IBPP2/443-924/14/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 września 2014r. (data wpływu 19 września 2014r.), uzupełnionym pismem z 30 października 2014r. (data wpływu 5 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 30 października 2014r. (data wpływu 5 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 października 2014r. znak: IBPP2/443-924/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

...

Zgodnie z uchwałą nr ... Zarządu Województwa inwestycja pn. „ ...” została wybrana do dofinansowania w ramach Priorytetu V Środowisko. Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013.

W związku z tym zachodzi konieczność dostarczenia interpretacji organów podatkowych co do kwalifikacji bądź też niekwalifikowania podatku VAT, tj. odpowiedzi na pytanie, czy Beneficjent wykonuje czynności objęte projektem, co do których uprawdopodobnione jest odzyskanie podatku VAT, tzn. czy Gmina jako Beneficjent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, dotyczącego modernizacji/termomodernizacji szkoły.

Przedmiotem projektu były kompleksowe prace termomodernizacyjne połączone z modernizacją źródła ciepła w obiektach III Liceum Ogólnokształcącego, zorientowane na obniżenie zapotrzebowania na ciepło obiektu oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko.

Przyjęty do realizacji wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zakładał wykonanie następującego zakresu prac:

 • wykonanie izolacji termicznej ścian i dachów wraz z wykończeniem i niezbędnymi obróbkami,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji co.,
 • montaż instalacji wentylacji,
 • wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych,
 • montaż instalacji wentylacji hybrydowej,
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej,
 • prace towarzyszące dociepleniu (np. opaski, instalacja odgromowa, okucia, rynny itp.).

W myśl Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1, zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013 to IV kwartał 2014r.

Wnioskodawca będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach, którego uzyskano dofinansowanie, tj.: z Zarządem Województwa. W ramach przedmiotowego projektu:

 1. Faktury, dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu były wystawiane na gminę (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji),
 2. Faktura, dotycząca tablicy pamiątkowej będzie wystawiana na gminę (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich).

Dostęp do powstałych produktów jest powszechny i bezpłatny (jest to szkoła publiczna niepłatna). Miasto, jak i III Liceum Ogólnokształcące (zarządca budynku) nie prowadzą i nie planują w oparciu o produkty prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT.

Z pisma będącego uzupełnieniem wniosku wynika, że:

 1. Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją nie zamierzała wykorzystywać budynku, którego dotyczyła inwestycja dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ gmina przy realizacji tej inwestycji działa jako organ władzy publicznej, który nie jest uznawany za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.
 2. Gmina zamierzała od początku realizacji inwestycji przeznaczyć nabyte towary i usługi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 3. Wskazane we wniosku zadanie inwestycyjne realizowane było w latach 2010-2012 (rzeczowa realizacja projektu), natomiast w bieżącym roku zrealizowana zostanie jeszcze promocja projektu. Pierwszy wydatek związany z projektem został poniesiony 16 czerwca 2010 roku, natomiast ostatni (płatność za tablicę pamiątkową) planowany jest na dzień 28 listopada 2014 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako strona umowy o dofinansowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków projektu gdyż dostęp do produktów projektu jest bezpłatny. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO była realizowana w ramach zadań własnych gminy. Miasto jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa nie będzie wykonywał w projekcie żadnych usług podatkowych związanych z czynnościami opodatkowanymi. W ramach realizowanego projektu gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację ww. zadania.

Urząd Miasta jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy zgodnie z uchwałą nr ... Zarządu Województwa inwestycja pn. „ ...” została wybrana do dofinansowania w ramach Priorytetu V Środowisko. Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013.

Przedmiotem projektu były kompleksowe prace termomodernizacyjne połączone z modernizacją źródła ciepła w obiektach III Liceum Ogólnokształcącego, zorientowane na obniżenie zapotrzebowania na ciepło obiektu oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko.

Wnioskodawca będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach, którego uzyskano dofinansowanie, tj.: z Zarządem Województwa. W ramach przedmiotowego projektu:

 1. Faktury, dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu były wystawiane na gminę (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji),
 2. Faktura, dotycząca tablicy pamiątkowej będzie wystawiana na gminę (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich).

Dostęp do powstałych produktów jest powszechny i bezpłatny (jest to szkoła publiczna niepłatna). Miasto, jak i III Liceum Ogólnokształcące (zarządca budynku) nie prowadzą i nie planują w oparciu o produkty prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT.

Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją nie zamierzała wykorzystywać budynku, którego dotyczyła inwestycja dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ Gmina przy realizacji tej inwestycji działa jako organ władzy publicznej, który nie jest uznawany za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Gmina zamierzała od początku realizacji inwestycji przeznaczyć nabyte towary i usługi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazane we wniosku zadanie inwestycyjne realizowane było w latach 2010-2012 (rzeczowa realizacja projektu), natomiast w bieżącym roku zrealizowana zostanie jeszcze promocja projektu. Pierwszy wydatek związany z projektem został poniesiony 16 czerwca 2010 roku, natomiast ostatni (płatność za tablicę pamiątkową) planowany jest na dzień 28 listopada 2014r.

Na tym tle Gmina powzięła wątpliwość dotyczącą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. projektu.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane były do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją inwestycji pn. „ ...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że faktycznie nabyte na potrzeby projektu towary i usługi pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi realizowanymi przez Wnioskodawcę. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.