IBPP2/443-1184/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
IBPP2/443-1184/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Orkiestra Dęta R. (dalej: Wnioskodawca) jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i nie przekroczył limitu obrotów 150 000 zł. Orkiestra realizuje operację pod nazwą „...”, którego celem jest promocja lokalnej twórczości kulturalnej. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów. W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zakupi towary i usługi związane z wydaniem płyty muzycznej typu CD. Towary i usługi nabyte w związku z realizowanym projektem w tym wytłoczenie płyt, projekt graficzny pudełka, opakowania z nadrukiem, nagranie utworów oraz usługa gastronomiczna nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawca w związku z realizacją przedmiotowego projektu planuje zakup towarów, które zostaną udokumentowane fakturą VAT. Faktury w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę. Projekt realizowany jest od stycznia 2014 do grudnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i nie przekroczył limitu obrotów 150 000 zł. Orkiestra realizuje operację pod nazwą „...”, którego celem jest promocja lokalnej twórczości kulturalnej. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów. W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zakupi towary i usługi związane z wydaniem płyty muzycznej typu CD. Towary i usługi nabyte w związku z realizowanym projektem w tym wytłoczenie płyt, projekt graficzny pudełka, opakowania z nadrukiem, nagranie utworów oraz usługa gastronomiczna nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawca w związku z realizacją przedmiotowego projektu planuje zakup towarów, które zostaną udokumentowane fakturą VAT. Faktury w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę. Projekt realizowany jest od stycznia 2014 do grudnia 2014 r.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 Małe Projekty w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.