IBPP2/4512-238/15/AB | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP2/4512-238/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 maja 2015 r. znak: IBPP2/4512-238/15/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Miasto O uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 realizacji projektu pod nazwą "....". Przedmiotem niniejszego projektu było wykonanie niezadaszonego, ogrodzonego placu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 400m2. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2011 -2012, przyznane dofinansowanie będzie miało formę refundacji części wydatków poniesionych w tym okresie, za wyjątkiem promocji projektu, która nastąpi w 2015 r.

W ramach realizacji zadania:

 • przygotowano projekt wykonania obiektu
 • wykonano ogrodzenie i nawierzchnię trawiastą
 • wykonano i zamontowano sprzęt: zestaw zabawowy z podłożem, 4 urządzenia siłowni zewnętrznych z podłożem, ławkę, kosz, tablicę z regulaminem
 • sfinansowano nadzór autorski i opracowanie studium wykonalności - nastąpi promocja projektu.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy O oraz poszerzenie oferty zachęcającej do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nabywcą towarów i usług w zawartych umowach na dostawę towarów i usług w ramach realizacji projektu była Gmina O, przy czym faktury wystawiane były na Urząd Miejski w O, który działał w imieniu Gminy O, jako czynny podatnik VAT posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP i składający deklaracje VAT-7. Od listopada 2014 r. dla celów VAT Gmina jest zarejestrowana jako „Miasto O” z nowym numerem NIP.

Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu inwestycji obiekt został przyjęty na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego w O, a następnie przekazany do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia na majątek gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O.

Plac sportowo-rekreacyjny jest powszechnie, bezpłatnie dostępnym obiektem, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O nie pobiera żadnych odpłatności z tytułu korzystania z obiektu ani żadnych innych dochodów z tytułu administrowania obiektem. Całość kosztów utrzymania obiektu pokrywana jest z dotacji przedmiotowej udzielanej przez Gminę O Zakładowi Budżetowemu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad 1. Gmina O z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie zamierzała wykorzystywać placu sportowo rekreacyjnego, będącego jej efektem dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Ad. 2 Gmina zamierzała wykorzystywać nabyte towary i usługi w związku z budową placu sportowo rekreacyjnego od początku realizacji inwestycji wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Ad. 3 Gmina nie obniżała podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupów inwestycyjnych na etapie realizacji inwestycji. Gmina O dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku wykazanego w fakturach związanych z ww. inwestycją gdyż zamierzała i zamierza wykorzystywać nabyte w wyniku jej realizacji towary i usługi wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Ad. 4 Przekazanie przez Gminę placu sportowo - rekreacyjnego do nieodpłatnego używania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nastąpiło z dniem zawarcia umowy użyczenia, tj. w dniu 31.12.2012 r.

Ad. 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O jest odrębnym od Miasta O podatnikiem podatku VAT, czynnym i składającym deklaracje VAT-7.

Ad. 6 Gmina O przed przekazaniem ww. przedmiotu w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O nie wykorzystywała tego obiektu do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

Ad. 7. Zakupione przez Gminę O towary w związku z projektem „... ” nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Miasto O ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „-...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu, gdyż zakupione przez Gminę towary i usługi nie były i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie:

 • kultury, w tym kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 realizacji projektu pod nazwą " ... ". Przedmiotem niniejszego projektu było wykonanie niezadaszonego, ogrodzonego placu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 400 m2. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2011-2012, przyznane dofinansowanie będzie miało formę refundacji części wydatków poniesionych w tym okresie, za wyjątkiem promocji projektu, która nastąpi w 2015 r.

Nabywcą towarów i usług w zawartych umowach na dostawę towarów i usług w ramach realizacji projektu była Gmina O, przy czym faktury wystawiane były na Urząd Miejski w O, który działał w imieniu Gminy O, jako czynny podatnik VAT posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP i składający deklaracje VAT-7. Od listopada 2014r. dla celów VAT Gmina jest zarejestrowana jako „Miasto O” z nowym numerem NIP.

Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu inwestycji obiekt został przyjęty na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego w O, a następnie przekazany do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia na majątek gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O.

Plac sportowo-rekreacyjny jest powszechnie, bezpłatnie dostępnym obiektem, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O nie pobiera żadnych odpłatności z tytułu korzystania z obiektu ani żadnych innych dochodów z tytułu administrowania obiektem. Całość kosztów utrzymania obiektu pokrywana jest z dotacji przedmiotowej udzielanej przez Gminę Oe Zakładowi Budżetowemu.

Wnioskodawca z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie zamierzał wykorzystywać placu sportowo rekreacyjnego, będącego jej efektem dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Gmina zamierzała wykorzystywać nabyte towary i usługi w związku z budową placu sportowo rekreacyjnego od początku realizacji inwestycji wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Gmina nie obniżała podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupów inwestycyjnych na etapie realizacji inwestycji. Gmina O dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku wykazanego w fakturach związanych z ww. inwestycją gdyż zamierzała i zamierza wykorzystywać nabyte w wyniku jej realizacji towary i usługi wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Przekazanie przez Gminę placu sportowo - rekreacyjnego do nieodpłatnego używania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nastąpiło z dniem zawarcia umowy użyczenia, tj. w dniu 31.12.2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O jest odrębnym od Miasta O podatnikiem podatku VAT, czynnym i składającym deklaracje VAT-7. Gmina O przed przekazaniem ww. przedmiotu w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w O nie wykorzystywała tego obiektu do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Zakupione przez Gminę O towary w związku z projektem „...” nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów na realizację projektu p.n. "... " dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca, nabywając towary i usługi w związku z budową placu sportowo rekreacyjnego wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, to nie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działał w charakterze podatnika podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie obniżał podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupów inwestycyjnych na etapie realizacji inwestycji. Gmina dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku wykazanego w fakturach związanych z ww. inwestycją gdyż zamierzała i zamierza wykorzystywać nabyte w wyniku jej realizacji towary i usługi wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność.

Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Natomiast, w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przepis art. 8 ust. 2 stanowi, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, należy zauważyć, że nieodpłatne użyczenie placu sportowo-rekreacyjnego, będącego własnością Wnioskodawcy na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (odrębnego od Miasta podatnika podatku VAT) w celu realizacji zadań własnych gminy stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności jednostki samorządowej.

Zatem przekazanie na podstawie umowy użyczenia do bezpłatnego używania obiektu placu sportowo rekreacyjnego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opisanym kształcie sprawy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak już wskazano powyżej, przekazanie na podstawie umowy użyczenia do bezpłatnego używania obiektu placu sportowo rekreacyjnego stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. "... " dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś na lata 2007-2013, w sytuacji gdy obiekt został przekazany na podstawie umowy użyczenia do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pozostają bez związku z czynnościami implikującymi po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Tym samym w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizowanym ww. projektem, albowiem towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, generujących po stronie Gminy podatek należny.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w ramach realizacji ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-397/15-3/AOg | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/4512-434/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-238/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.