IBPP2/4512-196/15/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia w części lub całości w związku z realizacją projektu .
IBPP2/4512-196/15/KOinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „X” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „X”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-196/15/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

P... zakończyła w październiku 2014 r. realizację projektu pt. „X” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Wydatki kwalifikowane przedmiotowego projektu zostały sfinansowane w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu państwa. Dofinansowanie przekazywane było w ramach zaliczek na przyszłe wydatki oraz refundacji dotychczas poniesionych kosztów na podstawie składanych wniosków o płatność zawierających zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją Projektu. Przedmiotem Projektu była rozbudowa nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej na P..., w celu rozszerzenia prowadzonych badań naukowych do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz upowszechnienia wiedzy o prowadzonych badaniach na potrzeby przemysłu.

W wyniku realizacji Projektu, na pięciu wydziałach P... powstało 12 nowych laboratoriów, a 6 zostało zmodernizowanych. Utworzone zostały łącznie 34 nowoczesne stanowiska badawcze, które umożliwiają prowadzenie wysokiej jakości prac badawczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt nie zakłada udostępnienia, w tym przekazania w zarządzanie produktów projektu (tj. aparatury i powstałych laboratoriów) podmiotom trzecim, a wiedza zdobyta w wyniku prowadzonych badań na wspartej infrastrukturze, w sposób nieodpłatny udostępniana będzie wszystkich zainteresowanym przedsiębiorcom.

W ramach Projektu poniesiono wydatki m.in. na promocję, prace budowlano-remontowe, nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz urządzenia laboratoryjne, w których to zawarty był podatek VAT. Przedmiotowy projekt nie zalicza się do projektów generujących dochód. Zakupiona w ramach projektu aparatura naukowo-badawczą nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym. Infrastruktura projektu będzie wykorzystywana w sposób ciągły do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Głównymi użytkownikami aparatury zakupionej w ramach Projektu są pracownicy naukowi P..., a w szczególności pracownicy Wydziałów dla których przeznaczona jest ww. aparatura. Są to pracownicy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Zarządzania, Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektrotechniku Informatyki oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W trakcie realizacji Projektu nie osiągnięto żadnych przychodów. Prowadzona była wyłącznie działalność naukowo-badawcza wynikająca z celów statutowych Uczelni, nie prowadzono usług na zamówienie, nie udostępniano odpłatnie wyników badań żadnym podmiotom. Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na wyniki prac badawczych realizowanych za pomocą wspartej infrastruktury P... dopuszcza możliwość odpłatnego ich udostępniania spółkom zależnym. Badania będą mogły być również prowadzone przez P... na zlecenie spółek zależnych. Po przeprowadzeniu takich badań ich wyniki będą odpłatnie przekazywane spółkom zależnym, które będą nimi zarządzały. Zaplanowano, iż przekazywane odpłatnie wyniki badań, wykonywane będą na urządzeniach innowacyjnych, unikatowych oraz trudno dostępnych w Polsce takich jak: aparatura do natryskiwania plazmowego, szlifierka do kół stożkowych, uniwersalny dyfraktometr rentgenowski czy generator do testów.

Pismem z 7 maja 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

P. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 8 czerwca 1993 r.

Wszystkie faktury związane z realizacją projektu były wystawiane na P....

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31 października 2014 r. W trakcie realizacji projektu i do chwili obecnej tj. do końca kwietnia 2015 r. aparatura zakupiona w ramach projektu nie służyła do prowadzenia przez P... działalności opodatkowanej. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach projektu będzie w przyszłości wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na specjalistyczne badania mogące być wykonane na zakupionej infrastrukturze sprzętowej.

Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach projektu z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na specjalistyczne badania będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przewiduje się, że wykorzystanie gospodarcze infrastruktury będzie się mieściło w przedziale 5-10% rocznej wydajności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy P... przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, w związku z realizacją projektu pt. „X”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodne z art. 86, ust. 1 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W trakcie realizacji Projekt nie generował żadnych przychodów. Prowadzona była wyłącznie działalność naukowo-badawczą wynikająca z celów statutowych Uczelni, nie były przeprowadzane usługi na zamówienie, nie udostępniano odpłatnie wyników badań żadnym podmiotom w tym spółkom zależnym. Nie wykorzystywano powstałych składników materialnych do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, który w związku z tym został poniesiony ostatecznie i jest niemożliwy do odzyskania.

