IBPP2/4512-376/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu „...”
IBPP2/4512-376/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. szpital
  5. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
  6. usługi zwolnione
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 czerwca 2015 r. znak: ... (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 4 czerwca 2015 r. znak: EFK/3517/2015 (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Szpital Miejski Sp. z o. o. (dalej: Wnioskodawca) podpisał umowę o dofinansowanie projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. Przedmiotem tej umowy jest określenie szczegółowych zasad, trybu i warunków przekazywania i wykorzystania środków pochodzących z dofinansowania w formie refundacji, części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Szpital na realizacje projektu.

Szpital wydatek poniósł w latach 2009-2011 na podstawie faktur otrzymanych od kontrahentów. Wydatek został poniesiony w wysokości brutto.

Do projektu podatek VAT został uwzględniony w wydatku kwalifikowalnym. Szpital nie występował do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT. Szpital korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W piśmie z 4 czerwca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w poniższym zakresie:

-poz. 61 wniosku

Wnioskodawca oczekuje interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

-poz. 68 wniosku – doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego:

Szpital Miejski Sp. z o. o. (dalej: „Szpital”) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT–7.

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski jest nabywcą zakupów dokonanych w związku z realizację przedmiotowego projektu.

Dnia 10.09.2013 r. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 69 w zw. z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2013 r. poz. 217). Powstała Spółka jest następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego oraz wstąpiła we wszystkie jego prawa i obowiązki.

Budynek objęty zakresem prac związanych z realizacją w/w projektu, tj. „kompleksową modernizacją gospodarki cieplnej budynku” jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania usług zwolnionych w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Szpital nie oczekuje interpretacji w kwestii ustalenia, czy kwota podatku VAT stanowi koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 4 czerwca 2015 r.):

Czy Szpital może odliczyć podatek VAT w ramach realizowanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 czerwca 2015 r.).

Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT–7. Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. Szpital poniósł wydatek w latach 2009-2011 na podstawie faktur otrzymanych od kontrahentów. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski jest nabywcą zakupów dokonanych w związku z realizację przedmiotowego projektu. Dnia 10.09.2013 r. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 69 w zw. z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Powstała Spółka jest następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego oraz wstąpiła we wszystkie jego prawa i obowiązki. Budynek objęty zakresem prac związanych z realizacją w/w projektu, tj. „kompleksową modernizacją gospodarki cieplnej budynku” jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania usług zwolnionych w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Szpital nie występował do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT. Szpital korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Z przedstawionego opisu sprawy wynika bowiem, że wydatki poniesione na budynek objęty zakresem prac związanych z realizacją projektu „...” są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania usług zwolnionych, a efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Należy więc stwierdzić, że nie została spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X, nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją opisanego wyżej projektu faktycznie nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzystają ze zwolnienia oraz czy Szpital korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego zaistniałego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.