IBPP2/4512-108/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...” dofinansowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
IBPP2/4512-108/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) oraz pismem z 15 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...” dofinansowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) oraz pismem z 15 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...” dofinansowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

 1. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na projekt pn.: „...”.
 2. Przedmiotem nabycia dokonywanego przez Wnioskodawcę w ramach projektu były: plakaty, ulotki, materiały do prowadzenia warsztatów z dziećmi, poczęstunek dla uczestników, usługa obsługi technicznej koncertu i wynajem sprzętu.
 3. Nabyte w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności objętych podatkiem VAT.
 4. Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7
 5. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako stowarzyszenie pod nr KRS .... Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, nie odzyskuje podatku VAT.

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług jest wymagana do rozliczenia dotacji.

W piśmie z 15 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony opis zaistniałego stanu faktycznego w następujący sposób:

 • projekt realizowany był w okresie od 05.08.2014 r. do 21.09.2014 r.
 • Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT,
 • zakupy dokonane w związku z realizacją w/w projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Towarzystwo widnieje jako nabywca,
 • wszystkie przeprowadzone wyżej w ramach projektu działania były nieodpłatne,
 • efekty projektu nie były i nie są związane w żaden sposób czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 marca 2015 r.).

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu „...”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 marca 2015 r.).

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z w/w projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis ten (tj. art. 88 ustawy) określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 96 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na projekt pn.: „...”. Projekt realizowany był w okresie od 5 sierpnia 2014 r. do 21 września 2014 r. Przedmiotem nabycia dokonywanego przez Wnioskodawcę w ramach projektu były: plakaty, ulotki, materiały do prowadzenia warsztatów z dziećmi, poczęstunek dla uczestników, usługa obsługi technicznej koncertu i wynajem sprzętu. Nabyte w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności objętych podatkiem VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją w/w projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Towarzystwo widnieje jako nabywca. Wszystkie przeprowadzone wyżej w ramach projektu działania były nieodpłatne, Efekty projektu nie były i nie są związane w żaden sposób czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym, podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności objętych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie ww. podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, że wszystkie działania realizowane w ramach realizacji ww. projektu były wykonywane nieodpłatnie, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją w/w projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także wykorzystywania ww. nabyć do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.