IBPP2/4512-305/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PRÓW na lata 2007-2013
IBPP2/4512-305/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. brak prawa do odliczenia
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PRÓW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PRÓW na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna w P. (dalej: Wnioskodawca lub Organizacja) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Organizacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną. W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Organizacja podpisała umowę nr ... w dniu 20 października 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PRÓW na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013) na realizację projektu pn. „...”. Celem operacji jest rozwój turystyki i rekreacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców na terenie LGD B. poprzez rozbudowę i modernizację placu zabaw w P. oraz zorganizowanie imprezy promującej walory regionalne. Operacja modernizacji placu zabaw w P. jest wykonana na podstawie projektu budowlanego, obejmującego plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnościowymi o nawierzchni trawiastej. Na placu zabaw zamontowane zostały dodatkowo: ławka stalowa z oparciem (2 szt.), przeplotnia Rakieta B, zestaw gimnastyczny F., Zjeżdżalnia, zamontowany został także kosz do segregacji śmieci (recyklingowy). W ramach projektu zorganizowana została także impreza promująca głównie dziedzictwo kulturowe i walory regionalne okolic. Cała uroczystość odbywała się w remizie OSP w P., na którą zaproszone zostały wszystkie osoby z małymi dziećmi z terenu wsi P. oraz chętni w okolicznych miejscowości. Podczas imprezy zaplanowano występy dzieci i inne atrakcje, które w pewien sposób wpłyną na integrację mieszkańców. Dla uczestników został przygotowany poczęstunek (w imprezie uczestniczyło ok. 100 osób, w ramach poczęstunku zaplanowano stół szwedzki, średni koszt przypadający na jedną osobę to 23,36 zł netto). Impreza ogólnodostępna, wstęp wolny. Występy podczas imprezy odbywały się wg harmonogramu: zajęcia i zabawy dla dzieci prowadzone przez pracownika świetlicy wiejskiej, darmowy poczęstunek w formie promocji lokalnych walorów kulinarnych, pokaz wozów strażackich, występ zespołu regionalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe, pokaz nowych elementów zmodernizowanego placu zabaw, itp.

Osoby realizujące dane zadania w ramach Operacji zostały wyłonione na podstawie przedstawionych ofert cenowych, wyłonionych poprzez rekonesans rynku usług lokalnych. Decydowała nie tylko cena, ale przede wszystkim jakość wykonywanych usług i doświadczenie.

Informacja o możliwości wzięcia w udziału w imprezie została rozpropagowana głównie za pomocą plakatów dystrybuowanych bezpłatnie po terenie gminy P. przez Strażaków OSP oraz pracownika świetlicy wiejskiej w P.. Ulotki zostały rozprowadzone po sklepach, punktach kulturalnych, innych świetlicach, okolicznych szkołach, itp.

Niezbędne zaplecze techniczno-organizacyjne do zorganizowania imprezy zapewnione zostało przez strażaków OSP P. wolontarystycznie.

Formą promocji niniejszej operacji była także BEZPŁATNA informacja w lokalnej gazecie „W.” (reklama o rozmiarach strony A5, kolorowa). Wnioskodawca będzie bezpłatnie użyczać plac zabaw wszystkim zainteresowanym. Impreza nie generowała żadnych dochodów gdyż wstęp był bezpłatny.

Nabywcą towarów i usług zakupywanych w związku realizacją projektu jest Wnioskodawca (faktury dokumentujące zakupy będą wystawione na Wnioskodawcę). Zakupione w ramach operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT. Przyznane Organizacji dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa X. przeznaczone jest na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją operacji pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że: Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Organizacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną. W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Wnioskodawca podpisał umowę nr ... w dniu 20 października 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PRÓW na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Celem operacji jest rozwój turystyki i rekreacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców na terenie LGD B. poprzez rozbudowę i modernizację placu zabaw w P. oraz zorganizowanie imprezy promującej walory regionalne. Operacja modernizacji placu zabaw w P. jest wykonana na podstawie projektu budowlanego, obejmującego plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnościowymi o nawierzchni trawiastej. Na placu zabaw zamontowane zostały dodatkowo: ławka stalowa z oparciem (2 szt.), przeplotnia Rakieta B, zestaw gimnastyczny F., Zjeżdżalnia, zamontowany został także kosz do segregacji śmieci (recyklingowy). W ramach projektu zorganizowana została także impreza promująca głównie dziedzictwo kulturowe i walory regionalne okolic. Cała uroczystość odbywała się w remizie OSP w P., na którą zaproszone zostały wszystkie osoby z małymi dziećmi z terenu wsi P. oraz chętni w okolicznych miejscowości. Podczas imprezy zaplanowano występy dzieci i inne atrakcje, które w pewien sposób wpłyną na integrację mieszkańców. Dla uczestników został przygotowany poczęstunek. Impreza ogólnodostępna, wstęp wolny. Występy podczas imprezy odbywały się wg harmonogramu: zajęcia i zabawy dla dzieci prowadzone przez pracownika świetlicy wiejskiej, darmowy poczęstunek w formie promocji lokalnych walorów kulinarnych, pokaz wozów strażackich, występ zespołu regionalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe, pokaz nowych elementów zmodernizowanego placu zabaw, itp. Osoby realizujące dane zadania w ramach Operacji zostały wyłonione na podstawie przedstawionych ofert cenowych, wyłonionych poprzez rekonesans rynku usług lokalnych. Decydowała nie tylko cena, ale przede wszystkim jakość wykonywanych usług i doświadczenie. Informacja o możliwości wzięcia w udziału w imprezie została rozpropagowana głównie za pomocą plakatów dystrybuowanych bezpłatnie po terenie gminy P. przez Strażaków OSP oraz pracownika świetlicy wiejskiej w P.. Ulotki zostały rozprowadzone po sklepach, punktach kulturalnych, innych świetlicach, okolicznych szkołach, itp. Niezbędne zaplecze techniczno-organizacyjne do zorganizowania imprezy zapewnione zostało przez strażaków OSP P. wolontarystycznie. Formą promocji niniejszej operacji była także BEZPŁATNA informacja w lokalnej gazecie „W.” (reklama o rozmiarach strony A5, kolorowa). Wnioskodawca będzie bezpłatnie użyczać plac zabaw wszystkim zainteresowanym. Impreza nie generowała żadnych dochodów gdyż wstęp był bezpłatny. Nabywcą towarów i usług zakupywanych w związku realizacją projektu jest Wnioskodawca (faktury dokumentujące zakupy będą wystawione na Wnioskodawcę). Zakupione w ramach operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.