IBPP2/4512-175/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zawiązku z realizacją projektu pt. „...” w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”
IBPP2/4512-175/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. dofinansowanie
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  6. promocja
  7. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zawiązku z realizacją projektu pt. „...” w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zawiązku z realizacją projektu pt. „...” w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z.” (dalej: Wnioskodawca) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str. 1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekt w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007 - 2013 r.

Partnerami w projekcie współpracy pt. „...” są trzy lokalne grupy działania z P. - Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania N., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z” oraz Lokalna Grupa Działania „Z”.

Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez utworzenie 16 parków o łącznej długości 490 km oraz wspólną promocję walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych. W każdej z partnerskich gmin (....) powstanie taki park, zostaną także opublikowane materiały promocyjno-informacyjne w formie mapników i przewodników turystycznych, jak również utworzony zostanie wspólny portal turystyczny pod logo N..

Funkcjonowanie tras zainauguruje impreza promocyjna w LGD „Z”.

W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie dokona zakupu towarów i usług związanych z opracowaniem logo projektu; opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych - mapniki; opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych - przewodniki turystyczne; wytyczenie, oznakowanie i certyfikacja tras nordic walking na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Z.”; koszt organizacji imprezy promocyjnej inaugurującej funkcjonowanie tras.

W/w wydatki zostaną udokumentowane poprzez faktury VAT, które będą wystawiane na Stowarzyszenie. Wnioskodawca nie jest czynnie zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności zarobkowej. Realizuje projekt na rzecz społeczności lokalnej, która nieodpłatnie korzysta z końcowych efektów projektu. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie przychodów, jedynymi przychodami są własne składki członkowskie. A zrealizowany projekt nie ma w jakimkolwiek zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 § 3 ust. 2 pkt 2 podatek VAT naliczony jest kosztem kwalifikowanym i podlega refundacji w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zawiązku z realizacją projektu w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zawiązku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 ustawy o VAT w ust. 1 stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie

art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007 - 2013 r. Partnerami w projekcie współpracy pt. „...” są trzy lokalne grupy działania z P. - Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania N., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z” oraz Lokalna Grupa Działania „Z”. Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez utworzenie 16 parków o łącznej długości 490 km oraz wspólną promocję walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych. W każdej z partnerskich gmin (...) powstanie taki park, zostaną także opublikowane materiały promocyjno-informacyjne w formie mapników i przewodników turystycznych, jak również utworzony zostanie wspólny portal turystyczny pod logo N.. Funkcjonowanie tras zainauguruje impreza promocyjna w LGD „Z.”.

W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie dokona zakupu towarów i usług związanych z opracowaniem logo projektu; opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych - mapniki; opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych - przewodniki turystyczne; wytyczenie, oznakowanie i certyfikacja tras nordic walking na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Z.”; koszt organizacji imprezy promocyjnej inaugurującej funkcjonowanie tras. W/w wydatki zostaną udokumentowane poprzez faktury VAT, które będą wystawiane na Stowarzyszenie. Wnioskodawca nie jest czynnie zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności zarobkowej. Realizuje projekt na rzecz społeczności lokalnej, która nieodpłatnie korzysta z końcowych efektów projektu. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie przychodów, jedynymi przychodami są własne składki członkowskie. A zrealizowany projekt nie ma w jakimkolwiek zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „...”, w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w ramach realizacji ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystania nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów biorących udział w projekcie, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.