IBPP2/443-881/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/443-881/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. promocja
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 września 2014 r. (data wpływu do tut. organu 9 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” (pytanie drugie w kolejności) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „ ...” (pytanie drugie w kolejności).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 listopada 2014r. znak: IBPP2/443-881/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają, warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - PROW na lata 2007-2013.

Projekt pod nazwą „Utworzenie miejsc postojowych oraz boiska ...”. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych starego utwardzonego podłoża betonowego o pow. 303,4 m2. Następnie w to miejsce wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o pow. 316 m2 oraz chodnika o pow. 139,8 m2. W ciąg pieszo-jezdny będą wkomponowane miejsca postojowe na 4 stanowiska dla samochodów osobowych. Dzieci, młodzież i dorośli, którzy przyjeżdżają do wybudowanej nieopodal świetlicy będą korzystać z wybudowanej infrastruktury. W części północno-zachodniej działki planuje się usytuowanie boiska do streeballa. W tym miejscu jest obecnie stare ziemne boisko do piłki nożnej z jedną zniszczoną bramką. Boisko o wym. 10x10 metrów plus strefy bezpieczeństwa o szer. l m dadzą boisko o pow. 121 m2. Boisko będzie wykonane z kostki brukowej, bezfazowej o grubości 6 cm. Będzie ono służyć dzieciom i młodzieży, którzy aktywnie będą spędzać swój wolny czas. Ponadto zaplanowano odnowienie bramy, furtki wejściowej i ogrodzenia boiska. Planowana do realizacji inwestycja będzie udostępniona nieodpłatnie, teren będzie ogrodzony ale ogólnodostępny. Cel operacji to poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej, utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej oraz miejsc postojowych w miejscowości S..

W piśmie uzupełniającym z 20 listopada 2014r. Wnioskodawca uzupełnił wniosku w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego.
 1. Wszystkie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 2. Otrzymane efekty z realizacji projektu również nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat, teren ten będzie udostępniany nieodpłatnie.
 3. Wnioskodawca realizowało projekt pod nazwą „Utworzenie miejsc postojowych oraz boiska ...” w ramach celów statutowych zgodnie z rozdziałem II punkt aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
 4. Faktury za zakup i usługi dokonywane w związku z realizowanym projektem będą udokumentowane fakturami VAT i jako nabywca będzie figurował wnioskodawca, czyli Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w S..
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (drugie w kolejności pytanie):

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a więc nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z opisaną powyżej sytuacją, czyli podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

Faktury za zakupy i usługi dokonywane w związku z realizowanym projektem będą udokumentowane fakturami VAT i jako nabywca będzie figurował wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów

i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca realizował projekt pod nazwą „Utworzenie miejsc postojowych oraz boiska ...” w ramach celów statutowych zgodnie z rozdziałem II punkt aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego. Wszystkie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Otrzymane efekty z realizacji projektu również nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat, teren ten będzie udostępniany nieodpłatnie. Faktury za zakup i usługi dokonywane w związku z realizowanym projektem będą udokumentowane fakturami VAT i jako nabywca będzie figurował wnioskodawca, czyli Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w S.. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych starego utwardzonego podłoża betonowego o pow. 303,4 m2. Następnie w to miejsce wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o pow. 316 m2 oraz chodnika o pow. 139,8 m2. W ciąg pieszo-jezdny będą wkomponowane miejsca postojowe na 4 stanowiska dla samochodów osobowych. Dzieci, młodzież i dorośli, któryż przyjeżdżają do wybudowanej nieopodal świetlicy będą korzystać

z wybudowanej infrastruktury. W części północno- zachodniej działki planuje się usytuowanie boiska do streeballa. W tym miejscu jest obecnie stare ziemne boisko do piłki nożnej z jedną zniszczoną bramką. Boisko o wym. 10x10 metrów plus strefy bezpieczeństwa o szer. l m dadzą boisko o pow. 121 m2. Boisko będzie wykonane z kostki brukowej, bezfazowej o grubości 6 cm. Będzie ono służyć dzieciom i młodzieży, którzy aktywnie będą spędzać swój wolny czas. Ponadto zaplanowano odnowienie bramy, furtki wejściowej i ogrodzenia boiska. Planowana do realizacji inwestycja będzie udostępniona nieodpłatnie, teren będzie ogrodzony ale ogólnodostępny. Cel operacji to poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej, utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej oraz miejsc postojowych w miejscowości S..

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji

VAT–7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...”, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją

ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z opisaną powyżej sytuacją, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie drugiego w kolejności pytania Wnioskodawcy. W zakresie pierwszego w kolejności pytania wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy także zaznaczyć, że odpowiedzi na powyższe pytanie zawarte we wniosku udzielono na podstawie informacji, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.