IBPP2/443-1294/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – „...” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 lutego 2015 r. znak: ... (data wpływu 18 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – „...” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 11 lutego 2015 r. znak: ... (data wpływu 18 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – „...” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 14.02.2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „...” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura Okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura Okołoturystyczna - Podmioty Publiczne.

Wniosek beneficjenta (dalej: Wnioskodawcy) przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W dniu 24 listopada 2014 r. Zarząd Województwa X., w związku z pojawieniem się oszczędności programowych, podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania. Projekt został zrealizowany w 2012 roku. Przedmiotem projektu było przedsięwzięcie „...” obejmujące budowę infrastruktury aktywnych form turystyki, uzupełniającej ofertę istniejących, flagowych atrakcji turystycznych miasta. Strefa jest kolejnym atrakcyjnym przystankiem w ramach istniejącej już infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta B., to jest m.in.:

 • trasy rowerowej biegnącej przez 4 gminy z bezpośrednim zjazdem na strefę aktywności rodzinnej – D.,
 • 3 stref aktywności rodzinnej z urządzeniami o skali regionalnej (największe w regionie linarium),
 • skateparku (kompleks o powierzchni 3,5 tys. m2, z czego sam skatepark składający się z 14 instalacji (urządzeń) zajmuje 900 m2 i znajduje się w odległości ok. 70 m od strefy aktywności rodzinnej – ...),
 • lodowiska (ok. 70 m od strefy aktywności rodzinnej - X.),
 • zespół kortów tenisowych,
 • nowoczesnej krytej pływalni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • nowoczesnej bazy hotelowej,
 • kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem oraz boisko do koszykówki.

Całość projektu, chociaż kompleksowa i zamknięta jako osobny projekt, jest zarazem infrastrukturą towarzyszącą dla trasy rowerowej, zamku, a także dla innych wymienionych wyżej obiektów, położonych koncentrycznie wokół pętli drogowo-tramwajowej w B. Mogą z niej skorzystać turyści każdej grupy wiekowej - dzieci, młodzież, dorośli i ludzie starsi.

Strefa aktywności rodzinnej – D. to pierwszy z czterech powstałych na obszarze Miasta B. nowoczesnych obiektów aktywnej turystyki z urządzeniami fitness i zabawowymi niektórymi na skalę całego regionu. Powstała strefa zabaw oraz strefa fitness zlokalizowana jest na terenie parku. Uruchomienie tego obiektu wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą powstałą w tym czasie, tj. trasy nordic walking, skateparku/lodowiska położonego w odległości ok. 70 m od obiektów strefy aktywności rodzinnej - Dolna S. znacznie wzbogaciło i uatrakcyjniło ofertę umożliwiającą czynne uprawianie sportu przez turystów w różnym wieku i kondycji fizycznej.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: wykopy i roboty ziemne, wykonanie instalacji podziemnych, montaż urządzeń placu zabaw, montaż urządzeń fitness, montaż/ budowa małej architektury, montaż latarni oświetleniowych, montaż elementów monitoringu przygotowanie podbudowy i realizacja nawierzchni syntetycznych, nawierzchni z kostki i utworzenie pola żwirowego, ogrodzenie i furtki, nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie nawierzchni trawnikowej, montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu wi-fi.

Wytworzone w ramach projektu produkty nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością. Strefa aktywności rodzinnej jest nieodpłatnie udostępniana wszystkim mieszkańcom B. oraz turystom.

Wnioskodawca tj. Miasto B. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7.

W ramach realizacji projektu na fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi figurował Wnioskodawca.

