IBPP2/443-970/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie: „ ...”
IBPP2/443-970/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. gmina
  4. odliczenie podatku
  5. podmiot niezarejestrowany
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2014r. (data wpływu 30 września 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie: „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie: „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie otrzymało w roku 2014 dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację małych projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660) wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, zalicza się do kosztów kwalifikowanych również podatek od towarów i usług, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach małego projektu, w okresie lipiec 2014r. do grudnia 2014r. Stowarzyszenie realizuje projekt o nazwie: „ ...”.

W ramach projektu doposażony zostanie klubu w sprzęt sportowy, w celu promowania i organizowania różnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowania zdrowego trybu życia. Poprzez doposażenie w sprzęt sportowy klub poszerzy ofertę rekreacyjno-sportową dostępną na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach planowanej operacji zakupione zostaną następujące sprzęty i stroje sportowe: 96 piłek, 3 komplety bramek z siatką, 45 znaczników, 3 stroje bramkarskie, siatki do bramek, 4 chorągiewki narożne, 30 pachołków, 15 tyczek wraz z podstawką, 6 siatek na piłki, 3 torby podróżne, 4 torby medyczne. Dzięki opisanym wyżej działaniom zostaną stworzone dzieciom i młodzieży, a także dorosłym optymalne warunki umożliwiające rozwój aktywności sportowej, talentów, wypoczynku i rekreacji. Zajęcia z wykorzystaniem zakupionych sprzętów oraz strojów odbywać się będą w okresie wakacyjnym (lata 2014-2019), a także w niedziele w godz. 9.00-14.00 oraz od godz. 19.00, tj. poza godzinami zaplanowanych rozgrywek piłkarskich. Sprzęt będzie udostępniany nieodpłatnie. Wszystkie towary zakupione w ramach realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Zakupy towarów związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na X.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Działanie w ramach 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 nie będzie generowało przychodu, zakupione usługi i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie: „ ...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie: „ ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie otrzymało w roku 2014 dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację małych projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660) wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, zalicza się do kosztów kwalifikowanych również podatek od towarów i usług, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach małego projektu, w okresie lipiec 2014r. do grudnia 2014r Stowarzyszenie realizuje projekt o nazwie: " ...".

W ramach projektu doposażony zostanie klubu w sprzęt sportowy, w celu promowania i organizowania różnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowania zdrowego trybu życia. Poprzez doposażenie w sprzęt sportowy klub poszerzy ofertę rekreacyjno-sportową dostępną na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach planowanej operacji zakupione zostaną następujące sprzęty i stroje sportowe: 96 piłek, 3 komplety bramek z siatką, 45 znaczników, 3 stroje bramkarskie, siatki do bramek, 4 chorągiewki narożne, 30 pachołków, 15 tyczek wraz z podstawką, 6 siatek na piłki, 3 torby podróżne, 4 torby medyczne. Dzięki opisanym wyżej działaniom zostaną stworzone dzieciom i młodzieży, a także dorosłym optymalne warunki umożliwiające rozwój aktywności sportowej, talentów, wypoczynku i rekreacji. Zajęcia z wykorzystaniem zakupionych sprzętów oraz strojów odbywać się będą w okresie wakacyjnym (lata 2014-2019), a także w niedziele w godz. 9.00-14.00 oraz od godz. 19.00, tj. poza godzinami zaplanowanych rozgrywek piłkarskich. Sprzęt będzie udostępniany nieodpłatnie. Wszystkie towary zakupione w ramach realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Zakupy towarów związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na X.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Działanie w ramach 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 nie będzie generowało przychodu, zakupione usługi i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, tym samym nabywane usługi i materiały nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie: „ ...” jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.