IBPP2/443-718/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Czy X realizując projekt pn. ... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu?
IBPP2/443-718/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014r. (data wpływu 24 lipca 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

 1. X jest stowarzyszeniem, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.
 2. Stowarzyszenie realizuje na podstawie umowy projekt pn. ..., w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 3. W ramach projektu zostało wybudowanych 5 altan rekreacyjnych zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym w zatwierdzonym wniosku o przyznanie pomocy, łącznie z zawartym podatkiem VAT (VAT naliczony).
 4. W wyniku realizacji operacji wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi.
 5. W ramach projektu wnioskodawca otrzyma refundację 80,0% kosztów realizacji operacji uznanych za kwalifikowalne łącznie z zawartym podatkiem VAT naliczonym.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X realizując projekt pn. ... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt pn. ..., nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast ww. przepis w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie realizuje na podstawie umowy projekt pn. ..., w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach projektu zostało wybudowanych 5 altan rekreacyjnych zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym w zatwierdzonym wniosku o przyznanie pomocy, łącznie z zawartym podatkiem VAT (VAT naliczony).

W wyniku realizacji operacji wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi.

W ramach projektu wnioskodawca otrzyma refundację 80,0% kosztów realizacji operacji uznanych za kwalifikowalne łącznie z zawartym podatkiem VAT naliczonym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszeniu zatem nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z powołanej ustawy, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Końcowo należy wskazać, że pojęcie „kwalifikowalności” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.