IBPP2/443-1251/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „ ...”
IBPP2/443-1251/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca realizuje projekt pt.: „ ...”. W ramach projektu zostanie stworzona i wyposażona pracownia pszczelarska, nawiązująca do lokalnych tradycji pszczelarskich obecnych na terenie LGD .... . W ramach operacji zostanie wyremontowana i wyposażona pracownia: pracownia miodu, pracownia wosku i magazyn miodu. Pomieszczenia zostaną pokryte płytkami i pomalowane oraz wyposażone w stoliki i krzesła do prac warsztatowych, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, urządzenie ssąco-tłoczące, ul podglądowy (oszklony), kapelusze ochronne. Powstała pracownia będzie otwarta dla grup turystów odwiedzających ... lub przejeżdżających przez ten teren, szkół i przedszkoli, grup zorganizowanych w tym seniorów. Pracownia będzie prezentować pracę pszczelarza od pracy w pasiece, po zbiór i konfekcjonowanie miodu. Dla właściwej prezentacji goście pracowni będą mogli skorzystać z pogadanek, odwiedzić w stroju ochronnym pasiekę, poznać tradycyjne metody przygotowywania miodu oraz innych produktów pszczelarskich oraz współczesne metody przygotowywania miodu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Po uruchomieniu pracowni zostanie zorganizowane spotkanie piknikowe połączone ze zwiedzaniem pracowni, promocją i degustacją miodów, prezentacją pszczelarzy działających na terenie 6 gmin wchodzących w skład LGD (dni otwarte w pasiece). W celu promocji pracowni pszczelarskiej zostanie przygotowana strona internetowa, prezentująca ofertę pracowni oraz informująca w wszechstronny sposób o pszczelarstwie, produktach pszczelich i ich właściwościach leczniczych. Uzupełnieniem strony internetowej będzie kolorowy folder, w którym znajdzie się oferta pracowni oraz ciekawostki związane z pracą pszczelarza i produktami pszczelarskimi.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju „...”, poprzez zorganizowanie pracowni pszczelarskiej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu LGD ... oraz pikniku pszczelarskiego.

Powstała pracownia skierowana jest do dzieci i młodzieży. Do tej pory zainteresowanie tą formą aktywności przedstawiają osoby zawodowo lub hobbystycznie zajmujące się pszczelarstwem lub osoby starsze. Korzystanie z pracowni ma charakter nieodpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca realizuje projekt pt.: „ ...”. W ramach projektu zostanie stworzona i wyposażona pracownia pszczelarska, nawiązująca do lokalnych tradycji pszczelarskich obecnych na terenie LGD .... W ramach operacji zostanie wyremontowana i wyposażona pracownia: pracownia miodu, pracownia wosku i magazyn miodu. Pomieszczenia zostaną pokryte płytkami i pomalowane oraz wyposażone w stoliki i krzesła do prac warsztatowych, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, urządzenie ssąco-tłoczące, ul podglądowy (oszklony), kapelusze ochronne. Powstała pracownia będzie otwarta dla grup turystów odwiedzających ... lub przejeżdżających przez ten teren, szkół i przedszkoli, grup zorganizowanych w tym seniorów. Pracownia będzie prezentować pracę pszczelarza od pracy w pasiece, po zbiór i konfekcjonowanie miodu. Dla właściwej prezentacji goście pracowni będą mogli skorzystać z pogadanek, odwiedzić w stroju ochronnym pasiekę, poznać tradycyjne metody przygotowywania miodu oraz innych produktów pszczelarskich oraz współczesne metody przygotowywania miodu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Po uruchomieniu pracowni zostanie zorganizowane spotkanie piknikowe połączone ze zwiedzaniem pracowni, promocją i degustacją miodów, prezentacją pszczelarzy działających na terenie 6 gmin wchodzących w skład LGD (dni otwarte w pasiece). W celu promocji pracowni pszczelarskiej zostanie przygotowana strona internetowa, prezentująca ofertę pracowni oraz informująca w wszechstronny sposób o pszczelarstwie, produktach pszczelich i ich właściwościach leczniczych. Uzupełnieniem strony internetowej będzie kolorowy folder, w którym znajdzie się oferta pracowni oraz ciekawostki związane z pracą pszczelarza i produktami pszczelarskimi. Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju „...”, poprzez zorganizowanie pracowni pszczelarskiej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu LGD ... oraz pikniku pszczelarskiego. Powstała pracownia skierowana jest do dzieci i młodzieży. Do tej pory zainteresowanie tą formą aktywności przedstawiają osoby zawodowo lub hobbystycznie zajmujące się pszczelarstwem lub osoby starsze. Korzystanie z pracowni ma charakter nieodpłatny.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „ ...”. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-1067/14/UH | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-1194/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.