IBPP2/443-1233/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „X”
IBPP2/443-1233/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014r. (data wpływu 8 grudnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „X” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „X”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Fundacja Lokalna Grupa Działania „S.” (Wnioskodawca lub Fundacja) jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Fundacja działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja jako podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach OSI IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca poza działalnością statutową realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr ... zawartej pomiędzy Samorządem Województwa X z siedzibą w K. a Fundacją.

Powołując się na ww. umowę Fundacja zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju celów ogólnych:

 1. Podniesienie jakości życia na obszarze „S.”.
 2. Integracja obszaru „S.” i zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój swoich miejscowości.
 3. Rozwinięcie funkcji turystycznych „S.” i wypromowanie go na terenie regionu i kraju.

Środki finansowe pozyskiwane w ramach PROW wydatkowane są na:

a.Działanie 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 • Odnowa i Rozwój Wsi”,
 • Małe projekty”,

b.Działanie 421: Wdrażanie projektów współpracy,

c.Działanie 431: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Działalność Fundacji w tym zakresie jest nieodpłatna.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

W celu realizacji zadań w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV Leader Lokalna Grupa Działania składa wniosek oraz podpisuje umowę na realizację każdego projektu oddzielnie. Zatem przedkładany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczy wyłącznie projektu pt. „X” o akronimie „L” na realizację którego Fundacja podpisała umowę 30 października 2014 r. Projekt był realizowany w okresie od lutego do października 2014 r., w tym czasie były dokonywane związane z projektem zakupy towarów i usług. Projekt „L.” polegał na stworzeniu produktu turystycznego w postaci Szlaku Rowerowego, wyróżniającego się własnym logo oraz ofertą turystyczną Lokalnych Grup Działania położonych w dolinie rzeki, w oparciu o zasoby przyrodniczo-kulturowe tego obszaru. Realizacja projektu miała na celu wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych do rozwoju funkcji turystycznej gmin położonych w dorzeczu ...

W związku z realizacją projektu zostały nabyte następujące towary i usługi: oznakowanie i wyposażenie szlaku rowerowego poprzez wykonanie i montaż wiat turystycznych, opracowanie i druk mapy turystycznej, przewodnika turystycznego oraz ulotki informacyjnej, które były rozdawane nieodpłatnie; wykonanie gadżetów promocyjnych w postaci czapki z nadrukiem oraz koszty ogólne obsługi projektu (wyjazdy związane z realizacją projektu, wynagrodzenie współkoordynatorów). Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu współpracy pt. „X” nie były i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca. Czy wobec powyższego podatek VAT może być uznawany za koszt kwalifikowalny...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt.: „X” realizowanego z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt.: „X” realizowanemu z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 w ust. 1 stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W okresie od lutego do października 2014 r. realizowany był projekt pt. „X” o akronimie „L.”. W tym czasie były dokonywane związane z projektem zakupy towarów i usług. Projekt „L.” polegał na stworzeniu produktu turystycznego w postaci Szlaku Rowerowego, wyróżniającego się własnym logo oraz ofertą turystyczną Lokalnych Grup Działania położonych w dolinie rzeki, w oparciu o zasoby przyrodniczo-kulturowe tego obszaru. Realizacja projektu miała na celu wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych do rozwoju funkcji turystycznej gmin położonych w dorzeczu ... . W związku z realizacją projektu zostały nabyte następujące towary i usługi: oznakowanie i wyposażenie szlaku rowerowego poprzez wykonanie i montaż wiat turystycznych, opracowanie i druk mapy turystycznej, przewodnika turystycznego oraz ulotki informacyjnej, które były rozdawane nieodpłatnie; wykonanie gadżetów promocyjnych w postaci czapki z nadrukiem oraz koszty ogólne obsługi projektu (wyjazdy związane z realizacją projektu, wynagrodzenie współkoordynatorów). Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu współpracy pt. „X” nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „X”, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione na realizację ww. projektu pt.: „X” realizowanego z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy podatek VAT może być uznawany za koszt kwalifikowalny, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie wniósł zapytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie. Informacja ta została przyjęta przez tut. Organ jako element przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego i nie podlegała ocenie. Ponadto, tut. organ pragnie zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.