IBPP2/443-1225/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w związku z realizacją projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013
IBPP2/443-1225/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 lutego 2015 r. znak: (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w związku z realizacją projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z 4 lutego 2015 r. znak: (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług w związku z realizacją projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 4 lutego 2015 r.):

Szpital (dalej również: Wnioskodawca lub Szpital) jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym z dniem 11 lipca 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654). Organem założycielskim jest Wojewoda, w imieniu którego działa Zarząd Województwa X..

Obszarem działania Szpitala jest Województwo X. i inny obszar na podstawie odrębnych przepisów lub umów. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z 2008 r. późn. zm.). Szpital świadczy usługi na podstawie podpisanych umów z NFZ.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Jednocześnie Szpital wykonuje działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń. Ponadto Szpital refakturuje „wydzierżawiającym” koszty mediów (energia, wodę). Z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby świadczonych usług medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług Szpital nie odlicza naliczonego podatku VAT, natomiast uiszcza podatek od działalności pozostałej obniżając go o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

W latach 2013-2015 Szpital realizuje projekt inwestycyjny pn. „...” celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych” w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO W na lata 2007-2013. Projekt swym zakresem obejmuje zakup sprzętu komputerowego, zakup serwerów, urządzeń peryferyjnych oraz pełną informatyzację dokumentacji medycznej i kosztów leczenia we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala, wprowadzenie e-usług, pełną integrację oprogramowania z systemami NFZ oraz SIM. Wykonany projekt, po jego zakończeniu, będzie wykorzystany jedynie na potrzeby prowadzonej działalności medycznej, zwolnionej od podatku od towarów i usług zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy w związku z realizacją ww. projektu występuje prawna możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług.

W piśmie z 4 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w następujący sposób:

Poz. 68.

Wszystkie zakupy sprzętu i usług, które związane są z realizacją w/w projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Efekty projektu tylko i wyłącznie wykorzystywane będą do czynności medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca doprecyzował pojęcie „odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT”.

Pod pojęciem „odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT” należy rozumieć możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z 4 lutego 2015 r.):

Czy w związku z realizacją projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2007-2013 Wnioskodawca ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionego sprzętu i wykonanych usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z 4 lutego 2015 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT, ponieważ nie występuje związek dokonanych zakupów z wykonywaniem usług opodatkowanych. Wnioskodawca będzie wykorzystywał system informatyczny na potrzeby prowadzonej działalności medycznej, tj. do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z nabytymi w trakcie realizacji projektu towarami i usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym z dniem 11 lipca 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Organem założycielskim jest Wojewoda, w imieniu którego działa Zarząd Województwa X. Obszarem działania Szpitala jest Województwo X. i inny obszar na podstawie odrębnych przepisów lub umów. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szpital świadczy usługi na podstawie podpisanych umów z NFZ. Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby świadczonych usług medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług Szpital nie odlicza naliczonego podatku VAT. W latach 2013-2015 Szpital realizuje projekt inwestycyjny pn. „...” w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO W na lata 2007-2013. Projekt swym zakresem obejmuje zakup sprzętu komputerowego, zakup serwerów, urządzeń peryferyjnych oraz pełną informatyzację dokumentacji medycznej i kosztów leczenia we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala, wprowadzenie e-usług, pełną integrację oprogramowania z systemami NFZ oraz SIM. Wykonany projekt, po jego zakończeniu, będzie wykorzystany jedynie na potrzeby prowadzonej działalności medycznej, zwolnionej od podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wszystkie zakupy sprzętu i usług, które związane są z realizacją w/w projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Efekty projektu tylko i wyłącznie wykorzystywane będą do czynności medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt zostaną wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. usług zwolnionych z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Należy więc stwierdzić, że nie została spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projekt pn. „...” celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych” nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie ochrony zdrowia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie oraz nie przedstawiono stanowiska. Przedstawione we wniosku twierdzenie Zainteresowanego, że efekty projektu tylko i wyłącznie wykorzystywane będą do czynności medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług, przyjęto jako element przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Niniejszą interpretacje wydano przy założeniu, że towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją opisanego wyżej projektu faktycznie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.