W piśmie z 11 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w opisie stanu faktycznego (pkt G, pkt 68) w następującym zakresie: Zakupy związane z realizacją projektu „...” nie były i nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – „...” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Strefa aktywności rodzinnej będzie stanowiła infrastrukturę ogólnodostępną i korzystanie z niej będzie nieodpłatne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że z uwagi na przedstawiony opis sprawy, a w szczególności fakt, iż zapytanie Wnioskodawcy odnosi się do projektu, który został zrealizowany w 2012 roku, w niniejszej interpretacji zastosowanie znajduje stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, a zatem stan prawny obowiązujący w okresie realizacji projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten (tj. art. 88 ustawy) określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości, ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie m.in.:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • kultury, w tym kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. W dniu 14 lutego 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „...” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura Okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura Okołoturystyczna - Podmioty Publiczne. W dniu 24 listopada 2014 r. Zarząd Województwa X. podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania. Projekt został zrealizowany w 2012 roku. Przedmiotem projektu było przedsięwzięcie „...” obejmujące budowę infrastruktury aktywnych form turystyki, uzupełniającej ofertę istniejących, flagowych atrakcji turystycznych miasta.

Strefa jest kolejnym atrakcyjnym przystankiem w ramach istniejącej już infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta B., to jest m.in.:

 • trasy rowerowej biegnącej przez 4 gminy o z bezpośrednim zjazdem na strefę aktywności rodzinnej – D.,
 • 3 stref aktywności rodzinnej z urządzeniami o skali regionalnej (największe w regionie linarium),
 • skateparku (kompleks o powierzchni 3,5 tys. m2, z czego sam skatepark składający się z 14 instalacji (urządzeń) zajmuje 900 m2 i znajduje się w odległości ok. 70 m od strefy aktywności rodzinnej – D.),
 • lodowiska (ok. 70 m od strefy aktywności rodzinnej – D.),
 • zespołu kortów tenisowych,
 • nowoczesnej krytej pływalni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • nowoczesnej bazy hotelowej,
 • kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem oraz boisko do koszykówki.

Całość projektu, chociaż kompleksowa i zamknięta jako osobny projekt, jest zarazem infrastrukturą towarzyszącą dla trasy rowerowej, zamku, a także dla innych wymienionych wyżej obiektów, położonych koncentrycznie wokół pętli drogowo-tramwajowej w B.. Mogą z niej skorzystać turyści każdej grupy wiekowej - dzieci, młodzież, dorośli i ludzie starsi.

Strefa aktywności rodzinnej – D. to pierwszy z czterech powstałych na obszarze Miasta B. nowoczesnych obiektów aktywnej turystyki z urządzeniami fitness i zabawowymi niektórymi na skalę całego regionu. Powstała strefa zabaw oraz strefa fitness zlokalizowana jest na terenie parku D.. Uruchomienie tego obiektu wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą powstałą w tym czasie, tj. trasy nordic walking, skateparku/lodowiska położonego w odległości ok. 70 m od obiektów strefy aktywności rodzinnej - Dolna S. znacznie wzbogaciło i uatrakcyjniło ofertę umożliwiającą czynne uprawianie sportu przez turystów w różnym wieku i kondycji fizycznej.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: wykopy i roboty ziemne, wykonanie instalacji podziemnych, montaż urządzeń placu zabaw, montaż urządzeń fitness, montaż/ budowa małej architektury, montaż latarni oświetleniowych, montaż elementów monitoringu przygotowanie podbudowy i realizacja nawierzchni syntetycznych, nawierzchni z kostki i utworzenie pola żwirowego, ogrodzenie i furtki, nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie nawierzchni trawnikowej, montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu wi-fi. Wytworzone w ramach projektu produkty nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością. Strefa aktywności rodzinnej jest nieodpłatnie udostępniana wszystkim mieszkańcom B. oraz turystom.

Zakupy związane z realizacją projektu „...” nie były i nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – „...” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Jak wskazano powyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą związane w żaden sposób z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie, Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wytworzone w ramach projektu produkty nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością. Strefa aktywności rodzinnej jest nieodpłatnie udostępniana wszystkim mieszkańcom B. oraz turystom.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu „...” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie mu przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, że wytworzone w ramach projektu produkty nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.