IBPP2/443-953/14/WN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu
IBPP2/443-953/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. powiat
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014r. (data wpływu 29 września 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu „...- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu „...

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt „...” (okres realizacji 01.10.2013 - 30.06.2015)

 1. Celem projektu jest zapewnienie na terenie Powiatu dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
 2. W ramach projektu zostaną poniesione następujące wydatki:
  • zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i usługą serwisową na potrzeby gospodarstw domowych,
  • zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą serwisową na potrzeby jednostek podległych oraz na potrzeby zarządzania projektem,
  • zakup i instalacja usługi dostarczania internetu dla użytkowników końcowych oraz jednostek podległych wraz z zapewnieniem sprzętu niezbędnego do połączenia z internetem,
  • usługi prac instalacyjnych,
  • szkolenia z obsługi komputera i internetu dla uczestników projektu,
  • ubezpieczenie zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania,
  • artykuły prasowe,
  • ulotki,
  • tabliczki promocyjno-informacyjne,
  • wynagrodzenia koordynatora i specjalisty ds. projektu,
 3. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 4. Efekty, czyli produkty i rezultaty projektu
 5. W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników z zakresu produktu:
 6. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu - 181, w tym:
 7. - 2 rodzinne domy dziecka,
  - 10 gospodarstw domowych z uzdolnioną młodzieżą,
  - 40 gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,
  • Liczba zakupionych zestawów komputerowych - 214,
  • Liczba przeprowadzonych szkoleń - 20,
  • Liczba jednostek sektora publicznego podległych Powiatowi, które otrzymały dofinansowanie dostępu do internetu - 3.W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
  • Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu - 350,
  • Liczba przeszkolonych osób - 181,
  • Liczba osób korzystających z usług on-line - 181,
  • Liczba jednostek sektora publicznego podległych Powiatowi, które uzyskały możliwość dostępu do internetu - 3, w tym 1 szkoła, która uzyskała możliwość dostępu do internetu.
 8. Sprzęt zakupiony w wyniku realizacji projektu (tj. laptopy i modemy internetowe) zostanie przekazany uczestnikom projektu (gospodarstwom domowym) na podstawie umów użyczenia. Sprzęt komputerowy będzie nadal stanowił własność Powiatu. Pozostały sprzęt komputerowy zostanie przekazany do jednostek organizacyjnych Powiatu.
 9. Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.
 10. Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do projektu „....” ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Powiat w odniesieniu do projektu „.....” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Powiat realizuje projektu pn. „.....” (okres realizacji 01.10.2013 - 30.06.2015). Celem projektu jest zapewnienie na terenie Powiatu dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W ramach projektu zostaną poniesione następujące wydatki:

 • zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i usługą serwisową na potrzeby gospodarstw domowych,
 • zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą serwisową na potrzeby jednostek podległych oraz na potrzeby zarządzania projektem,
 • zakup i instalacja usługi dostarczania internetu dla użytkowników końcowych oraz jednostek podległych wraz z zapewnieniem sprzętu niezbędnego do połączenia z internetem,
 • usługi prac instalacyjnych,
 • szkolenia z obsługi komputera i internetu dla uczestników projektu,
 • ubezpieczenie zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania,
 • artykuły prasowe,
 • ulotki,
 • tabliczki promocyjno-informacyjne,
 • wynagrodzenia koordynatora i specjalisty ds. projektu,

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Sprzęt zakupiony w wyniku realizacji projektu (tj. laptopy i modemy internetowe) zostanie przekazany uczestnikom projektu (gospodarstwom domowym) na podstawie umów użyczenia. Sprzęt komputerowy będzie nadal stanowił własność Powiatu. Pozostały sprzęt komputerowy zostanie przekazany do jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – dokonywane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości za prawidłowe.

Prawidłowość tego stanowiska wynika jednakże z przyczyn wskazanych powyżej, innych niż okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę w jego stanowisku.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Wskazać ponadto należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga, czy realizując zadania w zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca jest lub też nie jest podatkiem podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.