Po zakończeniu realizacji Projektu w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na wyniki prac badawczych realizowanych za pomocą wspartej infrastruktury, P.. dopuszczą możliwość odpłatnego ich udostępniania spółkom zależnym. Badania będą mogły być również prowadzone przez P... na zlecenie spółek zależnych. Po przeprowadzeniu takich badań, ich wyniki będą odpłatnie przekazywane spółkom zależnym, które będą nimi zarządzały. Zaplanowano, iż przekazywane odpłatnie wyniki badań, będą wykonywane na urządzeniach innowacyjnych, unikatowych oraz trudno dostępnych w Polsce takich jak: aparatura do natryskiwania plazmowego, szlifierka do kół stożkowych, uniwersalny dyfraktometr rentgenowski czy generator do testów. Stanowiło będzie to więc transfer technologii wewnątrz organizacji, co zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej stanowi działalność niegospodarczą (Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2006/C 323/01), rozdział 3.1.1.). Komisja Europejska uznaje, że zasadnicza działalność organizacji badawczych ma charakter niegospodarczy. Niegospodarczy charakter ma również transfer technologii (udzielanie licencji, tworzenie firm typu spin off lub inne formy zarządzania wiedzą stworzone przez organizację badawczą) „wewnątrz przedsiębiorstwa” przez który Komisja rozumie sytuację, w której zarządzanie wiedzą organizacji badawczej odbywa się albo w jednym z jej działów, albo w spółce zależnej tej organizacji, lub też wspólnie z innymi organizacjami badawczymi. Cały dochód pochodzący z takiego transferu technologii musi być reinwestowany w zasadniczą działalność organizacji badawczej. Przychody będą wobec tego uzyskiwane w związku z transferem technologii pomiędzy P... a zależną od niej spółką celową utworzoną w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z art. 86a Prawa o szkolnictwie, wyższym oraz w wyniku innych form transferu technologii „wewnątrz przedsiębiorstwa” wymienionych we „Wspólnotowych zasadach ramowych...”. Rozwiązanie takie jest również zgodne z interpretacją zawartą w poradniku dla administracji publicznej dotyczącym pomocy publicznej (Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 64-66), a także ze stanowiskiem UOKiK (Pismo z dnia 15 marca 2011 r., znak DDO-52-62(2)/11/EK). Wsparcie takie jest zgodne z § 3 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. Nr 34, poz. 271), ponieważ gwarantuje wykorzystanie aparatury do działalności niegospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego. Nadmienić należy, że spółka celowa Uczelni jak i inne spółki zależne nie udzielą pomocy publicznej przedsiębiorstwom. Działalność, świadczona przez spółki zależne odpowiadać będzie zasadom określonym w pkt 3.2.1 „Zasad ramowych...”.

Nadmienić również należy, że potencjalnie osiągane po zakończeniu realizacji Projektu przychody z tytułu udostępniania, wyników badań spółkom zależnym, będą w całości przeznaczane na utrzymywanie zakupionej w ramach Projektu aparatury, reinwestowane w działania badawcze oraz w rozpowszechnianie wyników prac badawczych. W przygotowanym dla przedmiotowego projektu rachunku zysków i strat koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem zakupionej aparatury przewyższają wyróżnione przychody. Oznacza to, iż projekt nie będzie generował dochodów. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym należy uznać, że podatnikowi w związku z realizacją projektu pt. „X” nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całości lub w części o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

W związku z powyższym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast w przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „X”. W trakcie realizacji projektu i do chwili obecnej tj. do końca kwietnia 2015 r. aparatura zakupiona w ramach projektu nie służyła do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach projektu będzie w przyszłości wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na specjalistyczne badania mogące być wykonane na zakupionej infrastrukturze sprzętowej. Przewiduje się, że wykorzystanie gospodarcze infrastruktury będzie się mieściło w przedziale 5-10% rocznej wydajności.

Należy podkreślić, że wyłączenie wynikającego z art. 86 ustawy o VAT prawa odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług może nastąpić w sytuacji gdy w odniesieniu do tego nabycia nie zostaną spełnione warunki wynikające z ww. przepisu tj. nabywca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, względnie nabyte towary/usługi nie będą wykorzystywane przez nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem towarów i usług. Zatem jeżeli podatnik nabyte towary czy też usługi wykorzystuje względnie będzie wykorzystywał zarówno do czynności niepodlegających opodatkowaniu (względnie zwolnionych od podatku) i jednocześnie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wówczas podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy tych nabyciach w takim zakresie w jakim te nabyte towary/usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Trzeba też ponownie wskazać, że już w chwili nabycia nabywane towary i usługi muszą zostać wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. W chwili nabycia należy jednakże dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Tak więc fakt, że w trakcie realizacji projektu jak też do końca kwietnia 2015 r. aparatura zakupiona w ramach projektu nie służyła do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej, nie przesądza o braku prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego przy nabyciu tej aparatury, skoro jak wyjaśnił Wnioskodawca, aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach realizacji projektu będzie w przyszłości wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na specjalistyczne badania mogące być wykonane na zakupionej infrastrukturze sprzętowej. Zakres prawa do odliczenia będzie zdeterminowana zakresem w jakim nabyta aparatura naukowo-badawcza służyć będzie Wnioskodawcy do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. projektu będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W związku z powyższym przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w celu realizacji ww. projektu, w części w jakiej zakupy te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub całości, należało uznać za nieprawidłowe.

W przypadku zmiany stanu prawnego lub któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swoją ważność.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga, czy realizując zadania w zakresie przedmiotowego projektu, Wnioskodawca jest lub też nie jest podatnikiem podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-196/15/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.