IBPP2/4512-301/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/4512-301/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy T. (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla projektu pn. „...”.

Wartość całkowita projektu 61.290,06 zł, z czego podatek VAT 280,49 zł. Wysokość kosztów kwalifikowanych analogicznie jak wyżej 61.290,06 zł, w tym VAT 280,49.

W programie PROW dofinansowaniu podlegać będą koszty zakupu krzewów i roślin ozdobnych, oraz materiałów potrzebnych do wykonania nasadzeń, zapłata za projekt i wykonanie nasadzeń, druk ulotki, wykonania zdjęć zarządzania projektem, na zasadzie refundacji poniesionych nakładów.

Umowa o przyznanie pomocy nr ... z dnia 25.02.2015.

Jednym z celów Wnioskodawcy jest podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i turystycznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD). W związku z powyższym dotarcie do szerokiego grona ludzi zamieszkujących zarówno obszar działania LGD, jak i mieszkających poza obszarem działania LGD należy do kluczowej strategii rozwojowej Stowarzyszenia. Wiąże się to jednak z koniecznością podjęcia chociażby takich działań jak stworzenie miejsc do spotkań, odpoczynku, czy wydanie broszur.

Dzięki ulotce możliwe będzie informowanie zarówno mieszkańców obszaru LGD, a przede wszystkim osoby mieszkające poza obszarem LGD o walorach przyrodniczych i walorach krajoznawczo-turystycznych gminy T. i okolic. Dopełnieniem wszystkiego będą fotografie ukazujące piękno gminy Wnioskodawcy.

Faktury i rachunki na realizację projektu wystawione w okresie 14.11.2014 do 31.12.2014 będą na Wnioskodawcę.

Stowarzyszenie nie osiąga z tytułu realizacji projektu obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Przedstawienie interpretacji przepisów prawa podatkowego jest warunkiem umożliwiającym zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach programu PROW.

  1. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta za zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
  2. Efekty realizacji projektu (wykonanie nasadzeń i stworzenie ulotki-folderu) nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Publikacja będzie udostępniana bezpłatnie. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał z tego żadnych dochodów. Ulotka - folder będzie ogólnodostępna.
  3. Wszystkie faktury, które mają związek z realizacją projektu będą wystawione na Wnioskodawcę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma i będzie miał możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie korzysta za zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla projektu pn. „...”. W programie PROW dofinansowaniu podlegać będą koszty zakupu krzewów i roślin ozdobnych, oraz materiałów potrzebnych do wykonania nasadzeń, zapłata za projekt i wykonanie nasadzeń, druk ulotki, wykonania zdjęć zarządzania projektem, na zasadzie refundacji poniesionych nakładów. Umowa o przyznanie pomocy nr ... z dnia 25 lutego 2015 r. Jednym z celów Wnioskodawcy jest podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i turystycznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD). W związku z powyższym dotarcie do szerokiego grona ludzi zamieszkujących zarówno obszar działania LGD, jak i mieszkających poza obszarem działania LGD należy do kluczowej strategii rozwojowej Stowarzyszenia. Wiąże się to jednak z koniecznością podjęcia chociażby takich działań jak stworzenie miejsc do spotkań, odpoczynku, czy wydanie broszur. Dzięki ulotce możliwe będzie informowanie zarówno mieszkańców obszaru LGD, a przede wszystkim osoby mieszkające poza obszarem LGD o walorach przyrodniczych i walorów krajoznawczo-turystycznych gminy T. i okolic. Dopełnieniem wszystkiego będą fotografie ukazujące piękno gminy. Faktury i rachunki na realizację projektu wystawione w okresie 14.11.2014 do 31.12.2014 będą na Wnioskodawcę. Stowarzyszenie nie osiąga z tytułu realizacji projektu obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Przedstawienie interpretacji przepisów prawa podatkowego jest warunkiem umożliwiającym zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach programu PROW. Efekty realizacji projektu (wykonanie nasadzeń i stworzenie ulotki-folderu) nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Publikacja będzie udostępniana bezpłatnie. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał z tego żadnych dochodów. Ulotka - folder będzie ogólnodostępna. Wszystkie faktury, które mają związek z realizacją projektu będą wystawione na Wnioskodawcę.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”.w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizacji projektu (wykonanie nasadzeń i wydanie ulotki-folderu) nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Publikacja będzie udostępniana bezpłatnie. Ulotka - folder będzie ogólnodostępna.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.