IBPP2/4512-314/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. „...”
IBPP2/4512-314/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 15 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu p.n. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie R. (dalej: Wnioskodawca) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie otrzymuje składki członkowskie, darowizny, dotacje na cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie realizuje projekt pt.: „...” polegający na przygotowaniu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej prezentującej tradycyjny dla terenu LGD ogród. Powstała ścieżka pozwoli zachować od zapomnienia ten model prowadzenia ogrodu, prezentacji tradycyjnych dla terenu LGD odmian drzew owocowych, krzewów owocowych, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz zachęci turystów odwiedzających to miejsce do powrotu do tradycyjnych polskich odmian w ich przydomowych ogrodach.

Operacja będzie zrealizowana na placu bezpośrednio przylegającym do budynku świetlicy dla dzieci i młodzieży „O.”, który został uporządkowany i zagospodarowany na potrzeby ścieżki edukacyjnej.

PODJĘTE DZIAŁANIA:

 1. Wybór roślin do nasadzeń.
 2. Przygotowanie terenu - karczowanie samosiejek, usunięcie korzeni, usunięcie gruzu, starego popielnika, składu na opał (konstrukcje z desek nie związane stale z gruntem), uprawa gleby pod nasadzenia.
 3. Dokonanie nasadzeń wraz z palikowaniem i montażem konstrukcji dla winorośli.
 4. Korytowanie pod ścieżki (162 m2), ułożenie obrzeży dla ścieżki i rabatki (94 mb), ułożenie i stabilizacja mieszanki tłucznia.
 5. Montaż placyku ogniskowego o średnicy 120 cm, studni na miejscu istniejącej starej, 3 ławek, kosza na śmieci, zestawu zabawowego (zjeżdżalnia dla dzieci) i stojaków na rowery.
 6. Zaprojektowanie i montaż słupków z tablicami informacyjnymi nt. odmian i pochodzenia roślin znajdujących się na ścieżce.

Powstała ścieżka będzie miała ogólnodostępny charakter, a korzystanie będzie bezpłatne.

W piśmie z 15 maja 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

 • Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.
 • Okres realizacji projektu to 04.11.2014 do 31.03.2015.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie realizuje projekt pt.: „...” polegający na przygotowaniu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej prezentującej tradycyjny dla terenu LGD ogród. Powstała ścieżka pozwoli zachować od zapomnienia ten model prowadzenia ogrodu, prezentacji tradycyjnych dla terenu LGD odmian drzew owocowych, krzewów owocowych, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz zachęci turystów odwiedzających to miejsce do powrotu do tradycyjnych polskich odmian w ich przydomowych ogrodach. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Okres realizacji projektu to 04.11.2014 do 31.03.2015.

Operacja będzie zrealizowana na placu bezpośrednio przylegającym do budynku świetlicy dla dzieci i młodzieży „O.”, który został uporządkowany i zagospodarowany na potrzeby ścieżki edukacyjnej.

PODJĘTE DZIAŁANIA:

 1. Wybór roślin do nasadzeń.
 2. Przygotowanie terenu - karczowanie samosiejek, usunięcie korzeni, usunięcie gruzu, starego popielnika, składu na opał (konstrukcje z desek nie związane stale z gruntem), uprawa gleby pod nasadzenia.
 3. Dokonanie nasadzeń wraz z palikowaniem i montażem konstrukcji dla winorośli.
 4. Korytowanie pod ścieżki (162 m2), ułożenie obrzeży dla ścieżki i rabatki (94 mb), ułożenie i stabilizacja mieszanki tłucznia.
 5. Montaż placyku ogniskowego o średnicy 120 cm, studni na miejscu istniejącej starej, 3 ławek, kosza na śmieci, zestawu zabawowego (zjeżdżalnia dla dzieci) i stojaków na rowery.
 6. Zaprojektowanie i montaż słupków z tablicami informacyjnymi nt. odmian i pochodzenia roślin znajdujących się na ścieżce.

Powstała ścieżka będzie miała ogólnodostępny charakter, a korzystanie będzie bezpłatne.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu p.n. „...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, lub wykorzystywania ww. nabyć do czynności podlegających opodatkowaniu, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.