IBPP2/4512-197/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
IBPP2/4512-197/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. brak prawa do odliczenia
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), pismem z 24 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) oraz pismem z 27 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 5 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), pismem z 24 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) oraz pismem z 27 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z 24 i 27 marca 2015 r.):

W roku 2014 Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub OSP) wykonał zadanie publiczne pod tytułem „...”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przed wykonaniem zadania publicznego został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach powyższego Programu do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 26 września 2014 r. podpisano umowę nr ... z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności obszaru LGD poprzez zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprzez rozwój turystyczny obszaru. Projekt ten polegał stworzeniu szlaku turystycznego wraz z wycieczką turystyczną, organizacją imprezy kulturalnej, występem kapeli góralskiej, posiłkiem dla uczestników imprezy oraz projektem, drukiem i składem mapy szlaku. W ramach projektu podpisano umowę o dzieło ze znakarzem na stworzenie szlaku, wynajęto profesjonalną grupę ratownictwa w celu zabezpieczenia wycieczki i imprezy kulturalnej - rachunek, wynajęto na umowę o dzieło kapelę góralską w celu uatrakcyjnienia imprezy kulturalnej, wynajęto firmę cateringową w celu dostarczenia posiłków podczas imprezy kulturalnej - faktura VAT, oraz zlecono wykonanie ulotki informacyjnej wraz z mapą - faktura VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki oraz rachunki do umów w ramach realizacji przedmiotowego projektu są wystawione na Wnioskodawcę.

W piśmie z 24 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w następujący sposób (numeracja jak w ww. piśmie z 24 marca 2015r.):

  I. OSP (dalej: OSP) uzupełnia przedstawiony opis zdarzenia przyszłego (poz. 68 wniosku) w następujący sposób:
  1. OSP w ramach swojej działalności statutowej nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  2. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez OSP B. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  3. W wyniku realizacji projektu OSP nie osiągnęła żadnych przychodów. Wnioskodawca realizował projekt bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Wycieczka turystyczna, impreza kulturalna, występ kapeli góralskiej, posiłek dla uczestników imprezy były imprezą niebiletowaną, nieodpłatną. Uczestnicy realizujący projekt korzystają z zajęć nieodpłatnie.
  4. Wydrukowane w ramach projektu ulotki informacyjne wraz z mapą wydawane były bezpłatnie.
  II. Wnioskodawca wskazuje, że wykreśla ostatnie zdanie z poz. 70 z wniosku, uzupełnionego pismem z 5.03.2015 r. (data wpływu 06.03.15) dotyczące wydatku kwalifikowanego. W związku z tym jednoznacznie wskazuje, że nie oczekuje interpretacji w kwestii ustalenia, czy podatek VAT zapłacony w związku z realizacją powyższego projektu staje się wydatkiem kwalifikowanym nie podlegającym zwrotowi w części określonej umową z Urzędem Marszałkowskim.
  III. Ponadto, Wnioskodawca wyjaśnia, że w poz. 61 i 70 wniosku omyłkowo wpisano cyt. „przepisy rozdział 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73 poz. 392 ze zm.).”, podczas gdy chodziło o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656),

W piśmie z 27 marca 2015 r. Wnioskodawca, że Ochotnicza Straż Pożarna działa w oparciu o statut. Jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, składa deklaracje VAT-7. Podatek VAT odprowadza od działalności odpłatnej dot. wynajmu sali weselnej, prowadzenia kursów pierwszej pomocy, sprzedaży napojów, alkoholowych na zezwolenia jednorazowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 24 marca 2015 r.):

Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu „...”, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług służących realizacji ww. projektu lub czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług wykorzystanych w związku z realizacją ww. projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 24 marca 2015 r.).

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji ww. projektu.

OSP nie ma także możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna działa w oparciu o statut. Jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, składa deklaracje VAT-7. Wnioskodawca w roku 2014 wykonał zadanie publiczne pod tytułem „...”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przed wykonaniem zadania publicznego został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach powyższego Programu do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 26 września 2014 r. podpisano umowę nr ... z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności obszaru LGD poprzez zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprzez rozwój turystyczny obszaru. Projekt ten polegał stworzeniu szlaku turystycznego wraz z wycieczką turystyczną, organizacją imprezy kulturalnej, występem kapeli góralskiej, posiłkiem dla uczestników imprezy oraz projektem, drukiem i składem mapy szlaku. W ramach projektu podpisano umowę o dzieło ze znakarzem na stworzenie szlaku, wynajęto profesjonalną grupę ratownictwa w celu zabezpieczenia wycieczki i imprezy kulturalnej - rachunek, wynajęto na umowę o dzieło kapelę góralską w celu uatrakcyjnienia imprezy kulturalnej, wynajęto firmę cateringową w celu dostarczenia posiłków podczas imprezy kulturalnej - faktura VAT, oraz zlecono wykonanie ulotki informacyjnej wraz z mapą - faktura VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki oraz rachunki do umów w ramach realizacji przedmiotowego projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu OSP nie osiągnęła żadnych przychodów. Wnioskodawca realizował projekt bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Wycieczka turystyczna, impreza kulturalna, występ kapeli góralskiej, posiłek dla uczestników imprezy były imprezą niebiletowaną, nieodpłatną. Uczestnicy realizujący projekt korzystają z zajęć nieodpłatnie. Wydrukowane w ramach projektu ulotki informacyjne wraz z mapą wydawane były bezpłatnie.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod tytułem „...”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jak wskazał sam Wnioskodawca, towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów. Wnioskodawca realizował projekt bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Wycieczka turystyczna, impreza kulturalna, występ kapeli góralskiej, posiłek dla uczestników imprezy były imprezą niebiletowaną, nieodpłatną. Uczestnicy realizujący projekt korzystają z zajęć nieodpłatnie. Wydrukowane w ramach projektu ulotki informacyjne wraz z mapą wydawane były bezpłatnie.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższej sytuacji.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania w kontekście przedstawionego stanowiska.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a szczególności wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, a także wykorzystywania efektów projektu do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.