IBPP2/443-1271/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
IBPP2/443-1271/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. dofinansowanie
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2014r. (data wpływu 19 grudnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

P.Lokalna Grupa Działania (Wnioskodawca, Stowarzyszenie lub LGD) jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja jako podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach OSI IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr ... zawartej pomiędzy Samorządem Województwa X..

Powołując się na ww. umowę Stowarzyszenie zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju celów ogólnych:

 1. Ochrona i udostępnianie unikalnych walorów P.,
 2. Poprawa pozycji konkurencyjnej P..

Środki finansowe pozyskiwane w ramach PROW wydatkowane są na:

a.Działanie 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i Rozwój Wsi
 • Małe projekty

b.Działanie 421: Wdrażanie projektów współpracy

c.Działanie 431: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Działalność Stowarzyszenia w tym zakresie jest nieodpłatna.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektów współpracy w ramach OSI IV PROW nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Czy wobec powyższego podatek VAT może być uznawany za koszt kwalifikowalny...

Głównym celem realizowanego obecnie projektu pt. „...” jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszaru na temat ochrony środowiska poprzez publikację i organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych,

 • propagowanie pośród mieszkańców walorów odnawialnych źródeł energii poprzez publikację i organizację wydarzeń promocyjnych oraz edukacyjnych,
 • podniesienie świadomości mieszkańców obszaru w zakresie ochrony środowiska w trakcie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz poprzez wydanie ulotki,
 • podniesienie świadomości lokalnych liderów wiejskich w zakresie odnawialnych źródeł energii w trakcie wyjazdu studyjnego.

W związku z realizacją projektu zostały nabyte następujące towary i usługi: namiot, tuba nagłaśniająca, opracowanie i druk zaproszeń, ulotek, gadżety promocyjne, stanowisko promocyjne, prowadzone były spotkania z mieszkańcami, młodzieżą, wyjazd studyjny, delegacje. Wszystkie towary i usługi były rozdawane nieodpłatnie, nie pobierano opłat od uczestników.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu współpracy „...” nie były i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr ... zawartej pomiędzy Samorządem Województwa X.. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Głównym celem realizowanego obecnie projektu pt. „...” jest:

 • promowanie odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszaru na temat ochrony środowiska poprzez publikację i organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych,
 • propagowanie pośród mieszkańców walorów odnawialnych źródeł energii poprzez publikację i organizację wydarzeń promocyjnych oraz edukacyjnych,
 • podniesienie świadomości mieszkańców obszaru w zakresie ochrony środowiska w trakcie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz poprzez wydanie ulotki,
 • podniesienie świadomości lokalnych liderów wiejskich w zakresie odnawialnych źródeł energii w trakcie wyjazdu studyjnego.

W związku z realizacją projektu zostały nabyte następujące towary i usługi: namiot, tuba nagłaśniająca, opracowanie i druk zaproszeń, ulotek, gadżety promocyjne, stanowisko promocyjne, prowadzone były spotkania z mieszkańcami, młodzieżą, wyjazd studyjny, delegacje. Wszystkie towary i usługi były rozdawane nieodpłatnie, nie pobierano opłat od uczestników. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu współpracy „...” nie były i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „...”, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione na realizację ww. projektu pt. „...” realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy podatek VAT może być uznawany za koszt kwalifikowalny, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione na realizację ww. projektu pt. „...”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.