IBPP2/4512-1106/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji, opisanego w stanie faktycznym, projektu „...”
IBPP2/4512-1106/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. dofinansowanie
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji, opisanego w stanie faktycznym, projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji, opisanego w stanie faktycznym, projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Politechnika (dalej jako Politechnika lub Wnioskodawca) uczestniczy w realizacji projektu X., będącego częścią Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (X.). Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2008-2014 projektu Services in Support of Business and Innovation, będącego przedmiotem zapytania interpretacyjnego (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lipca 2009 r. nr IBPP4/443-811/09/AZ).

Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej jako uPoSW), podstawowym przedmiotem działalności Uczelni Wyższej jest kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Tak więc podstawowa działalność Politechniki to usługi edukacyjne nieobjęte ustawą o VAT (statutowe) lub zwolnione z VAT (art. 43, zwolnienie z VAT), usługi badawcze finansowane ze środków budżetowych służące rozwojowi nauki nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi opodatkowane wg podstawowej stawki VAT.

Realizując statutowe cele działalności Wnioskodawca bierze udział w działaniach konsorcjum X. realizującego w latach 2015-2020 projekt pod tak samą nazwą. Projekt realizuje bezpośrednio Centrum Transferu Technologii Politechniki na podstawie umowy (Framework Partnership Agreement) numer .... X.(EEN), jako jedno z działań przewidzianych w ramach inicjatywy Unii Europejskiej: COSME Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (The programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises COSME 2014-2020). Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (Competitivness and Innovation Programme) - na lata 2007 2013.

Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum X., które zawarło umowę (Framework Partnership Agreement) numer 649334 X.(EEN) z Agencją Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw EASME (Executive Agency for Small and Medium sized Enterprises) oraz umowę nr ... dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków X.z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i S. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jako Koordynatorem, który działa na podstawie pełnomocnictw w Imieniu Członków Konsorcjum.

Działania projektu X. są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33). Obejmują one także zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w zasadach konkursu .... Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii.

Oferta sieci X.adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców, a adresatami są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Oferta obejmuje przede wszystkim: udzielanie informacji i doradztwa w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej, pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej, biznesowej i naukowo-badawczej), pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (w tym uczestnictwo w programie Horyzont 2020).

W szczególności działania projektu obejmują zapewnianie usług informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, organizację oraz udział w misjach gospodarczych, targach, spotkaniach brokerskich i innych wydarzeniach branżowych.

Ponadto w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie dobrych praktyk opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć X.działająca od 1 stycznia 2008 r. oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Sieć X.jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Działalność sieci X.jest na bieżąco monitorowana i dobrze oceniana przez Agencję Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw EASME Executive Agency for Small and Medium sized Enterprises (dawniej Europejską Agencję do spraw Konkurencyjności i Innowacji) oraz Komisję Europejską. Działalność sieci jest również bardzo dobrze oceniana przez jej klientów. Wszystkie rodzaje świadczonych przez sieć usług otrzymały ponad 80% ocen dobrych i bardzo dobrych. Polskie ośrodki w ocenach wypadły jeszcze lepiej, uzyskując ponad 90% ocen dobrych i bardzo dobrych dla pięciu kategorii usług. W całym badaniu wzięło udział ok. 85 tys. klientów sieci (w tym ok. 3,3 tys. klientów polskich ośrodków).

Usługi sieci X.są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Projekt nie generuje żadnych przychodów. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę, w ramach realizacji przedmiotowego projektu związane są wyłącznie ze świadczeniem usług, które nie podlegają opodatkowaniu. Tym samym towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu X. nie służą czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu opisanego w stanie faktycznym, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu X., będącego częścią Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (X.), Politechnika nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych VAT, gdyż wszelkie świadczenia realizowane na rzecz beneficjentów w ramach projektu będą bezpłatne. Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) na lata 2007-2013.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bezwzględnym warunkiem jest odpłatność za daną czynność, wyjątkiem przypadków określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Odpłatność z kolei oznacza wykonanie czynności za wynagrodzeniem.

