IBPP2/443-787/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „...”
IBPP2/443-787/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenia
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 kwietnia (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 7 listopada 2014 r. znak: ... (data wpływu 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 listopada 2014 r. znak: ... (data wpływu 10 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 października 2014 r. znak: IBPP2/443-787/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital (dalej również: Wnioskodawca) jako jednostka finansów publicznych samorządu terytorialnego zakończyła w 2013 roku zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) pn. „ ...”. W 2011 roku Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych, ale został umieszczony na liście rezerwowej. Teraz RPO dofinansuje Wnioskodawcy wykonane zadanie w części środków własnych przeznaczonych na wykonanie zadania. Termomodernizacją objęto dwa główne budynki szpitala, w których prowadzi się tylko działalność świadczenia usług zdrowotnych (VAT zwolniony). Od sierpnia br. w związku z przeniesieniem administracji do zaadaptowanego strychu szpitala - tam wykonywane będą usługi xera dokumentacji medycznej dla pacjentów i firm ubezpieczeniowych (przychód roczny około 300 zł brutto). Obecnie szpital nie odlicza podatku naliczonego. Inwestycja polegała na przebudowie elementów systemu ciepłowniczego, termomodernizacji budynków oraz budowie infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. kolektorów słonecznych wraz z niezbędnymi instalacjami służącymi do produkcji ciepłej wody użytkowej. Wartość inwestycji to 1.324.230 zł, w tym 322.131 złotych to wartość dotacji, która nie będzie refundowana ze środków RPO. Refundacja obejmie 85% wartości kosztów kwalifikowanych. W kosztach kwalifikowanych wliczono VAT. Szpital nie odliczał w inwestycji podatku naliczonego (nie miał możliwości jego odzyskania), gdyż świadczy jedynie usługi zwolnione, tj. usługi służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i ratowaniu życia w budynkach Szpitala. Jedyna działalność szpitala objęta podatkiem to wynajem pomieszczeń (firma sprzątająca, pogotowie, oraz wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej) w budynku administracyjnym szpitala. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikom VAT przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Termomodernizacja objęła budynki szpitala, przychodni - wykonywana była w budynkach szpitala - bez budynku administracyjnego. Szpital zobowiązany został do posiadania podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

Szpital jest zobowiązany do posiadania podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony.

W piśmie z listopada 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że:

Ad. 1.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa co miesięczne deklaracje VAT-7.

Ad. 2.

W fakturach VAT dokumentujących zakupy i usługi związane z realizacją projektu „ ...”, jako nabywca wskazany jest Szpital ... w O..

Ad. 3.

Realizacja projektu i związane z tym zakupy towarów i usług związana jest ze świadczeniem usług hospitalizacji, przychodni, RTG, laboratorium i izby przyjęć (główne zadania statutowe) w budynkach głównych objętych termomodernizacją i pozyskiwaniem ciepłej wody z solarów słonecznych. Wszystkie objęte są zwolnieniem w podatku VAT. Szpital jest jednostka małą, monoprofilową i nie wykonuje usług zdrowotnych innych, które objęte byłyby VAT-em. Trzeba jednak zaznaczyć, że Szpital jest jednostką wyznaczoną w najbliższym czasie (!) przez Woj. X do przekształcenia w spółkę ze 100% udziałem Woj. X. Od września br. do nowo przystosowanych pomieszczeń (strych) w/w budynków przeprowadzono administrację szpitala, gdzie wykonuje się objęte VAT-em odpłatnie xero dokumentacji medycznej pacjenta (roczny przychód około 300 złotych ). Planowany był wynajem niewielkich powierzchni szpitala dla automatu z napojami, czy ochraniaczami na obuwie, którego nie zrealizowano ze względu na zbyt niskie przychody. Budynek, w którym wynajmowane są pomieszczenia (pogotowie, firma sprzątająca) to trzeci wolno stojący budynek, który nie był objęty projektem.

Ad. 4.

