IBPP2/443-848/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach PROW Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy
IBPP2/443-848/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach PROW Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach PROW Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 ze zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z 2007r.), Rozporządzenia R w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r. str. 1).

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie składała i nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obecnie wdraża Lokalną Strategię Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto LGD przygotowało i realizuje projekty współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Operacja pt. „...". Opracowanie dwóch modelowych projektów dotyczących ogrzewania budynków i oświetlenia ulicznego chroniących środowisko naturalne”, ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów L partnerskich (L, O) ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarki niskoemisyjnej efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych.

W ramach operacji planowana jest realizacja następujących działań:

 • dwudniowa konferencja na terenie L, inaugurująca operację, na której zaprezentowane zostały cele i założenia projektu;
 • zlecenie opracowania modelowego przykładu wdrożenia rozwiązań w zakresie wykorzystania O do oświetlenia i ogrzewania budynku użyteczności publicznej. Pierwsze tego typu opracowanie w kraju dostępne bezpłatnie;
 • trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli społeczności lokalnych połączone z wizytą studyjną na terenie L, na temat wykorzystania technologii energetycznych w rozwoju przedsiębiorczości;
 • dwudniowa konferencja podsumowująca projekt na terenie L, z udziałem przedstawicieli L partnerskich, J, przedsiębiorców planujących inwestycje w O oraz liderzy społeczności lokalnej. Na konferencji zostaną wręczone egzemplarze modelowych dokumentacji technicznych i przedstawiona analiza możliwości pozyskania środków finansowych na biznes związany z O w perspektywie 2014-2020.

W związku z realizacją tego zadania L ponosi koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń promocyjnych takich jak konferencje i warsztaty, ściśle związane z poprawą jakości życia mieszkańców. W ramach tego działania L prowadzi też działalność promocyjną oraz informacyjną. W wyniku realizacji projektu L nie osiąga żadnych przychodów. Działalność L związana z realizacją projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy pomimo, że Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT przysługuje jej odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach PROW Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej czynności polegające na wykorzystywaniu materiałów, usług dla celów zarobkowych. Źródłem przychodów Stowarzyszenia są składki członkowskie od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacje z programów Unii Europejskiej w ramach programu LEADER na lata 2007-2013. Leader do program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Członkami Stowarzyszenia są przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Podejmowana przez L działalność nie jest działalnością gospodarczą. W trakcie realizacji projektu L ponosi wydatki finansowe na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT. Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) - Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt l a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego można obniżyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełnione są określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. W przypadku Wnioskodawcy warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji operacji 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca Obecnie wdraża Lokalną Strategię Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto L przygotowało i realizuje projekty współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy". Operacja pt. "...". Opracowanie dwóch modelowych projektów dotyczących ogrzewania budynków i oświetlenia ulicznego chroniących środowisko naturalne”, ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów L partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarki niskoemisyjnej efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych.

W ramach operacji planowana jest realizacja następujących działań:

 • dwudniowa konferencja na terenie L, inaugurująca operację, na której zaprezentowane zostały cele i założenia projektu;
 • zlecenie opracowania modelowego przykładu wdrożenia rozwiązań w zakresie wykorzystania O do oświetlenia i ogrzewania budynku użyteczności publicznej. Pierwsze tego typu opracowanie w kraju dostępne bezpłatnie;
 • trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli społeczności lokalnych połączone z wizytą studyjną na terenie L, na temat wykorzystania technologii energetycznych w rozwoju przedsiębiorczości;
 • dwudniowa konferencja podsumowująca projekt na terenie L, z udziałem przedstawicieli L partnerskich, J, przedsiębiorców planujących inwestycje w O oraz liderzy społeczności lokalnej. Na konferencji zostaną wręczone egzemplarze modelowych dokumentacji technicznych i przedstawiona analiza możliwości pozyskania środków finansowych na biznes związany z O w perspektywie 2014-2020.

W związku z realizacją tego zadania L ponosi koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń promocyjnych takich jak konferencje i warsztaty, ściśle związane z poprawą jakości życia mieszkańców. W ramach tego działania L prowadzi też działalność promocyjną oraz informacyjną. W wyniku realizacji projektu L nie osiąga żadnych przychodów. Działalność L związana z realizacją projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem opisanym w przedstawionym stanie faktycznym.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1144b/14/KM | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-1056/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.