IBPP2/443-888/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwrotu podatku Vat w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „ ...”
IBPP2/443-888/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 września 2014r. (data wpływu 10 września 2014r.), uzupełnionym pismem z 27 listopada 2014r. (data wpływu 28 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku Vat w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „ ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku Vat w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „ ...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 listopada 2014r. (data wpływu 28 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-888/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gminno-Miejski Ludowy Klub Sportowy „P.” (Wnioskodawca) jest stowarzyszeniem dobrowolnym, którego celem jest prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej. Cele te Klub realizuje poprzez:

 • popularyzacje piłki nożnej i umożliwienie mieszkańcom i turystom udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji,
 • promocje zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • budowanie więzi między uczestnikami oraz mieszkańcami i turystami,
 • promocje bogactwa przyrodniczego, kulturowego i turystyczno-rekreacyjnego terenu Gminy P..

Wnioskodawca podpisał umowę przyznania pomocy nr ... w ramach działania „Małe Projekty”, objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 22 maja 2014r w K. pomiędzy Samorządem Województwa X a Gminno-Miejskim Ludowym Klubem Sportowym "P.".

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych mieszkańców i turystów Gminy P. jak i mieszkańców i turystów z terenu LGD, w tym promocja zdrowego stylu życia.

W tym celu konieczne jest poniesienie kosztów dot. zakupu materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji pomieszczenia szatni, zakup wyposażenia obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne oraz sprzętu sportowego a także promocja projektu.

W ramach tego projektu poniesiono już część kosztów, natomiast całkowita kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 17 344,90 zł (Vat 23%).

Projekt jest w trakcie realizacji. Nie będzie generował żadnych dochodów, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Usługi nabyte w ww. projekcie nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja indywidualna stanowić będzie niezbędny załącznik do wniosku o płatność.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat i nie składa deklaracji Vat-7.

Dokumenty księgowe są wystawiane na Stowarzyszenie w związku z realizacją ww. zadania.

Natomiast w piśmie z 27 października 2014r. Wnioskodawca przesłał uwierzytelnioną kserokopię wniosku i przedstawił uzupełnienie w zakresie stanu faktycznego, w następujący sposób:

Projekt, którego dotyczy zapytanie nosi tytuł „ ...”.

Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Użyte w opisie sprawy określenie „Stowarzyszenie” określa formę prawną Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do otrzymania zwrotu podatku Vat w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do otrzymania zwrotu podatku Vat z tytułu realizacji wydatków w ramach realizowania Małego Projektu pt. „ ...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podmiot Vat.

Zasadą jest, iż prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W opisywanym przypadku zasada ta nie ma zastosowania. Dlatego w ocenie Wnioskodawcy podatek Vat jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, gdyż nie ma możliwości jego odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność

producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat i nie składa deklaracji Vat-7.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem dobrowolnym, którego celem jest prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej. Cele te Klub realizuje poprzez:

 • popularyzacje piłki nożnej i umożliwienie mieszkańcom i turystom udziału

w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji,

 • promocje zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • budowanie więzi między uczestnikami oraz mieszkańcami i turystami,
 • promocje bogactwa przyrodniczego, kulturowego i turystyczno-rekreacyjnego terenu Gminy P..

Wnioskodawca realizuje projekt pt. „ ... ”.

Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Poniesione koszty dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji pomieszczenia szatni, zakupu wyposażenia obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne

i turystyczne oraz sprzętu sportowego a także promocji projektu.

Ww. projekt nie będzie generował żadnych dochodów, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Usługi nabyte w ww. projekcie nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach projektu pt. „ ...” nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizacji projektu. pt. „ ...”.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa prawo do obniżenia podatku należnego

o kwotę podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

Wnioskodawca nie ma również możliwości otrzymania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których w zawartych tam regulacjach.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma on prawa do otrzymania zwrotu podatku Vat z tytułu realizacji wydatków w ramach realizowania Małego Projektu

pt. „ ...”, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-888/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.