Szpital nie jest w stanie wyodrębnić kwot podatku naliczonego dla czynności opodatkowanych. Obecnie szpital nie odlicza podatku naliczonego i odprowadza podatek VAT w całości od usług opodatkowanych (niewielki wynajem pomieszczeń, usługi xero). Gdyby liczono proporcjonalnie - proporcja nie przekroczyłaby 2% - za rok ubiegły proporcja 1,25%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość - do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania termomodernizacji budynku Szpitala...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie obniża i nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w budynkach szpitala świadcząc usługi medyczne zwolnione w szpitalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że co prawda Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, jednakże opis zdarzenia jednoznacznie wskazuje, iż dotyczy on zaistniałego stanu faktycznego, zatem tut. organ przyjął, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego zrealizowanej inwestycji (data zakończenia inwestycji 2013r.), w związku z powyższym interpretacja opiera się o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. czynnościami, które generują podatek należny.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Należy zauważyć, że w przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy), Do obrotu, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Przepis art. 90 ust. 10 ustawy o VAT stanowi natomiast, że w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  • nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Dokonując analizy cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy. Ponadto należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ust. 2 ustawy oraz następnych ustępach tego artykułu, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, realizował projekt pn. „ ... ”. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) zostało zakończone w roku 2013. W fakturach VAT dokumentujących zakupy i usługi związane z realizacją ww. projektu, jako nabywca wskazany jest Szpital w O.. Realizacja projektu i związane z tym zakupy towarów i usług związana jest ze świadczeniem usług hospitalizacji, przychodni, RTG, laboratorium i izby przyjęć (główne zadania statutowe) w budynkach głównych objętych termomodernizacją i pozyskiwaniem ciepłej wody z solarów słonecznych. Wszystkie objęte są zwolnieniem w podatku VAT. Szpital jest jednostka małą, monoprofilową i nie wykonuje usług zdrowotnych innych, które objęte byłyby VAT-em. Od września br. do nowo przystosowanych pomieszczeń (strych) w/w budynków przeprowadzono administrację szpitala, gdzie wykonuje się objęte VAT-em odpłatnie ksero dokumentacji medycznej pacjenta (roczny przychód około 300 złotych). Budynek, w którym wynajmowane są pomieszczenia (pogotowie, firma sprzątająca) to trzeci wolno stojący budynek, który nie był objęty projektem.

Szpital nie jest w stanie wyodrębnić kwot podatku naliczonego dla czynności opodatkowanych. Obecnie szpital nie odlicza podatku naliczonego i odprowadza podatek VAT w całości od usług opodatkowanych (niewielki wynajem pomieszczeń, usługi ksero). Gdyby liczono proporcjonalnie - proporcja nie przekroczyłaby 2% - za rok ubiegły proporcja 1,25%.

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca w związku z realizacją opisanego zadania inwestycyjnego otrzymał dotację. Otrzymana dotacja była związana wprost z realizowaną inwestycją termomodernizacji dwóch budynków szpitala, a zatem nie była związana ze świadczeniem usług przez Wnioskodawcę i nie stanowiła dofinansowania tych usług.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia istotnym jest, że do zakończenia inwestycji w 2013 r. w budynkach objętych termomodernizacją nie były świadczone usługi podlegające opodatkowaniu, tj. usługi ksero dokumentacji medycznej. Pozostałe usługi opodatkowane są świadczone w budynku, który nie był objęty projektem. A zatem, zakończona w 2013 r. inwestycja związana z projektem nie pozostawała w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, lecz służyła czynnościom zwolnionym. Przeprowadzone zmiany w wykorzystaniu strychu w modernizowanych budynkach po zakończeniu inwestycji dotyczyły przeprowadzenia administracji szpitala, gdzie świadczone są usługi ksero dokumentacji, pozostają bez wpływu na prawo do odliczenia od wydatków związanych z inwestycją termomodernizacji, gdyż jak wyjaśnił Wnioskodawca współczynnik proporcji za 2013 r. nie przekroczył 2%. Zatem, w świetle art. 90 ust. 10 ustawy Wnioskodawca ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. W konsekwencji należy przyjąć, że wykonana inwestycja w ramach projektu, pn. „ ...” pozostaje w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku, co skutkuje brakiem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją zadania termomodernizacji w ramach wskazanego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zaistniałego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-787/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.