IBPP2/4512-313/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
IBPP2/4512-313/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie P. (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku czego Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „...”.

W ramach projektu dla wszystkich chętnych przeprowadzono bezpłatne warsztaty aktorskie oraz ze śpiewu i tańca. Były to zajęcia ogólnodostępne, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w nich uczestniczyć), bezpłatnym i nie przyniosły dochodu Wnioskodawcy. W warsztatach wzięło udział 27 osób.

Ogłoszono nabór i założono Zespół Regionalny M.. Członkowie zespołu otrzymali zakupione w ramach projektu: 11 kompletów strojów regionalnych żeńskich, 11 kompletów strojów regionalnych męskich, 12 par kierpcy, 6 sztuk pasów męskich wąskich, 4 sztuki pasów męskich szerokich. Stroje oraz akcesoria zostały udostępnione nieodpłatnie wszystkim członkom zespołu. Nie przynoszą one dochodu Wnioskodawcy.

Celem popularyzacji lokalnych tradycji i zwyczajów zorganizowane zostały w dniu 20 marca 2015 dwa koncerty w szkołach: Szkole Podstawowej w S. oraz Zespole Placówek Oświatowych w S.. Zespół „M.” zaprezentował właściwe dla regionu stroje, obrzędy, pieśni i tańce. Udział w koncertach był w pełni bezpłatny. Koncerty nie przyniosły Wnioskodawcy dochodu.

Jeden z koncertów został zapisany na płycie. Ze środków projektowych wydano 300 egz. płyt CD oraz 300 egz. książeczki pt. „...”, zawierającą informacje o regionie, kulturze i tradycji. Płyta wraz z książeczką udostępniane są nieodpłatnie, nie przynoszą one dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT w ramach zawartych umów z Wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne w ramach wszystkich zadań.

Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa X. wniosek o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT.

Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku do towarów i usług.

Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt realizowany był w okresie od 02.01.2015 do 30.03.2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Art. 96 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „...”. W ramach projektu dla wszystkich chętnych przeprowadzono bezpłatne warsztaty aktorskie oraz ze śpiewu i tańca. Były to zajęcia ogólnodostępne, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w nich uczestniczyć), bezpłatnym i nie przyniosły dochodu Wnioskodawcy. W warsztatach wzięło udział 27 osób. Ogłoszono nabór i założono Zespół Regionalny M.. Członkowie zespołu otrzymali zakupione w ramach projektu: 11 kompletów strojów regionalnych żeńskich, 11 kompletów strojów regionalnych męskich, 12 par kierpcy, 6 sztuk pasów męskich wąskich, 4 sztuki pasów męskich szerokich. Stroje oraz akcesoria zostały udostępnione nieodpłatnie wszystkim członkom zespołu. Nie przynoszą one dochodu Wnioskodawcy. Celem popularyzacji lokalnych tradycji i zwyczajów zorganizowane zostały w dniu 20 marca 2015 dwa koncerty w szkołach. Zespół „M.” zaprezentował właściwe dla regionu stroje, obrzędy, pieśni i tańce. Udział w koncertach był w pełni bezpłatny. Koncerty nie przyniosły Wnioskodawcy dochodu. Jeden z koncertów został zapisany na płycie. Ze środków projektowych wydano 300 egz. płyt CD oraz 300 egz. książeczki pt. „...”, zawierającą informacje o regionie, kulturze i tradycji. Płyta wraz z książeczką udostępniane są nieodpłatnie, nie przynoszą one dochodu Wnioskodawcy. W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT w ramach zawartych umów z Wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne w ramach wszystkich zadań. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku do towarów i usług. Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt realizowany był w okresie od 02.01.2015 do 30.03.2015 roku.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania pod nazwą „...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizowana operacja nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku do towarów i usług.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego a także wykorzystywania efektów projektu do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.