IBPP2/4512-367/16/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze ) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 31 maja 2016 r. znak: ... (data wpływu 7 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 31 maja 2016 r. znak: ...(data wpływu 7 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto R. (Wnioskodawca) realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.), w tym również zadania powiatu - miasto na prawach powiatu w zakresie geodezji, kartografii i katastru zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1445 z późn. zm.).

Zadania w tym zakresie Prezydent Miasta R. wykonuje przy pomocy Urzędu. Gmina Miasto R. - Urząd Miasta R. jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: ....

Gmina Miasto R. - Urząd Miasta R. jest jednym z 25 partnerów realizujących projekt pod nazwą „...”, zwany dalej PSIP, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo X - lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego oraz miasta na prawach powiatu 25 partnerów.

Celem projektu jest stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, który będzie otwartym systemem służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nim e-usług.

PSIP będzie miał na celu udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej, jak również posłuży strukturom administracji publicznej w działalności planistycznej, w zarządzaniu informacją, itd.

Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą obywatele (osoby fizyczne), przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze), osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.) oraz uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących elementów stanowiących zakres rzeczowy Projektu:

 • budowa regionalnego systemu infrastruktury informacji przestrzennej, w tym wytworzenie oprogramowania aplikacyjnego systemu;
 • opracowanie, wytworzenie i udostępnianie e-usług;
 • utworzenie cyfrowych map topograficznych i ortofotomapy dla województwa;
 • integracja systemów informacji przestrzennej z systemami i aplikacjami dziedzinowymi powiatu i województwa;
 • uzupełnienie wyposażenia w sprzęt techniczny podnoszący jakość świadczonych usług, w tym m.in.: serwery i oprogramowanie, komputery biurowe rozszerzone i komputery GIS, plotery + skanery, urządzenia drukujące oraz inne urządzenia niezbędne dla obsługi interesantów i utrzymania w aktualności referencyjnych baz danych przestrzennych.

Ponadto projekt przewiduje wydatki na asystę stanowiskową, instalację i konfigurację systemu, instruktaż stanowiskowy, zarządzanie oraz promocję projektu.

Wszystkie zakupy towarów i usług w ramach wyżej wymienionego zakresu projektu dokonywane będą na rzecz każdego partnera w tym na rzecz Gmina Miasto R. i będą dokumentowane fakturami wystawionymi m. in. na Gminę Miasto R. - Urząd Miasta R.. Nabyte przez Wnioskodawcę składniki stanowić będą jego własność i znajdą się w ewidencji Urzędu Miasta R.. Cały rezultat projektu (zakupy usług i towarów) wykorzystywany będzie przy realizacji zadań własnych powiatu przez pracowników urzędu.

Zatem zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu dotyczą operacji związanych z wykonywaniem władztwa publicznego, które nie podlegają regulacjom ustawy o VAT. Udostępniane przez Gminę Miasto R. - Urząd Miasta R. e-usługi Beneficjentom ostatecznym polegają jedynie na udzielaniu informacji mających charakter nieodpłatny lub podlegających opłacie o charakterze publiczno-prawnym na podstawie art. 40a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnikowi Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „... ”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań o charakterze publicznoprawnym, nawet jeśli pobierają z tego tytułu opłaty o tym samym charakterze. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami podatku VAT przy wykonywaniu czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn.: „...” służą wyłącznie czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, dotyczą bowiem czynności związanych z wykonywaniem władztwa publicznego. Realizowane w ramach projektu zdania są zadaniami z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Udostępniane e-usługi Beneficjentom ostatecznym polegają na udzielaniu informacji mających charakter nieodpłatny lub podlegających opłacie o charakterze publiczno-prawnym na podstawie art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wobec powyższego, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, iż organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8 ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są:

 1. rada gminy,
 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd miasta nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd miasta jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu miasta, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu miasta.

Mając te regulacje na uwadze należy wskazać, że samorządowa osoba prawna (gmina) nie ma własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy.

Zatem ze względu na specyficzną rolę jaka pełni urząd miasta w stosunku do gminy (miasta), dla prawa do odliczenia nie ma znaczenia, czy w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu jest gmina (miasto), czy urząd miasta. Jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie gmina, a więc co do zasady, gmina powinna być wskazana jako nabywca w fakturach zakupu.

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną.

Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru (art. 4 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu (art. 4 ust. 5 ww. ustawy o samorządzie powiatowym).

Z kolei, na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Przepis art. 11 ust. 1 – w świetle art. 11a ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami – stosuje się do czynności prawnych lub czynności procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wynika z art. 4 pkt 9b ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, ilekroć w ustawie jest mowa o jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo.

Natomiast art. 4 pkt 9b1 cyt. ustawy, stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o staroście, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

Z uwagi na powyższe wskazać należy, że organ jednostki samorządu terytorialnego (prezydent miasta) działa jako organ tej jednostki, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Definicja zawarta w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.) wyjaśnia, że przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny – rozumie się powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych.