Wskazać zatem należy, że jeżeli podatnik otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub usługą i która ma wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług to dotacja taka stanowi obok ceny jednoznacznie uzupełniający ją element podstawy opodatkowania. Natomiast jeżeli podatnik otrzyma dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze na np. tzw. koszty ogólne działalności podatnika, wpływ takiej dotacji na cenę towaru lub usługi, o ile zostanie stwierdzony, będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja, subwencja lub dopłata nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A zatem, dotacje podmiotowe lub dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu podatku VAT, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Wnioskodawca zauważa, że realizując statutowe cele działalności, Politechnika bierze udział w konsorcjum X. realizującego w latach 2015-2020 projekt pod tak samą nazwą. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Centrum Transferu Technologii Politechniki w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) na lata 2007-2013. Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mali i Średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe.

Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum X., które zawarło umowę (Framework Partnership Agreement) numer 649334 X.(EEN) z Agencję Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw EASME (Executive Agency for Small and Medium sized Enterprises) oraz umowę nr ... dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków X.z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i S. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jako Koordynatorem, który działa na podstawie pełnomocnictw w imieniu Członków Konsorcjum.

Działania X. są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE. Obejmują one także zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w zasadach konkursu .... Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badan i rozwoju technologii. W szczególności działania obejmują pełnienie funkcji informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, współorganizację oraz udział w misjach handlowych/technologicznych i spotkaniach brokerskich; udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci, współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie dobrych praktyk opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć X.działająca od 1 stycznia 2008r. oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) na lata 2007-2013.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Politechnika w ramach realizowanego projektu nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie skoro towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, to należy uznać, że Politechnika nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu X., ponieważ poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca zauważa, że takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 29 lipca 2009r. nr IBPP4/443-811/09/AZ wydanej dla projektu Services in support of business and innovation którego kontynuacją jest projekt będący przedmiotem niniejszego zapytania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zauważyć tutaj należy, że – jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy).

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym, wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Zatem, pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej – zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

O bezpośrednim związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem można mówić jedynie wówczas, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeżeli świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności. Zatem, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wtedy, gdy są wykonane odpłatnie i pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w realizacji projektu X., będącego częścią Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (X.). Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2008-2014 projektu Services in Support of Business and Innovation. Realizując statutowe cele działalności Wnioskodawca bierze udział w działaniach konsorcjum X. realizującego w latach 2015-2020 projekt pod tak samą nazwą. Projekt realizuje bezpośrednio Centrum Transferu Technologii Politechniki na podstawie umowy (Framework Partnership Agreement) numer ... X.(EEN), jako jedno z działań przewidzianych w ramach inicjatywy Unii Europejskiej: COSME Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (The programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises COSME 2014-2020). Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (Competitivness and Innovation Programme) - na lata 2007-2013. Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum X., które zawarło umowę (Framework Partnership Agreement) numer ... X.(EEN) z Agencję Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw EASME (Executive Agency for Small and Medium sized Enterprises) oraz umowę nr ... dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków X.z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i S. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. . jako Koordynatorem, który działa na podstawie pełnomocnictw w Imieniu Członków Konsorcjum. Działania projektu X. są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020). Obejmują one także zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w zasadach konkursu ... . Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii. Oferta sieci X.adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców, a adresatami są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Oferta obejmuje przede wszystkim: udzielanie informacji i doradztwa w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej, pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej, biznesowej i naukowo-badawczej), pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (w tym uczestnictwo w programie Horyzont 2020). W szczególności działania projektu obejmują zapewnianie usług informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, organizację oraz udział w misjach gospodarczych, targach, spotkaniach brokerskich i innych wydarzeniach branżowych. Ponadto, w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne, tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie dobrych praktyk opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć X.działająca od 1 stycznia 2008 r. oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Sieć X.jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługi sieci X.są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Projekt nie generuje żadnych przychodów. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę, w ramach realizacji przedmiotowego projektu związane są wyłącznie ze świadczeniem usług, które nie podlegają opodatkowaniu. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu X. nie służą czynnościom opodatkowanym.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu opisanego powyżej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazuje, że usługi sieci X.są działaniami nierynkowymi, które - co do zasady - oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Projekt nie generuje żadnych przychodów. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę, w ramach realizacji przedmiotowego projektu związane są wyłącznie ze świadczeniem usług, które nie podlegają opodatkowaniu. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu X. nie służą czynnościom opodatkowanym. Ponadto przedstawiając własne stanowisko w niniejszej sprawie Wnioskodawca stwierdził, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu, Politechnika nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych VAT, gdyż wszelkie świadczenia realizowane na rzecz beneficjentów w ramach projektu będą bezpłatne.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Zaznaczenia wymaga zatem, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze zdarzeniem opisanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-811/09/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.