IBPP2/4512-1045/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części lub otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, w związku z realizacją projektu p.n. ”...”
IBPP2/4512-1045/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. fundusz unijny
 2. miasto
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatnik czynny
 5. podatnik podatku od towarów i usług
 6. powiat
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. termomodernizacja
 10. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2016r. znak: ..... (data wpływu 8 lutego 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części lub otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, w związku z realizacją projektu p.n. ”...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części lub otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, w związku z realizacją projektu p.n. ”...”.

Wniosek ten uzupełniony został pismem z 2 lutego 2016r. znak: .......... (data wpływu 8 lutego 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 stycznia 2016r. znak: IBPP2/4512-1045/15/AZ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w ww. piśmie z 2 lutego 2016r.):

Miasto R. otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "....". Z uwagi na fakt, iż Miasto R. jako samorządowa osoba prawna z założenia wykonuje swoje zadania poprzez własne jednostki organizacyjne, we wniosku aplikacyjnym założono, iż realizacją projektu zajmie się Urząd Miasta R..

Jednym z warunków podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2007-2013 jest dostarczenie interpretacji indywidualnej z Biura Krajowej Informacji Podatkowej dotyczącej informacji czy beneficjent może czy też nie może w ramach projektu odzyskać podatek VAT. W tym przypadku przez beneficjenta należy rozumieć Miasto R. działające poprzez Urząd Miasta R..

Przedmiotem inwestycji wykonanej etapowo w 2012 (zasadnicza część termomodernizacji) i 2015 r. (wentylacja mechaniczna) była kompleksowa termomodernizacja 2 budynków tworzących Zespół Szkół Budowlanych w R., a także planowane na 2015r. działania informacyjno-promocyjne związane z wymogami dotyczącymi promocji unijnego źródła finansowania.

Po zakończeniu inwestycji wytworzona infrastruktura została przekazana w nieodpłatny trwały zarząd do jednostki budżetowej Miasta R. - Zespołu Szkół Budowlanych. Jednostka ta nie wykonuje na przekazanej infrastrukturze czynności opodatkowanych.

Wszystkie usługi zakupione w ramach projektu obciążone są podatkiem VAT.