W myśl art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowi jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

W ust. 3 natomiast wskazuje się, że zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Art. 7d ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne szczegółowo określa zadania Starosty w zakresie geodezji i kartografii wskazując, że do zadań tych należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ust. 1).

Wyłączenie z grona podatników organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez te podmioty odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

w tym również zadania powiatu - miasto na prawach powiatu w zakresie geodezji, kartografii i katastru zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca jest jednym z 25 partnerów realizujących projekt pod nazwą „...”, zwany dalej PSIP, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo X - lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego oraz miasta na prawach powiatu 25 partnerów.

Celem projektu jest stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, który będzie otwartym systemem służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nim e-usług.

PSIP będzie miał na celu udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej, jak również posłuży strukturom administracji publicznej w działalności planistycznej, w zarządzaniu informacją, itd.

Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą obywatele (osoby fizyczne), przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze), osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.) oraz uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

W ramach projektu przewiduje się realizację m. in. następujących elementów stanowiących zakres rzeczowy Projektu:

 • budowa regionalnego systemu infrastruktury informacji przestrzennej, w tym wytworzenie oprogramowania aplikacyjnego systemu;
 • opracowanie, wytworzenie i udostępnianie e-usług;
 • utworzenie cyfrowych map topograficznych i ortofotomapy dla województwa;
 • integracja systemów informacji przestrzennej z systemami i aplikacjami dziedzinowymi powiatu i województwa;
 • uzupełnienie wyposażenia w sprzęt techniczny podnoszący jakość świadczonych usług, w tym m.in.: serwery i oprogramowanie, komputery biurowe rozszerzone i komputery GIS, plotery + skanery, urządzenia drukujące oraz inne urządzenia niezbędne dla obsługi interesantów i utrzymania w aktualności referencyjnych baz danych przestrzennych.

Ponadto, projekt przewiduje wydatki na asystę stanowiskową, instalację i konfigurację systemu, instruktaż stanowiskowy, zarządzanie oraz promocję projektu.

Wszystkie zakupy towarów i usług w ramach wyżej wymienionego zakresu projektu dokonywane będą na rzecz każdego partnera, w tym na rzecz Gmina Miasto R. i będą dokumentowane fakturami wystawionymi m.in. na Gminę Miasto R. - Urząd Miasta R.. Nabyte przez Wnioskodawcę składniki stanowić będą jego własność i znajdą się w ewidencji Urzędu Miasta R.. Cały rezultat projektu (zakupy usług i towarów) wykorzystywany będzie przy realizacja zadań własnych powiatu przez pracowników urzędu.

Zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu dotyczą operacji związanych z wykonywaniem władztwa publicznego, które nie podlegają regulacjom ustawy o VAT. Udostępniane przez Gminę Miasto R. - Urząd Miasta R. e-usługi Beneficjentom ostatecznym polegają jedynie na udzielaniu informacji mających charakter nieodpłatny lub podlegających opłacie o charakterze publiczno-prawnym na podstawie art. 40a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu, należy wskazać, że warunkiem skorzystania z tego prawa jest to aby w fakturach tych został on wskazany jako nabywca a jednocześnie aby te towary i usługi służyły opodatkowanej działalności nabywcy.

Zatem, w sytuacji faktur, w których jako nabywca będzie wskazany inny podmiot, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w nich wskazanego, gdyż w dokumentach tych Wnioskodawca nie figuruje jako nabywca. Stąd też w przypadku tych faktur nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT umożliwiające realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur przez Wnioskodawcę.

Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) przez niego towarów i usług służących jego działalności opodatkowanej, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

Natomiast w przypadku faktur, w których jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca dla rozstrzygnięcia kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach, koniecznym jest, jak to już wyjaśniono wcześniej, ustalenie czy towary lub usługi, których nabycie przez Wnioskodawcę dokumentują te faktury, zostały nabyte dla jego opodatkowanej działalności.

Należy zauważyć, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie, należy przyjąć, pomimo że projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo X - lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego oraz miasta na prawach powiatu 25 partnerów, to realizacja projektu nie ma charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Realizowane w ramach projektu zadania należą do zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy. W takim ujęciu Gmina (Wnioskodawca) bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż wykonanie przedmiotowego projektu nastąpi w ramach realizacji zadań nałożonych na niego odrębnymi przepisami prawa.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że nabycie tych towarów i usług nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu dotyczą operacji związanych z wykonywaniem władztwa publicznego, które nie podlegają regulacjom ustawy o VAT. Udostępniane przez Gminę Miasto R. - Urząd Miasta R.-usługi Beneficjentom ostatecznym polegają jedynie na udzielaniu informacji mających charakter nieodpłatny lub podlegających opłacie o charakterze publiczno-prawnym na podstawie art. 40a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku.

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.