IBPP2/4512-138/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/4512-138/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Fundacja C. (dalej: Wnioskodawca lub Organizacja) rozpoczęła działalność 20.04.2006 r. Celami statutowymi Organizacji są wspieranie wszechstronnego rozwoju, oraz ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej. Fundacja posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jest wpisana do rejestru Stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Organizacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną (żłobek). W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja podpisała umowę nr ... w dniu 10 lutego 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi („Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013) na realizację projektu pn. „...”. Celem operacji jest zwiększenie promocji lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie portalu internetowego. Fundacja nie będzie pobierała opłat związanych z utworzeniem, rejestracją i administracją Portalu. W związku z realizacją projektu zorganizowane zostanie 6 spotkań informacyjno-promocyjnych dla producentów żywności, wyrobów regionalnych, zespołów folklorystycznych mieszkających lub posiadających siedzibę na terenie LGD P. bezpłatnie. W ramach projektu zakupione zostaną: wynajem serwera, domena główna, utworzenie portalu internetowego, opracowanie i wydruk plakatów, opracowanie i wydruk broszur. (Plakaty i ulotki będę przekazywane bezpłatnie).

Koszt realizacji projektu wynosi 48.552,00 zł, na jego realizację Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 38.491,20 zł, tj. 80% wartości całego przedsięwzięcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa M., pozostała kwota stanowi wkład niefinansowy w postaci pracy nieodpłatnej (wolontariat) w wysokości 10.060,80 zł.

Nabywcą towarów i usług zakupywanych w związku realizacją projektu będzie Wnioskodawca (faktury dokumentujące zakupy będą wystawione na Wnioskodawcę). Zakupione w ramach operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT. Przyznane przez Fundację dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa M. przeznaczone jest na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 12 marca 2015 r.).

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją operacji pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 ustawy o VAT w ust. 1 stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną (żłobek). W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja podpisała umowę nr ... w dniu 10 lutego 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi („Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013) na realizację projektu pn. „....”. Celem operacji jest zwiększenie promocji lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie portalu internetowego. Fundacja nie będzie pobierała opłat związanych z utworzeniem, rejestracją i administracją Portalu. W związku z realizacją projektu zorganizowane zostanie 6 spotkań informacyjno-promocyjnych dla producentów żywności, wyrobów regionalnych, zespołów folklorystycznych mieszkających lub posiadających siedzibę na terenie LGD P. bezpłatnie. W ramach projektu zakupione zostaną: wynajem serwera, domena główna, utworzenie portalu internetowego, opracowanie i wydruk plakatów, opracowanie i wydruk broszur. (Plakaty i ulotki będę przekazywane bezpłatnie). Nabywcą towarów i usług zakupywanych w związku realizacją projektu będzie Wnioskodawca (faktury dokumentujące zakupy będą wystawione na Wnioskodawcę). Zakupione w ramach operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także w przypadku wykorzystania efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP1/4512-179/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/4512-83/15/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.