IBPP2/4512-308/16/AZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn: „...”
IBPP2/4512-308/16/AZinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. gmina
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. podatnik czynny
 6. podatnik podatku od towarów i usług
 7. projekt
 8. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 27 czerwca 2016 r. znak: KW-VI.310.9.2016 WY.24191.2016.KW (data wpływu 1 lipca 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn: „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn: „...”.

Wniosek ten uzupełniony został pismem z 27 czerwca 2016 r. znak: KW-VI.310.9.2016 WY.24191.2016.KW (data wpływu 1 lipca 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-308/16/AZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto C. - Miasto Na Prawach Powiatu jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7, występującym jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Miasto C. zrealizuje w latach 2016-2017 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „...”. W odpowiedzi na nabór nr RPSL. RPSL 12.02.01-IZ.01-24-040/16 wnioskodawca złożył wniosek w ramach osi priorytetowej XII infrastruktura edukacyjna RPO WSL na lata 2014-2020. Miasto C. po podpisaniu umowy o dofinansowanie stanie się beneficjentem przedmiotowego projektu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego środki pieniężne zostaną wykorzystane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
 2. Przedmiotem projektu jest przebudowa pracowni informatycznej i mechatroniczno-elektrycznej wraz z zapleczem oraz zakup wyposażenia. Ponadto w ramach projektu zaplanowano roboty instalacyjne w budynkach tj roboty rozbiórkowe, budowlane, instalację urządzeń klimatyzacyjnych. Zakup wyposażenia będzie obejmował zakup mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania. Przeprowadzone zostaną działania promocyjne.
 3. Podczas realizacji projektu wnioskodawca dokona płatności na podstawie wystawionych faktur VAT za realizację przedmiotu projektu zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami SIWZ oraz działaniami promocyjnymi.
 4. Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Miasto C. - Miasto Na Prawach Powiatu, który będzie figurował jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT.
 5. W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z: opracowaniem dokumentacji technicznej projektu (inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz instalacja elektryczna), aranżacją pomieszczeń, projektem budowlano-wykonawczym przebudowy pomieszczeń, kosztorysami inwestorskimi (przedmiary, specyfikacje techniczne), robotami budowlanymi, studium wykonalności, pracami rozbiórkowymi, instalacją urządzeń klimatyzacyjnych, zakupem mebli i wyposażenia, promocją projektu. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedstawionych faktur VAT.
 6. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Miasto C. - Miasto Na Prawach Powiatu. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za realizację projektu jak również będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Po zakończeniu realizacji projektu produktami projektu będzie zarządzała szkoła. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy C. - uczniowie szkoły.
 7. W wyniku realizacji projektu Miasto C. - Miasto Na Prawach Powiatu nie będzie osiągało żadnych przychodów.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w skład, którego wchodzi Technikum Mechaniczno-Elektryczne . nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Budynek szkoły jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych (najem pomieszczeń poza godzinami lekcyjnymi), czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz czynności zwolnionych z opodatkowania. Miasto C. w składanych rozliczeniach VAT-7 nie wykazuje obrotów opodatkowanych uzyskiwanych przez ZSTiO nr 3.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że

 1. Realizacja projektu wynika z zadań własnych powiatu, o których mowa w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Rozdział 2 Zakres działania i zadania powiatu.
 2. Miasto C. - Miasto Na Prawach Powiatu nie będzie wykorzystywało przedmiotu realizowanego projektu dla celów działalności gospodarczej.
 3. Efekty realizacji projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
 4. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą miały związek z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
 5. Efekty projektu będą bezpłatne i ogólnodostępne.
 6. Przekazanie efektów projektu szkole nastąpi po zakończeniu realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz dokumentu przekazania w użytkowanie. Efekty projektu zostaną przekazane szkole nieodpłatnie.
 7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 jest jednostką budżetową Miasta C..
 8. Do 31 grudnia 2016r. Miasto C.-Miasto Na Prawach Powiatu będzie uwzględniać odrębność podatkową Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących .
 9. Efekt realizacji projektu będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wobec przedstawionego stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 605) nie istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących prąci usług związanych z realizacją projektu z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to, bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wskazanym w tym przepisie.

Przepis art. 91 ww. ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to, zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7, występującym jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zrealizuje w latach 2016-2017 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji - absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektrycznego spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy”. W odpowiedzi na nabór nr RPSL. RPSL 12.02.01-IZ.01-24-040/16 Wnioskodawca złożył wniosek w ramach osi priorytetowej XII infrastruktura edukacyjna RPO WSL na lata 2014-2020. Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie stanie się beneficjentem przedmiotowego projektu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego środki pieniężne zostaną wykorzystane zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu wynika z zadań własnych powiatu, o których mowa w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Rozdział 2 Zakres działania i zadania powiatu.

Podczas realizacji projektu wnioskodawca dokona płatności na podstawie wystawionych faktur VAT za realizację przedmiotu projektu zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami SIWZ oraz działaniami promocyjnymi. Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę, który będzie figurował jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedstawionych faktur VAT. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Wnioskodawca, który również jest odpowiedzialny za realizację projektu a także będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Po zakończeniu realizacji projektu produktami projektu będzie zarządzała szkoła. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Chorzowa - uczniowie szkoły. Przekazanie efektów projektu szkole nastąpi po zakończeniu realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz dokumentu przekazania w użytkowanie. Efekty projektu zostaną przekazane szkole nieodpłatnie. Efekty realizacji projektu będą bezpłatne, ogólnodostępne, wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał przedmiotu realizowanego projektu dla celów działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą miały związek z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w skład, którego wchodzi Technikum Mechaniczno-Elektryczne nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Budynek szkoły jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych (najem pomieszczeń poza godzinami lekcyjnymi), czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz czynności zwolnionych z opodatkowania. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 jest jednostką budżetową Wnioskodawcy. Do 31 grudnia 2016r. Wnioskodawca będzie uwzględniać odrębność podatkową Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3. Wnioskodawca w składanych rozliczeniach VAT-7 nie wykazuje obrotów opodatkowanych uzyskiwanych przez ZSTiO nr 3.

Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Wypełnianie przez gminę zadań nałożonych na nią ustawą o samorządzie powiatowym odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując te zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym.

W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznane za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że nabycie tych towarów i usług nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który został naliczony w związku realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.