IBPP2/4512-356/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT w ramach realizacji projektu „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013, Priorytet 3. Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
IBPP2/4512-356/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 czerwca 2015 r. znak: ... (data wpływu 3 lipca 2015 r.) oraz pismem z 6 lipca 2015 r. znak: ...data wpływu 9 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT w ramach realizacji projektu „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013, Priorytet 3. Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT w ramach realizacji projektu „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013, Priorytet 3. Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 czerwca 2015 r. znak: Nr ... (data wpływu 3 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 czerwca 2015 r. znak: IBPP2/4512-356/15/RSz oraz pismem z 6 lipca 2015 r. znak: ... (data wpływu 9 lipca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt „...” polega na przebudowie Placu w miejscowości X. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona (poza promocją) i realizowana była w dwóch etapach: Etap I - wydatki niekwalifikowane, realizowany ze środków Gminy i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polegał on na przebudowie placu w części południowej poprzez wybudowanie posadzki, amfiteatru, ławek, zbiornika na wodę deszczową, instalacji elektrycznej oraz zagospodarowania zieleni. Etap II - polegał na zagospodarowaniu części północno-wschodniej przez wybudowanie posadzki, ławek, zagospodarowanie zieleni i instalację oświetlenia. Drugi etap, stanowiący przedmiot niniejszego wniosku, zrealizowany został ze środków własnych gminy, a następnie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tego zakresu został wybrany, z listy rezerwowej, do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu podniosła walory krajobrazowe terenu i pozwoliła na powstanie przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji (wypoczynku) oraz organizacji otwartych i ogólnie dostępnych uroczystości oraz imprez plenerowych. Teren placu podzielono na następujące strefy: uroczystości, zabaw i wypoczynku oraz strefę spotkań, która objęta jest zakresem wniosku. Strefa spotkań obejmuje północno-wschodni narożnik placu. Na obszarze tym zamontowano 5 szt. ławek, 18 kompletów oświetlenia zewnętrznego, powstało ok. 70 m2 zieleni urządzonej, a na powierzchni 465,33 m2 zostały ułożone płytki chodnikowe, płyty Libet i palisady. Ponadto do czerwca 2015 r. zostanie zrealizowana promocja projektu. Wykonana zostanie tablica informacyjno-pamiątkowa, w gazecie lokalnej zostanie opublikowany artykuł promujący projekt oraz wykonane zostaną kalendarze z informacją o imprezach kulturalno-rekreacyjnych, które planowane są na terenie Placu P.. Produktem realizacji projektu jest ulepszona (rozbudowana) infrastruktura rekreacyjno-sportowa gminy - 1 szt.

Realizacja projektu finansowana jest ze środków EFRR i środków budżetowych Gminy .

Beneficjentem projektu jest Gmina, a faktury dokumentujące realizację projektu wystawiane są na Gminę, Projekt związany jest z czynnościami nieopodatkowanymi. Projekt jest niedochodowy. Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności cywilno-prawnych.

W piśmie z 29 czerwca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca - Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklarację VAT-7.
 2. Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe zadanie w ramach zadań własnych, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Wnioskodawca w chwili nabycia towarów i usług (realizacji projektu) nie zamierzał wykorzystać przedmiotu w/w projektu (tj. części północno-wschodniej Placu P. w O.) dla celów działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Na terenie części północno-wschodniej Placu P., której dotyczy wniosek Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług. Jest to miejsce przeznaczone na odpoczynek i rekreację. Podczas organizowanych już imprez plenerowych, które odbywały się w części Placu P. objętego I etapem realizacji, nie były zawierane żadne umowy cywilnoprawne.
 5. Imprezy jakie odbywały się na terenie Placu P. zamykały się na obszarze objętym I etapem realizacji, który w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym i nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.
 6. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
 7. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 8. Kalendarze z informacją o imprezach kulturalno-rekreacyjnych będą materiałem bezpłatnym i ogólnodostępnym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT w ramach realizacji projektu „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013, Priorytet 3. Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 czerwca 2015 r.).

Gmina jako podatnik podatku VAT - Gmina ma możliwości zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji zadania „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis ten (tj. art. 88 ustawy) określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklarację VAT-7. Wnioskodawca realizuje projekt „...” polegający na przebudowie Placu P. w miejscowości O.. Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe zadanie w ramach zadań własnych, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Wnioskodawca w chwili nabycia towarów i usług (realizacji projektu) nie zamierzał wykorzystać przedmiotu w/w projektu (tj. części północno-wschodniej Placu P. w O.) dla celów działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Etap II - polegał na zagospodarowaniu części północno-wschodniej przez wybudowanie posadzki, ławek, zagospodarowanie zieleni i instalację oświetlenia. Drugi etap, stanowiący przedmiot niniejszego wniosku, zrealizowany został ze środków własnych gminy, a następnie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tego zakresu został wybrany, z listy rezerwowej, do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu podniosła walory krajobrazowe terenu i pozwoliła na powstanie przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji (wypoczynku) oraz organizacji otwartych i ogólnie dostępnych uroczystości oraz imprez plenerowych.

Do czerwca 2015 r. zostanie zrealizowana promocja projektu. Wykonana zostanie tablica informacyjno-pamiątkowa, w gazecie lokalnej zostanie opublikowany artykuł promujący projekt oraz wykonane zostaną kalendarze z informacją o imprezach kulturalno- rekreacyjnych, które planowane są na terenie Placu P.. Produktem realizacji projektu jest ulepszona (rozbudowana) infrastruktura rekreacyjno-sportowa gminy -1 szt.

Realizacja projektu finansowana jest ze środków EFRR i środków budżetowych Gminy .

Beneficjentem projektu jest Gmina , a faktury dokumentujące realizację projektu wystawiane są na Gminę O..

Projekt związany jest z czynnościami nieopodatkowanymi.

Na terenie części północno-wschodniej Placu P., której dotyczy wniosek Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług. Jest to miejsce przeznaczone na odpoczynek i rekreację.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Kalendarze z informacją o imprezach kulturalno-rekreacyjnych będą materiałem bezpłatnym i ogólnodostępnym.

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca, nabywając towary i usługi celem zrealizowania ww. projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca nabywał towary i usługi związane z realizacją projektu nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy i nie będzie osiągać żadnych przychodów, a efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013, Priorytet 3. Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Opis sprawy wskazuje, że zrealizowany projekt związany jest z czynnościami nieopodatkowanymi.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma też możliwości zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656), gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-396/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/4512-613/15-6/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.