IBPP2/4512-12/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”
IBPP2/4512-12/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. parafia
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Parafia Rzymskokatolicka w R. (dalej: Wnioskodawca lub Parafia) realizuje projekt pn. ...”, którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenów dla potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców LGD. Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu został zagospodarowany prawie trzyhektarowy kompleks leśny, w którym urządzono pole do gry w paintballa. W ramach projektu zakupiono 20 kompletów sprzętu do gry m.in. markery, ubrania, kulki, maski. Urządzenie i wyposażenie miejsca do gry, stworzyło szczególnie ludziom młodym perspektywę spędzenia czasu wolnego w sposób atrakcyjny. Zadanie przeciwdziała marazmowi, patologii i przemocy. Daje ludziom młodym alternatywę spędzania czasu wolnego, determinuje do rywalizacji na zdrowych, społecznych zasadach interakcji, buduje więzi międzyludzkie, gruntuje umiejętności strategicznego i logicznego myślenia. Projekt był realizowany w okresie od 17 września do 24 października 2014 r. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wykazał, ze nie jest podatnikiem podatku Vat, w związku z tym podatek Vat został wliczony do kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest „Oświadczenie o kwalifikowalności Vat”. Obecnie Wnioskodawca jest na etapie rozliczania projektu. Za sprzęt stanowiący wyposażenie pola do paintballa została wystawiona faktura zawierająca podatek Vat. Jeżeli Wnioskodawca zaliczył podatek Vat do kosztów kwalifikowalnych zobowiązany jest wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej Izby Skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku Vat. Otrzymana interpretacja stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność przedłożony na etapie ubiegania się o refundację. Wnioskodawca w złożonym przez niego wniosku o przyznanie pomocy uiszczony podatek Vat zaliczył do kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji. Z tego też powodu zobowiązany jest wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w spawie braku możliwości odzyskania podatku Vat. Parafia Rzymskokatolicka jest jednostką organizacyjną kościoła katolickiego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat i nie składa deklaracji Vat-7. Wyposażony w ramach dotacji park do gry w paintballa stanowi własność parafii i został urządzony dla potrzeb mieszkańców LGD. Przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Park rozrywki jest udostępniany nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku Vat należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „ ...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie spełnia kryterium podatnika, określonego w art. 15 w/w. ustawy, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. Ponadto towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu „ ...” nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem Vat. Wnioskodawca nie może zatem skorzystać z wynikającego z art. 86 prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 4 ustawy o Vat, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy Vat. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem i nie składa deklaracji Vat-7. Nie ma zatem prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku lub zwrotu jego różnicy. Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy ustawy oraz opisany wcześniej stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego ani też jego zwrotu wynikającego z dokonanego zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu „ ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy

i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów

i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ...”, którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenów dla potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców LGD. Projekt był realizowany w okresie od 17 września do 24 października 2014 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu został zagospodarowany prawie trzyhektarowy kompleks leśny, w którym urządzono pole do gry w paintballa. W ramach projektu zakupiono 20 kompletów sprzętu do gry, m.in. markery, ubrania, kulki, maski. Za sprzęt stanowiący wyposażenie pola do paintballa została wystawiona faktura zawierająca podatek Vat. Wnioskodawca ubiega się o refundację. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat i nie składa deklaracji Vat-7. Wyposażony w ramach dotacji park do gry w paintballa stanowi własność parafii i został urządzony dla potrzeb mieszkańców LGD. Przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Park rozrywki jest udostępniany nieodpłatnie.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on możliwości obniżenia podatku należnego ani też jego zwrotu wynikającego z dokonanego zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu „ ...”, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a realizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania przedmiotowej inwestycji dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości obniżenia podatku Vat należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.