacja projektu należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać przedmiotu realizowanego projektu dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji projektu będzie Muzeum Historii. Muzeum Historii K. jest samorządową instytucją kultury, powołaną przez Gminę K. (art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach). Muzeum jest podatnikiem podatku VAT. Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu jako nabywca figurować będzie: Muzeum Historii . Budynek, w którym znajdować się będzie pracownia digitalizacji jest budynkiem Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż na fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu, jako nabywca figurować będzie Muzeum Historii, będące odrębnym podatnikiem VAT, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT .

Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) przez niego towarów i usług służących jego działalności opodatkowanej, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

Wnioskodawcy nie będzie zatem przysługiwało prawo do zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy tj. prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego przez Miasto K. w związku z realizacją projektu. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.