Miasto R. realizując poprzez Urząd Miasta R. opisany powyżej projekt nie może odzyskać podatku VAT ponieważ usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności podatkowych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca - Miasto R. jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT.
 2. Inwestycja była realizowana etapami w latach 2011-2015.
 3. W chwili przystąpienia do realizacji projektu zakładano, że obiekt będzie wykorzystywany tak jak przed inwestycją tzn. zarówno na potrzeby edukacji powszechnej, jak również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmie części powierzchni szkoły na potrzeby sklepiku szkolnego czy też wynajmie sali gimnastycznej po godzinach lekcyjnych zainteresowanym podmiotom.
 4. Miasto R. jest miastem na prawach powiatu, które wykonuje na swoim terenie zarówno zadania gminy jak i powiatu. Inwestycja była realizowana na budynku szkoły ponadgimnazjalnej i w związku z tym była związana z realizacją zadań własnych powiatu określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 5. Zmodernizowany energetycznie obiekt jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczestnikom edukacji powszechnej. Natomiast udostępnianie powierzchni na potrzeby sklepiku szkolnego czy też udostępnianie sali gimnastycznej po godzinach lekcyjnych odbywa się za opłatą. Z uwagi na fakt, iż obecnie Zespół Szkół Budowlanych nie jest czynnym podatnikiem VAT (jest on zwolniony podmiotowo) opłaty z tego tytułu nie są opodatkowane podatkiem VAT.
 6. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu nie miały związku z wykonywaniem przez Miasto R. czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 7. Efekty projektu nie były i nie są obecnie wykorzystywane przez Miasto R. do wykonywania czynności opodatkowanych. Sytuacja może jednak ulec zmianie w związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r., który potwierdził, iż z uwagi na brak samodzielności jednostki budżetowe JST nie mogą być w świetle aktualnych przepisów traktowane jako odrębni podatnicy VAT. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2017r. ma nastąpić obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w JST, co prawdopodobnie spowoduje, iż odpłatne udostępnianie powierzchni szkoły zostanie opodatkowane podatkiem VAT.
 8. Miasto R. było wskazane jako nabywca na fakturach dokumentujących zakup usług w ramach realizacji projektu.
 9. Przekazanie wytworzonej w wyniku realizacji projektu infrastruktury w nieodpłatny trwały zarząd do Zespołu Szkół Budowlanych w R. nastąpiło bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji.
 10. Na dzień dzisiejszy Zespół Szkół Budowlanych w R. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Z uwagi na nieosiąganie odpowiedniego obrotu rocznego korzysta ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w ustawie o VAT.
 11. Zmodernizowany energetycznie budynek ZSB jest wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu (działalność edukacyjna), a także do czynności które są opodatkowane VAT na zasadach ogólnych (wynajem powierzchni), jednak ze względu na zwolnienie podmiotowe (art. l13 ust. l ustawy o VAT) nie są objęte opodatkowaniem VAT.
 12. Na dzień dzisiejszy Miasto R. w swoich rozliczeniach od towarów i usług nie uwzględnia obrotów realizowanych przez Zespół Szkół Budowlanych w R.. Sytuacja ta może ulec zmianie po 1 stycznia 2017r., kiedy to zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów ma nastąpić obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w JST.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu „....” realizowanego przez Urząd Miasta R.-jednostkę organizacyjną samorządowej osoby prawnej Miasta R., istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do projektu pn. ...." nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części oraz nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Przepis art. 91 ww. ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepis art. 5 ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) zgodnie z którym zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto R. otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "....". Przedmiotem inwestycji wykonanej etapowo w 2012r. (zasadnicza część termomodernizacji) i 2015r. (wentylacja mechaniczna) była kompleksowa termomodernizacja 2 budynków tworzących Zespół Szkół Budowlanych w R., a także planowane na 2015r. działania informacyjno-promocyjne związane z wymogami dotyczącymi promocji unijnego źródła finansowania.

Po zakończeniu inwestycji wytworzona infrastruktura została przekazana w nieodpłatny trwały zarząd do jednostki budżetowej Miasta R. - Zespołu Szkół Budowlanych. Jednostka ta nie wykonuje na przekazanej infrastrukturze czynności opodatkowanych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W chwili przystąpienia do w/w projektu Wnioskodawca, nie zamierzał wykorzystać jego przedmiotu dla celów działalności gospodarczej. Miasto R. jest miastem na prawach powiatu, które wykonuje na swoim terenie zarówno zadania gminy jak i powiatu. Inwestycja była realizowana na budynku szkoły ponadgimnazjalnej i w związku z tym była związana z realizacją zadań własnych powiatu określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Na fakturach dokumentujących zakup usług w ramach realizowanego projektu Wnioskodawca był wskazany jako nabywca. Przekazanie wytworzonej w wyniku realizacji projektu infrastruktury w nieodpłatny trwały zarząd do Zespołu Szkół Budowlanych w R, nastąpiło bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji. Zespół Szkół Budowlanych w R. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Z uwagi na nieosiąganie odpowiedniego obrotu rocznego korzysta ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w ustawie o VAT. Zmodernizowany energetycznie budynek ZSB jest wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu (działalność edukacyjna), a także do czynności które są opodatkowane VAT na zasadach ogólnych (wynajem powierzchni), jednak ze względu na zwolnienie podmiotowe (art. l 13 ust. l ustawy o VAT) nie są objęte opodatkowaniem VAT. Miasto R. w swoich rozliczeniach od towarów i usług nie uwzględnia obrotów realizowanych przez Zespół Szkół Budowlanych w R.

Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w ramach władztwa publicznego i powiat wykonując te zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym.

W takim ujęciu powiat bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że nabycie tych towarów i usług nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który został naliczony w związku realizacją projektu pn. „....”.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.