IBPP2/443-1194/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013
IBPP2/443-1194/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie (dalej: Wnioskodawca) prowadzi szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na terenie całego kraju. Stowarzyszenie działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego a prowadzone przez nie szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują na podstawie zezwolenia Jednostki Samorządu Terytorialnego w przypadku szkół publicznych i wpisu do ewidencji szkół prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego według miejsca funkcjonowania placówki w przypadku szkół i placówek niepublicznych. Działalność bieżącą szkół i placówek oświatowych Stowarzyszenie finansuje, zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, głównie z dotacji i subwencji otrzymywanych za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, właściwych dla siedziby szkoły czy placówki oświatowej. Stowarzyszenie pozyskuje także środki finansowe z Funduszy Europejskich w ramach różnych programów, tj. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację projektów. W roku w trakcie realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich w Stowarzyszeniu dokonywane są zakupy towarów i usług. Zakupione towary i usługi wykorzystywane są wyłącznie do realizacji projektów jako pomoce dydaktyczne i wyposażenie do realizacji projektów, materiały biurowe do administracyjnej obsługi projektu, materiały promocyjne do informacji społeczeństwa lokalnego w zakresie działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Z towarów tych i usług korzystają nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu w szkołach i placówkach oświatowych Stowarzyszenia a także mieszkańcy środowisk lokalnych z obszarów, na terenie, których prowadzone są szkoły Stowarzyszenia. W ramach realizacji projektów nie zachodzi proces zbywania towarów i usług. Realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia, mających na celu indywidualizację kształcenia, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans edukacyjnych w środowiskach wiejskich, integralny rozwój ucznia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie wychowawczej roli rodziny, upowszechnianie ochrony praw dziecka. Stowarzyszenie w wyniku realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich nie osiąga żadnych dochodów. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W grudniu 2014 Stowarzyszenie realizuje projekt Wdrażania lokalnych strategii rozwoju: „...”. Na realizację w/w projektu Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa W. pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013. Zakupiono urządzenia na wyposażenie mini parku linowego w P.: wieży ze zjeżdżalnią, sprężynowiec dla 4 dzieci oraz zjazd linowy i huśtawka „bocianie gniazdo”. Celem utworzenia mini-parku linowego jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, wsi P. i G., rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozwijanie turystyki i rekreacji lokalnej. Zakłada on utworzenie ogólnodostępnego, nowatorskiego placu zabaw łączącego elementy tradycyjne z nowoczesnymi, tak aby spełnić potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży z tego terenu. Korzystanie z urządzeń linowych w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz będzie stanowić atrakcyjną alternatywę spędzania czasu wolnego dla dzieci, które mają ograniczony dostęp do innych form rozrywki. Na terenie miejscowości P. i G. do tej pory nie utworzono żadnego podobnego miejsca, gdzie dzieci mogłyby poprzez ruch i zabawę mile spędzać czas. Bezpośrednim produktem operacji będzie wyposażenie mini-parku linowego w: zjazd linowy, huśtawkę linową „bocianie gniazdo”, niezadaszoną wieżę ze zjeżdżalnią pojedynczą z podestem do wejścia, zabawkę bujak przeznaczoną dla czwórki dzieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z tych urządzeń. Innowacyjny zjazd linowy to mobilne urządzenie do przygód na bezpiecznej wysokości. Składa się z dwóch stacji: początkowej i końcowej rozciągniętej pomiędzy nimi stalowej liny. Z wyżej umieszczonej stacji startowej można zjechać „na dół” na talerzykowatym siedzisku przesuwającym się po linie. Wymienione elementy ze względu na swoją budowę, kształt i przeznaczenie są wkomponowane w zielony krajobraz okolicy, Bezpośrednim rezultatem w/w projektu jest możliwość udostępniania mini-parku linowego ok. 300 osobom rocznie.

Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Stowarzyszenie.

Zakupione towary i usługi wykorzystane zostały wyłącznie do realizacji projektu. Z towarów tych i usług zakupionych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu. W ramach realizacji projektu nie zachodził proces zbywania towarów i usług.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją powyższego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Otrzymane efekty z realizacji projektu „...”, również nie będą opodatkowane podatkiem VAT. Nie będą pobierane opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwości odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Zakupione towary i usługi zostały wykorzystane do utworzenia parku zabaw - parku linowego, otwartego dla wszystkich mieszkańców okolicy. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.

Z towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy lokalni mieszkańcy. W ramach realizacji projektu nie zachodził proces zbywania towarów i usług. Wobec powyższego brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stąd Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku naliczonego. Ponadto, Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, co wyklucza możliwość dokonywania odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W 2014 r. Stowarzyszenie realizuje projekt Wdrażania lokalnych strategii rozwoju: „...”. Na realizację w/w projektu Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa W. pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013. Zakupiono urządzenia na wyposażenie mini parku linowego w P.: wieży ze zjeżdżalnią, sprężynowiec dla 4 dzieci oraz zjazd linowy i huśtawka „bocianie gniazdo”. Celem utworzenia mini-parku linowego jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, wsi P. i G., rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozwijanie turystyki i rekreacji lokalnej. Zakłada on utworzenie ogólnodostępnego, nowatorskiego placu zabaw łączącego elementy tradycyjne z nowoczesnymi, tak aby spełnić potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży z tego terenu. Korzystanie z urządzeń linowych w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz będzie stanowić atrakcyjną alternatywę spędzania czasu wolnego dla dzieci, które mają ograniczony dostęp do innych form rozrywki. Na terenie miejscowości P. i G. do tej pory nie utworzono żadnego podobnego miejsca, gdzie dzieci mogłyby poprzez ruch i zabawę mile spędzać czas. Bezpośrednim produktem operacji będzie wyposażenie mini-parku linowego w: zjazd linowy, huśtawkę linową „bocianie gniazdo”, niezadaszoną wieżę ze zjeżdżalnią pojedynczą z podestem do wejścia, zabawkę bujak przeznaczoną dla czwórki dzieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z tych urządzeń. Innowacyjny zjazd linowy to mobilne urządzenie do przygód na bezpiecznej wysokości. Składa się z dwóch stacji: początkowej i końcowej rozciągniętej pomiędzy nimi stalowej liny. Z wyżej umieszczonej stacji startowej można zjechać „na dół” na talerzykowatym siedzisku przesuwającym się po linie. Wymienione elementy ze względu na swoją budowę, kształt i przeznaczenie są wkomponowane w zielony krajobraz okolicy, Bezpośrednim rezultatem w/w projektu jest możliwość udostępniania mini-parku linowego ok. 300 osobom rocznie. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Stowarzyszenie. Zakupione towary i usługi wykorzystane zostały wyłącznie do realizacji projektu. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją powyższego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Otrzymane efekty z realizacji projektu „...”, również nie będą opodatkowane podatkiem VAT. Nie będą pobierane opłaty.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on możliwości odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.