IBPP2/4512-1039/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”
IBPP2/4512-1039/15/RSzinterpretacja indywidualna
  1. drogi
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. podmiot zarządzający (zarządca)
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt Miasta R. pn.: „ ...” Uchwalą Zarządu Województwa X nr ... z dnia 17.11.2015 roku otrzymał warunkowo dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

Miasta R., jako Wnioskodawca dofinansowania, jest podmiotem zamawiającym oraz współfinansującym inwestycję. Projekt, zakończony w kwietniu 2015 r. polegał na przebudowie ulic Z. i B. w R.. Zakres prac inwestycyjnych obejmował: zmianę nawierzchni ulic Z. i B., przebudowę chodników, budowę nowych chodników w miejscu dotychczasowego ich braku, utworzenie/przebudowę ciągów pieszo rowerowych, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej, wycinkę drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi, docelowe oznakowanie drogowe pionowe oraz poziome. Z efektów projektu korzystają: młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Mechanicznych, ich rodzice oraz nauczyciele, klienci nowo powstałego obiektu sportowego - Aquaparku oraz bazy rekreacyjno- sportowej OSiR, lokalni przedsiębiorcy oraz ogół mieszkańców Miasta, jak i turyści - ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Zamku w obrębie ul. Z..

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu dróg gminnych na terenie R. oraz wpłynęła na stan bezpieczeństwa użytkowników ulic Z. i B.. Przebudowa dodatkowo podniosła walory zagospodarowania przestrzennego Miasta.

W wyniku realizacji projektu powstały wskaźniki produktów: Długość przebudowanych dróg gminnych - 0,584 km, Długość wybudowanych chodników - 0,332 km, Długość przebudowanych chodników - 0,409 km oraz rezultatów: Nośność przebudowanego obiektu (drogi) - 100 kN/oś.

Wartość zadania inwestycyjnego wg wniosku o dofinansowanie wyniosła 1 803 509,24 zł brutto, a wartość przyznanego warunkowo dofinansowania 1 349 444,10 zł.

Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji. Na etapie funkcjonowania projektu powstałe produkty finansowane będą w ramach wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, zapisanych w uchwale budżetowej Miasta. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu oraz za utrzymanie trwałości projektu.

Faktury na potrzeby realizacji inwestycji były wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca, jako beneficjent projektu jest podatnikiem podatku VAT.

W pasie przebudowanej w ramach projektu ulicy Z. znajdują się parkingi. Jednak za parkowanie pojazdów Miasto nie pobiera żadnych opłat, ani też nie uzyskuje innych przychodów z tego tytułu.

Nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących po stronie wnioskodawcy podatek należny.

W dokumentacji aplikacyjnej przyjęto, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który w tym przypadku zaliczony został do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W dokumentacji aplikacyjnej przyjęto, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 cyt. ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Gmina, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”.

Jak wskazano powyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Analizując przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy jednoznacznie wskazał, że nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny. Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji. Na etapie funkcjonowania projektu powstałe produkty finansowane będą w ramach wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, zapisanych w uchwale budżetowej Miasta. W pasie przebudowanej w ramach projektu ulicy Z. znajdują się parkingi. Jednak za parkowanie pojazdów Miasto nie pobiera żadnych opłat, ani też nie uzyskuje innych przychodów z tego tytułu.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „...” dofinansowanego w ramach poddziałania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT, natomiast organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.