IBPP2/443-1226/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związku z realizacją projektu pt. „ ...”
IBPP2/443-1226/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. brak prawa do odliczenia
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.),o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związku z realizacją projektu pt. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związku z realizacją projektu pt. „ ...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 26 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1226/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 28 stycznia 2015 r.):

Ochotnicza Straż Pożarna w Z. (dalej: Wnioskodawca) złożyła w 2014 r. wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: ... .

W dniu 21 listopada 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa M.. Tytuł realizowanego projektu współfinansowanego z osi IV LEADER PROW to „ ...”.

W ramach realizacji projektu zagospodarowana będzie przestrzeń publiczna przy budynku OSP dla mieszkańców sołectwa i gminy M..

Zakres prac:

 • wykopy ław i stop fundamentowych,
 • ławy fundamentowe – żelbetowe,
 • izolacja przeciw-wilgociowa,
 • impregnacja drewna środkami grzybobójczymi,
 • pokrycie dachu blachą trapezową,
 • wykonanie obróbek blacharskich,
 • wykonanie barierek i schodów.

W piśmie z 28 stycznia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w następujący sposób:

 • Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7... odp.: nie jest.
 • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT... Odp. nie prowadzi.
 • Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1... Odp. Nie korzysta ze zwolnień, nie prowadzi działalności.
 • Jaki jest czas realizacji projektu pt. „ ...”... W jakim terminie Wnioskodawca zakupi towary i usługi dotyczące projektu... Odp. Termin 06 października 2014 r. – 31 marzec 2015 r., w tym terminie zostanie wykonana usługa i zakupy.
 • Czy zakupy dokonywane w związku z wykonywanym projektem będą udokumentowane fakturami VAT... odpowiedź: zakupy na realizację projektu będą udokumentowane fakturami VAT.
 • Czy na wystawionych fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem jako nabywca będzie figurował Wnioskodawca... odpowiedź: Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług.
 • Czy towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT... odpowiedź: nie będą wykorzystywane.
 • Czy efekty projektu nie są/nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT... odpowiedź: nie będą wykorzystywane.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu pt. „ ...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca w związku z realizacją projektu pt. „ ...” współfinansowanego z Osi IV LEADER PROW nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca 21 listopada 2014 r. złożył wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa M. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: ... . Tytuł realizowanego projektu współfinansowanego z Osi IV LEADER PROW to „ ...”. W ramach realizacji projektu zagospodarowana będzie przestrzeń publiczna przy budynku OSP dla mieszkańców sołectwa i gminy M.. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzysta ze zwolnień. Termin realizacji projektu pt. „ ...” 06 października 2014 r. – 31 marzec 2015 r., w tym terminie zostanie wykonana usługa i zakupy. Zakupy na realizację projektu będą udokumentowane fakturami VAT. Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez niego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „ ...” Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu pt. „ ...”. współfinansowanego z Osi IV LEADER PROW.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności w przypadku wykorzystania efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.